Oxcarbazepin "Mylan"

Oxcarbazepin Mylan
N03AF02
 
 

Antiepileptikum. Ketoanalog til carbamazepin. 

Anvendelsesområder

Epilepsi med fokale anfald med eller uden generalisering. Kan anvendes alene eller i kombination med andre antiepileptika. Se endvidere  Oxcarbazepin

Se endvidere:

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg, 300 mg eller 600 mg oxcarbazepin. 

Doseringsforslag

 • Voksne.Initialt 600 mg dgl. (8-10 mg/kg/døgn) fordelt på 2 doser. Dosis kan med intervaller på ca. 1 uge om nødvendigt øges med højst 600 mg dgl. til vedligeholdelsesdosis 600-2.400 mg dgl.
 • Børn > 6 år.Initialt 8-10 mg/kg legemsvægt dgl. fordelt på 2 doser, derefter trinvis dosisoptrapning til en vedligeholdelsesdosis på ca. 30 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2-3 doser. Se endvidere Epilepsi hos børn.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Ved direkte skift fra carbamazepin gives 300 mg oxcarbazepin for hver 200 mg carbamazepin.
 • S-natrium bør måles inden behandling med oxcarbazepin og herefter med jævne mellemrum. Patienter med lavt S-natrium og patienter i behandling med diuretika bør nøje monitoreres.
 • Oxcarbazepins leverenzyminducerende effekt er mindre end carbamazepins. Ved skift fra leverenzyminducerende antiepileptika til oxcarbazepin hos patienter i polyterapi kan det være nødvendigt at reducere dosis af andre farmaka.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.
  • Der indledes med halv dosis.
  • Dosisøgning med intervaller på mindst 1 uge.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Seponering

Stop af behandling

Seponering bør ske gradvis for at undgå risiko for anfaldsprovokering. 

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for carboxamidderivater (carbamazepin, eslicarbazepin, oxcarbazepin, rufinamid). 

Forsigtighedsregler

 • Hjerteinsufficiens, overledningsforstyrrelser
 • Ældre med kardiovaskulære sygdomme
 • Risiko for forværring af snævervinklet glaukom
 • Serum-natrium bør kontrolleres under behandlingen
 • Behandling med antiepileptika er forbundet med en let øget risiko for suicidaltanker eller -adfærd
 • Krydsallergi mellem oxcarbazepin og carbamazepin i 25-30 % af tilfældene.

 

Risiko for antikolinerg belastning  

Oxcarbazepin er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Øjne Dobbeltsyn
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Somnolens
Almindelige (1-10 %)
Øjne Nystagmus, Synsforstyrrelser  (fx sløret syn)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Undersøgelser Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Hyponatriæmi
Nervesystemet Ataksi, Hukommelsesbesvær, Tremor
Psykiske forstyrrelser Agitation, Apati, Depression, Følelsesmæssig labilitet, Koncentrationsbesvær, Konfusion
Hud og subkutane væv Alopeci Acne, Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni
Immunsystemet Urticaria
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Hjerte Arytmier, AV-blok
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Lever og galdeveje Hepatitis
Immunsystemet Angioødem, Hypersensitivitet, Stevens-Johnsons syndrom
Undersøgelser Forhøjet plasma-lipase og -amylase
Knogler, led, muskler og bindevæv Systemisk lupus erythematosus  (SLE)
Hud og subkutane væv Erythema multiforme, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Knoglemarvsdepression, Neutropeni, Pancytopeni
Det endokrine system Hypotyroidisme
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Psykiske forstyrrelser Talebesvær
Hud og subkutane væv Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS
Vaskulære sygdomme Hypertension
 • Svag pupiludvidende effekt, hvorfor akut vinkellukning (akut grøn stær) kan forekomme hos disponerede personer (høj langsynethed, fremskreden grå stær, asiatisk afstamning).
 • Langtidsbehandling er forbundet med risiko for nedsat knoglemineraltæthed, osteopeni, osteoporose og knoglebrud.
Referencer: 5823, 5822

Interaktioner

Anden medicin sammen med Oxcarbazepin "Mylan"
 • Oxcarbazepin synes i ringere grad end carbamazepin og de øvrige inducerende antiepileptika at inducere leverens enzymer.
 • Hos patienter i behandling med oxcarbazepin er ved tillæg af lamotrigin set CNS-påvirkning med bl.a. svimmelhed, ataksi og dobbeltsyn. Dette skyldes en farmakodynamisk interaktion, og symptomerne svinder sædvanligvis ved dosisreduktion af oxacarbazepin.
 • Oxcarbazepin kan nedsætte effekten af hormonale kontraceptiva.
 • Oxcarbazepin nedsætter biotilgængeligheden af felodipin med ca. 30 %.
 • Phenobarbital nedsætter plasmakoncentrationen af oxcarbazepin.

 

Se endvidere Epilepsi hos voksne

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mere end 700 1. trimester eksponerede uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. 

 

Gravide i antiepileptisk behandling bør kontrolleres ca. 1 gang om måneden med måling af plasmakoncentration, idet oxcarbazepin har øget omsætningshastighed under graviditet.  

 

Behandlingen af epilepsi hos gravide skal varetages i samarbejde med en speciallæge i neurologi. 

