Venlafaxin "Bluefish"

N06AX16
 
 
Antidepressivum. Serotonin-noradrenalingenoptagshæmmer.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 75 mg eller 150 mg venlafaxin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Depression
Initialt 75 mg 1 gang dgl. Ved behov kan dosis øges til maksimalt 375 mg pr. døgn. Dosisøgning normalt med 2 ugers mellemrum, i alvorlige tilfælde med ned til 4 dages mellemrum. Ved forebyggelse af ny depressiv episode anvendes normalt samme dosis, som ved sidste episode. 

 

Generaliseret angst og socialfobi 

Initialt 75 mg 1 gang dgl. Ved behov kan dosis øges til maksimalt 225 mg pr. døgn. Dosisøgning normalt med 2 ugers mellemrum. Ved socialfobi er der ikke evidens for yderligere effekt af doser over 75 mg dgl. 

 

Panikangst
Initialt 37,5 mg 1 gang dgl. Dosis øges efter 7 dage til 75 mg 1 gang dgl. Ved behov kan dosis øges til maksimalt 225 mg pr. døgn. Dosisøgning normalt med 2 ugers mellemrum. 

 

Bemærk: 

 • Depotkapslerne skal normalt synkes hele.
 • Depotkapslerne må ikke tygges eller åbnes.
 • Dosis bør tages i forbindelse med et måltid.
 • Præparatet bør ikke anvendes til børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-70 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig, men forsigtighed tilrådes. Anvend lavest mulige dosis og overvåg patienten omhyggeligt, hvis en dosisøgning er nødvendig. 

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Voksne. Døgndosis nedsættes til 50% af normaldosis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Let til moderat nedsat leverfunktion. Døgndosis bør reduceres til 50% af normaldosis.
 • Stærkt nedsat leverfunktion. Begrænset erfaring - dosisnedsættelse til under 50% af normaldosis bør overvejes.

Se endvidere

Seponering

På grund af risiko for seponeringssymptomer som fx svimmelhed, tremor, kvalme, søvnløshed og asteni bør seponering foretages gradvis. 

 • Det anbefales normalt at aftrappe behandlingen over mindst 4 uger, gerne 8 uger eller længere.
 • Aftrapningsplanen skal løbende tilpasses individuelt til den enkelte patient.
 • I udgangspunktet kan der forsøges med en halvering af dosis med 1-2 ugers mellemrum (ved evt. symptomer forlænges intervallet med mindst 1 uge).
 • Når den lavest mulige dosis er nået, seponeres behandlingen efter nogle uger. Opstår der herefter symptomer, kan man forsøge at give mindst mulig dosis hver anden dag eller skifte til escitalopram dråber, som kan gives i passende fortynding.
 • Bemærk, at der typisk opstår problemer når sidste dosis seponeres, ikke ved de initiale halveringer af dosis. Desuden skal man omhyggeligt monitorere for om depressionen eller angsttilstanden vender tilbage med hyppige samtaler.
 • Kapslerne kan evt. åbnes, således, at man på den måde kan tage mindre og mindre dosis (indholdet i kapslerne må ikke knuses eller tygges).
 • Hvis sidste del af aftrapningen ikke lader sig gøre, kan der evt. forsøges med skift til fluoxetin (fx 10-20 mg dgl.), der så seponeres uden aftrapning efter 1-2 ugers behandling.

Se endvidere Aftrapning af antidepressiva

Kontraindikationer

Behandling med MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid, moclobemid, rasagilin, selegilin). Behandling med en irreversibel MAO-hæmmer (fx isocarboxazid) inden for de sidste 14 dage eller en reversibel MAO-hæmmer (fx linezolid, moclobemid) inden for det sidste døgn. Det antibiotiske middel linezolid kan i enkeltstående tilfælde gives under tæt observation.
Kombinationerne kan give alvorlige og i nogle tilfælde fatale reaktioner. Risikoen er mindst ved antiparkinsonmidlet selegilin, mens risikoen for rasagilin ikke er undersøgt.
En evt. behandling med MAO-hæmmere må først indledes 7 dage efter seponering af venlafaxin.

Forsigtighedsregler

Blødningsforstyrrelser 

 • Abnorm blødning er forekommet ved behandling med SSRI og SNRI. Forsigtighed ved nuværende eller tidligere blødningsforstyrrelser.

Børn og unge 

 • Hos børn og unge er der set øget risiko for suicidal adfærd og aggressivitet.
 • Venlafaxin bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Hvis behandling alligevel skønnes nødvendig, overvåges nøje for tegn på suicidal adfærd.
 • Manglende erfaring vedr. langtidsbehandling af børn. Kontrol af vækst, modning og kognitiv/adfærdsmæssig udvikling anbefales.

