Brilique

B01AC24
 
 

Middel til tromboseprofylakse. 

Anvendelsesområder

I kombination med acetylsalicylsyre til forebyggelse af aterotrombotiske hændelser hos patienter med: 

 • Akut myokardie infarkt (AMI).
 • Ustabil angina pectoris (UAP), herunder medicinsk behandlede patienter samt patienter, som gennemgår perkutan koronar intervention (PCI) eller koronar bypassoperation (CABG).
 • Kronisk iskæmisk hjertesygdom (> 1 år siden myokardieinfarkt) og høj tromboserisiko.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 60 mg eller 90 mg ticagrelor. 

Doseringsforslag

Voksne 

Akut koronart syndrom 

 • Initialt 180 mg som stabiliseringsdosis.
 • Vedligeholdelsesdosis 90 mg 2 gange dgl. op til 1 år.
 • Efter initialdosis ASA bør ticagrelor anvendes i kombination med 75-100 mg ASA.

 

Viderebehandling > 1 år efter myokardieinfarkt 

 • Vedligeholdelsesdosis 60 mg 2 gange dgl. i kombination med acetylsalicylsyre 75-100 mg 1 gang dgl.
 • Ved skift fra anden (ADP)-receptorhæmmer, skal første dosis af ticagrelor gives 24 timer efter sidste dosis af antitrombotisk behandling.

 

Bemærk: 

 • Kan tages med eller uden mad.
 • Tabletterne kan knuses og blandes med vand. Drikkes straks eller gives i nasal sonde.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat leverfunktion

 • Bør ikke anvendes til patienter med stærkt nedsat leverfunktion pga. manglende erfaring.
 • Forsigtighed ved moderat nedsat leverfunktion.
 • Tricagrelor elimineres primært via leveren.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Aktiv blødning
 • Intrakraniel blødning i anamnesen
 • Samtidig behandling med kraftige CYP3A4-hæmmere
 • Samtidig behandling med høje vedligeholdelsesdoser af ASA (>300 mg).

Forsigtighedsregler

 • Risiko for blødning pga. traume, kirurgi, koagulationsforstyrrelser eller ulcusanamnese.
 • Samtidig administration af lægemidler, der kan øge blødningsrisikoen eller inducere bradykardi.
 • Risiko for bradykardi
 • Astma eller KOL i anamnesen.
 • Brug af ticagrelor frarådes ved urinsyre-nefropati.
 • Indtagelse bør seponeres mindst 5 dage før planlagt større operation, eller hvis en trombocythæmmende effekt ikke ønskes.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik antitrombotisk behandling. Blodtransfusion på grund af ukontrolleret blødning.
Manglende reordination/-administration/monitorering efter behandlingspause med trombocythæmmer. Trombe med lammelser.
Overset bivirkning. Behandling fortsættes trods kraftig blødning fra tarm. Indlæggelse.
Overset forsigtighed/kontraindikation. Behandling gives på trods af, at patienten har øget risiko for blødning (under fx visse operationer og biopsier). Indlæggelse. Gastrointestinal blødning.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Forhøjet serum-urat*).
Dyspnø.
Almindelige (1-10 %) Blødningstendens.
Diarré, Dyspepsi, Gastro-intestinal blødning, Gingival blødning, Kvalme, Obstipation.
Hæmoptyse, Svimmelhed.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Anfald af arthritis urica.
Hovedpine.
Hæmaturi.
Epistaxis.
Hudkløe, Hududslæt, Purpura.
Hypotension, Hæmatom, Synkope.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Øreblødning.
Okulær blødning.
Allergiske reaktioner, Angioødem.
Muskelblødning.
Blødning fra tumor.
Konfusion.
Metroragi.
Cerebral hæmoragi.
Ikke kendt Trombocytopenisk purpura.

*) Frekvens fra laboratorieobservationer. 

