Revlimid®

L04AX04
 
 
Middel mod myelomatose.

Anvendelsesområder

 • Follikulært lymfom i kombination med rituximab.
 • Recidiverende eller refraktær mantlecellelymfom.
 • Myelomatose
  • tidligere ubehandlet, hvor transplantation ikke er egnet
  • vedligeholdelsesbehandling (monoterapi) af nydiagnosticeret myelomatose efter autolog stamcelletransplantation
  • i kombination med dexamethason eller bortezomib og dexamethason eller melphalan og prednison, når mindst én anden behandling tidligere er prøvet.
 • Lav- eller intermediær-1-risiko myelodysplastisk syndrom forbundet med en isoleret 5q-deletion, når andre behandlingsmuligheder er utilstrækkelige.

Lenalidomid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdomme. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg eller 25 mg lenalidomid. 

Doseringsforslag

Follikulært lymfom 

 • Voksne. 20 mg 1 gang dgl. dag 1-21 af hver 28-dages cyklus i op til 12 cycli.
 • Samtidig gives rituximab 375 mg/m2 i.v. på dag 1, 8, 15 og 22 af første cyklus og derefter på dag 1 i de følgende 4 cycli.

 

Mantlecellelymfom 

 • Voksne. 25 mg 1 gang dgl. dag 1-21 af hver 28-dages cyklus.

 

Myelomatose (monoterapi) 

 • 10 mg 1 gang dgl. dag 1-28 af hver 28-dages cyklus. Efter 3 cycli kan dosis evt. øges til 15 mg 1 gang dgl.

 

Nydiagnosticeret myelomatose i kombination med dexamethason 

 • Voksne. 25 mg 1 gang dgl. dag 1-21 af hver 28-dages cyklus.
 • Samtidig gives 40 mg (20 mg for ældre ≥ 75 år) dexamethason p.o. 1 gang dgl. dag 1, 8, 15 og 22 af hver 28-dages cyklus.

 

Nydiagnosticeret myelomatose i kombination med bortezomib og dexamethason 

 • Voksne. 25 mg 1 gang dgl. dag 1-14 af hver 21-dages cyklus i op til 21 cycli.
 • Samtidig gives bortezomib 1,3 mg/m2 s.c. på dag 1, 4, 8 og 11 af hver 28-dages cyklus.
 • Herefter fortsættes med lenalidomid i kombination med dexamethason.

 

Nydiagnosticeret myelomatose i kombination med melphalan og prednison 

 • Voksne. 10 mg 1 gang dgl. dag 1-21 af hver 28-dages cyklus i op til 9 cycli.
 • Samtidig gives melphalan 0,18 mg/kg p.o. og prednison 2 mg/kg p.o. på dag 1-4 af hver 28-dages cyklus.
 • Herefter monoterapi med 10 mg lenalidomid 1 gang dgl. på dag 1-21 af hver 28-dages cyklus.

 

Myelomatose med mindst én tidligere behandling 

 • Voksne. 25 mg 1 gang dgl. dag 1-21 af hver 28-dages cyklus.
 • Samtidig gives 40 mg dexamethason p.o. 1 gang dgl. dag 1-4, 9-12 og 17-20 af hver 28-dages cyklus i de første 4 cykli af behandlingen og derefter 40 mg 1 gang dgl. på dag 1-4 af hver 28-dages cyklus.

 

Myelodysplastisk syndrom 

 • 10 mg 1 gang dgl. dag 1-21 af hver 28-dages cyklus.

 

Bemærk: 

 • Dosisjustering foretages ud fra de hæmatologiske bivirkninger, se produktresumé.
 • Hvis der er gået mere end 12 timer efter glemt dosis må patienten ikke tage dosis, men skal tage den næste dosis på det normale tidspunkt den efterfølgende dag.
 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Kapslerne må ikke tygges eller åbnes.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.
  • Follikulært lymfom: Ingen data.
  • Mantlecellelymfom: 7,5 mg/dag. Dialysepatienter: 5 mg/dag. På dialysedage gives dosis efter dialysen.
  • Myelomatose: 7,5 mg/dag. Dialysepatienter: 5 mg/dag. På dialysedage gives dosis efter dialysen.
  • Myelodysplastisk syndrom: Startdosis. 2, 5 mg 1 gang dgl. på dag 1-21 af gentagne 28-dages cykli. Dialysepatienter: På dialysedage gives dosis efter dialysen.