Diabetes mellitus 

 • Risiko for påvirkning af den glykæmiske kontrol hos patienter med diabetes mellitus.

Forhøjet kolesterol 

 • Stigning i plasma-kolesterol er set under behandling med venlafaxin. Kontrol af plasma-kolesterol kan overvejes ved langvarig behandling.

Glaukom 

 • Et øget niveau af serotonin og noradrenalin kan medføre mydriasis, der kan øge risikoen for udvikling af akut snævervinklet glaukom. Forsigtighed ved nuværende eller tidligere snævervinklet glaukom.

Hypertension 

 • Blodtrykket skal måles før behandlingsstart og eksisterende hypertension skal være kontrolleret før behandlingen startes.
 • Efter behandlingsstart og dosisøgning skal blodtrykket følges regelmæssigt.
 • Dosisreduktion eller seponering bør overvejes ved vedvarende forhøjet blodtryk.

Kramper 

 • SNRI kan anses som sikre i terapeutiske doser ved epilepsi (4529).
 • Forsigtighed ved kramper i anamnesen. Behandlingen seponeres ved tegn på kramper.

Mani/hypomani 

 • Risiko for induktion af mani. Forsigtighed ved tidligere mani/hypomani.
 • Behandling af bipolar depression med antidepressiva må almindeligvis kun foretages under samtidig dække af stemningsstabiliserende medicin.
 • Ved udvikling af mani anbefales behandlingen seponeret eller, hvis der kommer seponeringssymptomer, udtrappet, da disse kan bidrage til at forværre manien..

Mundtørhed 

 • Mundtørhed forekommer. På grund af øget cariesrisiko tilrådes regelmæssig tandlægekontrol.

Risiko for forlænget QT-interval 

 • QT-forlængelse er forekommet. Forsigtighed ved faktorer, der kan disponere til forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.
 • Ved risikofaktorer overvejes kontakt til kardiolog.
 • Hjertekontrol (monitorering for symptomer på arytmier og ekg) anbefales efter 1-2 ugers behandling samt ved dosisøgning på 50% eller mere.
 • Elektrolytforstyrrelser bør korrigeres inden behandlingsstart.

Risiko for hyponatriæmi 

 • Forsigtighed ved risikofaktorer for hyponatriæmi (fx ældre, levercirrose, SIADH). Seponering bør overvejes ved tegn på hyponatriæmi.

Suicidaltanker og -adfærd 

 • Mulig øget risiko for suicidaltanker og -adfærd i starten af behandlingen, specielt hos unge under 25 år.
 • Alle patienter følges tæt de første uger af behandlingen og ved dosisændringer.
 • Speciel forsigtighed ved angstsymptomer eller ved tidligere suicidaladfærd.
Referencer: 4529

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Kvalme, Mundtørhed, Obstipation.
Svimmelhed.
Hovedpine, Sedation.
Søvnløshed.
Øget svedtendens  (herunder nattesved).
Almindelige (1-10 %) Palpitationer, Takykardi.
Tinnitus.
Akkommodationsbesvær, Pupildilatation, Synsforstyrrelser.
Diarré, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Kraftesløshed, Kuldegysninger, Træthed.
Vægttab, Vægtøgning.
Hyperkolesterolæmi, Nedsat appetit.
Øget muskeltonus.
Akatisi, Paræstesier, Tremor.
Abnorme drømme, Agitation, Depersonalisering, Konfusion, Nervøsitet.
Hyppig vandladning, Urinretention.
Anorgasme, Ejakulationsforstyrrelser, Erektil dysfunktion, Menoragi, Metroragi, Nedsat libido, Vandladningsbesvær.
Dyspnø, Gaben.
Hudkløe, Hududslæt.
Hedeture, Hypertension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Gastro-intestinal blødning.
Balanceforstyrrelser.
Leverpåvirkning.
Angioødem.
Dyskinesier, Koordinationsbesvær, Myokloni.
Apati, Derealisation, Hallucinationer, Hypomani, Mani.
Inkontinens.
Alopeci, Fotosensibilitet, Purpura.
Hypotension, Ortostatisk hypotension, Synkope.
Sjældne (0,01-0,1 %) Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Pancytopeni.
Torsades de pointes-takykardi*, Ventrikelflimren, Ventrikulær takykardi.
Glaukom.
Pancreatitis.
Malignt neuroleptikasyndrom.
Hepatitis.
Anafylaktisk reaktion, Stevens-Johnsons syndrom.
Serotoninsyndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Forlænget QT-interval*.
Hyponatriæmi.
Rhabdomyolyse.
Dystoni.
Delirium.
Eosinofil pneumoni, Interstitiel lungesygdom.
Erythema multiforme.
Meget sjældne (< 0,01 %) Blødning  (fra slimhinder), Blødningstendens, Trombocytopeni.
Hyperprolaktinæmi.
Tardive dyskinesier.
Ikke kendt Stress kardiomyopati.
Postpartum blødning**.
Aggressivitet, Suicidale tanker eller adfærd.