 

Se endvidere Epilepsi hos voksne

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3835, 4138, 4208, 4218, 4219

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Alkohol

Alkohol: Alkohol bør undgås ved behandling med Oxcarbazepin "Mylan".Den sløvende effekt af Oxcarbazepin "Mylan" forstærkes.

Alkohol bør undgås ved behandling med Oxcarbazepin "Mylan". 

Den sløvende effekt af Oxcarbazepin "Mylan" forstærkes. 

Forgiftning

Se Oxcarbazepin

Farmakodynamik

Oxcarbazepin forlænger natriumkanalernes refraktærperiode. 

Farmakokinetik

 • Oxcarbazepin er en prodrug, der efter absorption omdannes i leveren til den aktive substans 10-hydroxy-carbazepin (MHD).
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 4 timer (MHD).
 • Plasmahalveringstid 1,3-2,3 timer (oxcarbazepin) og ca. 9 timer (MHD).
 • MHD metaboliseres ved glucuronidering.
 • Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne.
 • Terapeutisk plasmakoncentrationsområde 30-130 mikromol/l. Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika.

Bemærk: Der er ikke bioækvivalens mellem Apydan® og de øvrige midler. Derfor kan der ikke substitueres. 

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 150 mg, Viatris  Delekærv for nemmere indtagelse
filmovertrukne tabletter 300 mg, Viatris  Delekærv for nemmere indtagelse
filmovertrukne tabletter 300 mg, Viatris (Orifarm)  kærv: ikke oplyst
filmovertrukne tabletter 600 mg, Viatris  Delekærv for nemmere indtagelse
filmovertrukne tabletter 600 mg, Viatris (Orifarm)  kærv: ikke oplyst
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 150 mg (kan dosisdisp.)
Oxcarbazepin "Mylan"
088887
100 stk. (blister)
136,80 1,37 9,12
(B) filmovertrukne tabletter 300 mg (kan dosisdisp.)
Oxcarbazepin "Mylan"
088896
100 stk. blister)
138,45 1,38 4,62
(B) filmovertrukne tabletter 300 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.)
Oxcarbazepin Mylan
573165
100 stk. (blister)
148,90 1,49 4,96
(B) filmovertrukne tabletter 600 mg (kan dosisdisp.)
Oxcarbazepin "Mylan"
088905
100 stk. (blister)
277,15 2,77 4,62
(B) filmovertrukne tabletter 600 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.)
Oxcarbazepin Mylan
589844
100 stk. (blister)
218,30 2,18 3,64

Substitution

filmovertrukne tabletter 150 mg
Oxcarbazepin "Orion" Orion Pharma, Oxcarbazepin, filmovertrukne tabletter 150 mg
Trileptal Novartis, Oxcarbazepin, filmovertrukne tabletter 150 mg
 
filmovertrukne tabletter 300 mg
Oxcarbazepin "Jubilant" Jubilant, Oxcarbazepin, filmovertrukne tabletter 300 mg
Oxcarbazepin "Orion" Orion Pharma, Oxcarbazepin, filmovertrukne tabletter 300 mg
Trileptal Novartis, Oxcarbazepin, filmovertrukne tabletter 300 mg
 
filmovertrukne tabletter 600 mg
Oxcarbazepin "Jubilant" Jubilant, Oxcarbazepin, filmovertrukne tabletter 600 mg
Oxcarbazepin "Orion" Orion Pharma, Oxcarbazepin, filmovertrukne tabletter 600 mg
Trileptal Novartis, Oxcarbazepin, filmovertrukne tabletter 600 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
OX, G, 150
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Lysebrun
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  300 mg

Præg:
OX, G, 300
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Lysebrun
Mål i mm: 6 x 15
filmovertrukne tabletter 300 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  600 mg

Præg:
OX, G, 600
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Lysebrun
filmovertrukne tabletter 600 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


5823. Fraunfelder F. Drug-Induced Ocular Side Effects. Clinical Ocular Toxicology. 2020; 8th Edition, https://www.sciencedirect.com/book/9780323653756/drug-induced-ocular-side-effects#book-info (Lokaliseret 26. oktober 2023)


4138. Tomson T, Battino D, Bonizzoni E et al. Comparative risk of major congenital malformations with eight different antiepileptic drugs: a prospective cohort study of the EURAP registry. Lancet Neurol. 2018; 17(6):530-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29680205 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3835. Källén B, Borg N, Reis M. The use of central nervous system active drugs during pregnancy. Pharmaceuticals (Basel). 2013; 6(10):1221-86, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24275849 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4208. Hernández-Díaz S, Smith CR, Shen A, Mittendorf R et al. Comparative safety of antiepileptic drugs during pregnancy. Neurology. 2012; 78:1692-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22551726 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4218. Mølgaard-Nielsen D, Hviid A. Newer-generation antiepileptic drugs and the risk of major birth defects. JAMA. 2011; 305:1996-2002, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21586715 (Lokaliseret 24. februar 2022)


5822. P K Wishart. Non-steroidal drug-induced glaucoma, by MR Razeghinejad, MJ Pro and LJ Katz. Nature.com. 2011, https://www.nature.com/articles/eye2011298 (Lokaliseret 26. oktober 2023)


4219. Artama M, Auvinen A, Raudaskoski T et al. Antiepileptic drug use of women with epilepsy and congenital malformations in offspring. Neurology. 2005; 64:1874-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15955936 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

24.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...