  Dosisjustering under behandlingen ud fra de hæmatologiske bivirkninger - se produktresumé fra EMA. 

 • GFR 30-60 ml/min.
  • Follikulært lymfom: 10 mg/dag. Efter 2 cykli kan dosis evt. øges til 15 mg 1 gang dgl.

  GFR 30-50 ml/min: 

  • Mantlecellelymfom: 10 mg/dag. Efter 2 cykli kan dosis evt. øges til 15 mg 1 gang dgl.
  • Myelomatose: 10 mg/dag. dag 1-21 af hver 28-dages cyklus. Efter 2 cykli kan dosis evt. øges til 15 mg 1 gang dgl.
  • Myelodysplastisk syndrom: Startdosis. 5 mg 1 gang dgl. på dag 1 til 21 af gentagne 28-dages cykli.

  Dosisjustering under behandlingen ud fra de hæmatologiske bivirkninger - se produktresumé fra EMA.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Graviditet
 • Svær overfølsomhedsreaktion på thalidomid og analoger pga. risiko for krydsallergi.
 • Ved myelomatose må behandling ikke påbegyndes
  • hvis det absolutte neutrofiltal < 1 x 109/l og/eller
  • trombocyttal < 75 x 109/l eller
  • trombocyttal < 30 x 109/l ved infiltration af plasmaceller i knoglemarven.
 • Ved myelodysplastisk syndrom må behandling ikke påbegyndes
  • hvis det absolutte neutrofiltal < 0,5 x 109/l og/eller
  • trombocyttal < 25 x 109/l.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved tidligere tromboembolisk tilfælde, samtidig indgift af erytropoetiske midler eller hormonsubstitution pga. risiko for tromboemboli. Antikoagulation anbefales.
 • Der er set tilfælde af multifokal leukoencefalopati (PML) måneder til år efter påbegyndt behandling med lenalidomid. Ved mistanke om PML skal behandlingen seponeres, indtil PML er udelukket.

Bivirkninger

Kun bivirkninger observeret ved monoterapi med lenalidomid er nævnt. Vedrørende bivirkninger observeret ved kombinationsbehandling henvises til produktresumeet

Meget almindelige (> 10 %) Anæmi, Leukopeni, Lymfopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Hypotyroidisme.
Abdominalsmerter, Diarré, Gastroenteritis, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Kraftesløshed, Temperaturstigning, Træthed.
Infektion i nedre luftveje, Infektion i øvre luftveje, Infektioner, Influenzalignende symptomer.
Vægttab.
Hypokaliæmi, Nedsat appetit.
Artralgi, Knoglesmerter, Muskelkramper, Myalgi, Rygsmerter.
Hovedpine, Paræstesier, Perifer neuropati.
Dyspnø, Epistaxis, Hoste, Nasopharyngitis, Pneumoni.
Allergisk dermatitis, Hudkløe, Hududslæt, Tør hud.
Perifere ødemer.
Almindelige (1-10 %) Pancytopeni.
Atrieflimren, Hjerteinsufficiens, Myokardieinfarkt.
Hypertyroidisme.
Dyspepsi, Mundtørhed.
Kulderystelser, Letargi, Svimmelhed.
Leverpåvirkning.
Sepsis.
Faldtendens.
Dehydrering, Hyperglykæmi, Hypocalcæmi, Hyponatriæmi.
Muskelsvaghed.
Hudcancer.
Humørforstyrrelser, Søvnløshed.
Nyresvigt, Urinvejsinfektion.
Rhinoré.
Øget svedtendens.
Dyb venetrombose, Hypertension, Hypotension, Hæmatom, Lungeemboli.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Angioødem.
Pulmonal hypertension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Anafylaktisk reaktion, Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Tumorlysesyndrom.
Ikke kendt Erhvervet hæmofili.
Gastro-intestinal perforation, Pancreatitis.
Fulminant leversvigt, Hepatitis, Kolestatisk hepatitis.
Herpes zoster, Virale infektioner.
Interstitiel pneumonitis.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.
Leukocytoklastisk vasculitis.