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

** Øget risiko for postpartum blødning er set ved behandling med SSRI og SNRI inden for 1 måned før fødsel.  

 • Serotoninsyndrom (se SSRI) og malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) kan forekomme. Risikoen forøges ved samtidig anvendelse af serotonerge midler, midler, der svækker serotonins metabolisme (MAO-hæmmere) og dopaminantagonister.
 • Der er rapporteret tilfælde, hvor bivirkninger relateret til seksuel dysfunktion er vedblevet efter seponering af SSRI og SNRI.
 • Visse bivirkninger som fx træthed og søvnløshed kan være vanskelige at skelne fra depressionssymptomer.

Interaktioner

MAO-hæmmere 

Kombination med MAO-hæmmere kan medføre alvorlige bivirkninger og er kontraindiceret. Se kontraindikationer. 

 

CYP2D6-hæmmere 

Venlafaxin omsættes via CYP2D6. Hæmmere af dette enzym vil kunne føre til øget koncentration af venlafaxin og øget bivirkningsrisiko. Dosisreduktion og evt. plasmakoncentrationsmåling af venlafaxin efter behov anbefales.  

Hæmmere af CYP2D6 omfatter bl.a.: Bupropion, clomipramin, methadon, ritonavir og terbinafin. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

 

Risiko for øgning af den serotonerge effekt 

 • Samtidig brug af andre serotonerge midler (fx amfetamin, buprenorphin, MAO-hæmmere, fentanyl, tramadol og triptaner) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom, se SSRI.
 • Samtidig brug af naturlægemidler indeholdende perikon bør undgås på grund af risiko for serotonerg potensering.
 • Lithium forstærker den serotonerge effekt af venlafaxin, og kombinationen bør anvendes med forsigtighed.

 

Risiko for forlænget QT-interval 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se endvidere Antiarytmika

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på en overordnet øget risiko for uønsket fosterpåvirkning. Nogle data peger på en lille øget risiko for kardielle misdannelser, men dette er ikke et konsistent fund. 

Irritative seponerings symptomer er set hos nyfødte. Frekvensen og alvorligheden er omdiskuteret, men langt de fleste tilfælde er milde og selvlimiterende. En øget risiko for lav fødselsvægt og for tidlig fødsel (odds ratioer omkring 1,5-2,0) synes beskrevet for de fleste antidepressiva. Confounding by indication, såvel som øget forekomst af andre risikofaktorer, kan være en medvirkende forklaring. 

Se endvidere SNRI og Antidepressiv behandling af gravide

Referencer: 3711, 3931, 3950, 3951, 3952, 3953

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 6%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed afhænger af indikation.

Farmakodynamik

 • Serotonin-noradrenalingenoptagshæmmer (SNRI). Hæmmer genoptaget af neurotransmitterne noradrenalin og serotonin ved at blokere henholdsvis noradrenalins transportprotein (NET) og serotonins transportprotein (SERT). Mængden af noradrenalin og serotonin uden for nervecellen øges derved.
 • Pga. hæmningen af NET øges desuden mængden af dopamin i den præfrontale cortex.
 • Venlafaxin hæmmer SERT i højere grad end NET - særligt ved lavere doser. Den aktive hovedmetabolit desmethylvenlafaxin er en kraftigere hæmmer af NET end venlafaxin, men hæmmer dog stadig SERT kraftigst.
 • Har, som andre antidepressiva, også indflydelse på en række andre faktorer, der kan være vigtige for mekanismen (fx opregulering af cortisolreceptorerne, medførende mindsket hypofyse-binyrebark aktivitet, øget neurogenese i hippocampus).