Afstødning af transplanterede solide organer er set. 

Interaktioner

Ved samtidig administration med digoxin kan P-digoxin øges. 

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ingen humane data, men lenalidomid er strukturelt beslægtet med det meget teratogene lægemiddel thalidomid. Se endvidere Thalidomid og analoger

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal benytte effektiv præventionsmetode i mindst 4 uger før behandlingsstart og indtil mindst 4 uger efter ophør med behandling. Graviditet skal udelukkes før behandlingsstart. 

 

Mandlige patienter skal benytte sikker antikonception under behandlingen og mindst 1 uge efter ophør med behandling. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Lenalidomid har antineoplastiske, antiangiogene, proerytropoietiske og immunmodulerende egenskaber. 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt med maksimal plasmakoncentration efter 0,5-1,5 time.
 • Størstedelen udskilles uændret via nyrerne.
 • Steady state-plasmakoncentration efter 4 dage.
 • Plasmahalveringstid 3-5 timer.

Indholdsstoffer

Lenalidomidhårde kapsler  2,5 mghårde kapsler  5 mghårde kapsler  7,5 mghårde kapsler  10 mghårde kapsler  15 mghårde kapsler  20 mghårde kapsler  25 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : hårde kapsler 2,5 mg, hårde kapsler 10 mg, hårde kapsler 15 mg, hårde kapsler 20 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 2,5 mg, hårde kapsler 5 mg, hårde kapsler 7,5 mg, hårde kapsler 10 mg, hårde kapsler 15 mg, hårde kapsler 20 mg, hårde kapsler 25 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 2,5 mg, hårde kapsler 5 mg, hårde kapsler 7,5 mg, hårde kapsler 10 mg, hårde kapsler 15 mg, hårde kapsler 20 mg, hårde kapsler 25 mg
Andre:
Lactose : hårde kapsler 2,5 mg, hårde kapsler 5 mg, hårde kapsler 7,5 mg, hårde kapsler 10 mg, hårde kapsler 15 mg, hårde kapsler 20 mg, hårde kapsler 25 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) hårde kapsler 2,5 mg 540958
21 stk. (blister)
41.162,20 1.960,10 7.840,42
(BEGR) hårde kapsler 5 mg 096488
21 stk. (blister)
42.876,85 2.041,75 4.083,51
(BEGR) hårde kapsler 7,5 mg 467375
21 stk. (blister)
44.067,05 2.098,43 2.797,91
(BEGR) hårde kapsler 10 mg 096497
21 stk. (blister)
45.257,25 2.155,11 2.155,11
(BEGR) hårde kapsler 15 mg 096506
21 stk. (blister)
47.638,80 2.268,51 1.512,34
(BEGR) hårde kapsler 20 mg 064016
21 stk. (blister)
49.940,40 2.378,11 1.189,06
(BEGR) hårde kapsler 25 mg 096515
21 stk. (blister)
52.241,90 2.487,71 995,08

Foto og identifikation

Hårde kapsler  2,5 mg

Præg:
REV, 2.5 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Grøn, Hvid
Mål i mm: 5,3 x 14,3
hårde kapsler 2,5 mg
 
 
 

Hårde kapsler  5 mg

Præg:
REV, 5 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,3 x 18
hårde kapsler 5 mg
 
 
 

Hårde kapsler  7,5 mg

Præg:
REV, 7,5 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lysegul, Hvid
Mål i mm: 6,3 x 18
hårde kapsler 7,5 mg
 
 
 

Hårde kapsler  10 mg

Præg:
REV, 10 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lysegul, Grøn
Mål i mm: 7,6 x 21,7
hårde kapsler 10 mg
 
 
 

Hårde kapsler  15 mg

Præg:
REV, 15 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lyseblå, Hvid
Mål i mm: 7,6 x 21,7
hårde kapsler 15 mg
 
 
 

Hårde kapsler  20 mg

Præg:
REV, 20 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lysegrøn, Lyseblå
Mål i mm: 7,6 x 21,7
hårde kapsler 20 mg
 
 
 

Hårde kapsler  25 mg

Præg:
REV, 25 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,6 x 21,7
hårde kapsler 25 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

16.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...