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 40-45% pga. first pass-metabolisme i leveren.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2D6 primært til den ækvipotente hovedmetabolit O-desmethylvenlafaxin (ODV).
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 6 timer (venlafaxin) og ca. 9 timer (ODV).
 • Steady state efter ca. 3 døgn.
 • Plasmahalveringstid ca. 5 timer (venlafaxin) og ca. 11 timer (ODV).
 • 5% udskilles uomdannet gennem nyrerne og ca. 30% som ODV.
 • Depotkapslerne (polydepot) og depottabletterne (polydepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.
 • Der kan ikke angives et terapeutisk interval for plasmakoncentrationen - se endvidere tabel 5 i Antidepressiva.

Indholdsstoffer

Venlafaxinhårde depotkapsler  75 mghårde depotkapsler  150 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Allura Red AC (E129) : hårde depotkapsler 150 mg
Brilliant Blue FCF (E133) : hårde depotkapsler 150 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde depotkapsler 75 mg
Titandioxid (E171) : hårde depotkapsler 75 mg, hårde depotkapsler 150 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) hårde depotkapsler 75 mg (kan dosisdisp.) 551786
30 stk. (blister)
40,80 1,36 1,81
(B) hårde depotkapsler 75 mg (kan dosisdisp.) 053275
100 stk. (blister)
63,90 0,64 0,85
(B) hårde depotkapsler 150 mg (kan dosisdisp.) 473018
30 stk. (blister)
77,35 2,58 1,72
(B) hårde depotkapsler 150 mg (kan dosisdisp.) 373517
100 stk. (blister)
151,35 1,51 1,01

Substitution

hårde depotkapsler 75 mg
Efastad STADA Nordic, Venlafaxin, hårde depotkapsler 75 mg
Efexor Depot Pfizer, Venlafaxin, hårde depotkapsler 75 mg
Venlafaxin "2care4" (Parallelimport), Venlafaxin, hårde depotkapsler 75 mg
Venlafaxin "Krka" KRKA, Venlafaxin, hårde depotkapsler 75 mg
Venlafaxin "Medical Valley" Medical Valley, Venlafaxin, depottabletter 75 mg
Venlafaxin "Nordic Prime" (Parallelimport), Venlafaxin, hårde depotkapsler 75 mg
Venlafaxin "Orion" Orion Pharma, Venlafaxin, hårde depotkapsler 75 mg
 
hårde depotkapsler 150 mg
Efastad STADA Nordic, Venlafaxin, hårde depotkapsler 150 mg
Efexor Depot Pfizer, Venlafaxin, hårde depotkapsler 150 mg
Venlafaxin "2care4" (Parallelimport), Venlafaxin, hårde depotkapsler 150 mg
Venlafaxin "Krka" KRKA, Venlafaxin, hårde depotkapsler 150 mg
Venlafaxin "Medical Valley" Medical Valley, Venlafaxin, depottabletter 150 mg
Venlafaxin "Nordic Prime" (Parallelimport), Venlafaxin, hårde depotkapsler 150 mg
Venlafaxin "Orion" Orion Pharma, Venlafaxin, hårde depotkapsler 150 mg
 

Foto og identifikation

Hårde depotkapsler  75 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7 x 19
hårde depotkapsler 75 mg
 
 
 

Hårde depotkapsler  150 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Orange
Mål i mm: 7 x 21
hårde depotkapsler 150 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3953. Bérard A, Zhao JP, Sheehy O. Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. BMJ Open. 2017; 7(1), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28082367 (Lokaliseret 14. november 2018)


3950. Lassen D, Ennis ZN, Damkier P. First-Trimester Pregnancy Exposure to Venlafaxine or Duloxetine and Risk of Major Congenital Malformations: A Systematic Review. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2016; 118(1):32-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26435496 (Lokaliseret 14. november 2018)


3951. Selmer R, Haglund B, Furu K. Individual-based versus aggregate meta-analysis in multi-database studies of pregnancy outcomes: the Nordic example of selective serotonin reuptake inhibitors and venlafaxine in pregnancy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2016; 25(10):1160-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27193296 (Lokaliseret 14. november 2018)


4529. Kanner AM. Most antidepressant drugs are safe for patients with epilepsy at therapeutic doses: A review of the evidence. Epilepsy Behav. 2016; 61:282-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27236241 (Lokaliseret 21. juni 2019)


3952. Furu K, Kieler H, Haglund B. Selective serotonin reuptake inhibitors and venlafaxine in early pregnancy and risk of birth defects: population based cohort study and sibling design. BMJ. 2015; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25888213 (Lokaliseret 14. november 2018)


3931. Huybrechts KF, Palmsten K, Avorn J et al. Antidepressant use in pregnancy and the risk of cardiac defects. N Engl J Med. 2014; 370(25):2397-73, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24941178 (Lokaliseret 8. november 2018)

 
 

Revisionsdato

28.07.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...