Interaktioner

 • Samtidig administration af ticagrelor og kraftige CYP3A4-hæmmere (fx ketoconazol, clarithromycin, ritonavir og atazanavir) kan medføre en væsentlig øgning af effekten af ticagrelor. Kombinationen frarådes.
 • Ticagrelor bør ikke anvendes samtidig med simvastatin i doser, der overstiger 40 mg dgl. pga. øget eksponering og bivirkninger af statinerne.
 • Samtidig administration af ticagrelor og stærke CYP3A4-induktorer (fx rifampicin, phenytoin, carbamazepin og phenobarbital) kan reducere virkningen af ticagrelor.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med moderate CYP3A4-hæmmere, fx verapamil.
 • Samtidig administration af ticagrelor og CYP3A4-substrater med snævert terapeutisk indeks frarådes, da ticagrelor kan øge eksponeringen for disse lægemidler.
 • Samtidig administration af ciclosporin og ticagrelor øgede ticagrelors Cmax og AUC hhv. 2,3 gange og 2,8 gange. Kombinationen frarådes.
 • Indtagelse af større mængder grapefrugtjuice (> 600 ml dgl.) kan medføre 2-fold stigning i eksponeringen af ticagrelor.
 • Ticagrelor øger Cmax og AUC for digoxin, og hyppig monitorering af digoxin anbefales.
 • Forsigtighed ved samtidig anvendelse af SSRI pga. rapporter om kutane blødningsabnormiteter.
 • Se endvidere tabel 2 i 315043 Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Symptomatisk behandling. Kan ikke dialyseres. 

Farmakodynamik

Selektiv adenosindifosfat (ADP)-receptorantagonist, som virker på P2Y12 ADP-receptoren, og derved hæmmer ADP-medieret trombocytaktivering og -aggregation. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 36%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1,5 timer.
 • Metaboliseres i leveren, hovedsageligt via CYP3A4, til en aktiv metabolit.
 • Den aktive metabolit udskilles mest sandsynligt med galden.
 • Plasmahalveringstid ca. 7 timer (ticagrelor) og 8-9 timer (aktive metabolit).

Indholdsstoffer

Ticagrelorfilmovertrukne tabletter  60 mgfilmovertrukne tabletter  90 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 60 mg, filmovertrukne tabletter 90 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 60 mg, filmovertrukne tabletter 90 mg
Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 60 mg, filmovertrukne tabletter 90 mg

Firma

Tilskud

90 mg tabletter: 

 • Klausuleret tilskud til patienter med akut koronart syndrom i tillæg til acetylsalicylsyre i 12 måneder.

 

60 mg tabletter: 

 • Klausuleret tilskud ved brug som tillæg til acetylsalicylsyre i op til 36 måneder til patienter, som
  • efter et myokardieinfarkt i 12 måneder og indenfor de sidste 30 dage har været i behandling med ticagrelor 90 mg eller en anden ADP-hæmmer
   og
  • af speciallæge i kardiologi er vurderet at være i høj risiko for at udvikle en aterotrombotisk hændelse.
   Høj risiko defineres som tidligere AMI, diabetes, kompleks koronar anatomi, perifer arteriel sygdom, eGFR < 60 ml/min eller flerkarssygdom.

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 60 mg (kan dosisdisp.) 478484
56 stk. (blister)
602,15 10,75 32,26
(B) filmovertrukne tabletter 60 mg (kan dosisdisp.) 143908
168 stk. (blister)
1.756,20 10,45 31,36
(B) filmovertrukne tabletter 90 mg (kan dosisdisp.) 401801
56 stk. (blister)
667,15 11,91 23,83
(B) filmovertrukne tabletter 90 mg (kan dosisdisp.) 056183
100 stk. (blister)
1.167,20 11,67 23,34
(B) filmovertrukne tabletter 90 mg (kan dosisdisp.) 088520
100 stk. (blister) (Paranova)
1.155,00 11,55 23,10
(B) filmovertrukne tabletter 90 mg (kan dosisdisp.) 417504
100 stk. (blister) (Orifarm)
1.131,00 11,31 22,62
(B) filmovertrukne tabletter 90 mg (kan dosisdisp.) 543453
100 stk. (blister) (2care4)
1.110,95 11,11 22,22
(B) filmovertrukne tabletter 90 mg (kan dosisdisp.) 575753
100 stk. (blister) (Abacus)
1.122,40 11,22 22,45
(B) filmovertrukne tabletter 90 mg (kan dosisdisp.) 062763
168 stk. (blister) (Paranova)
1.825,85 10,87 21,74
(B) filmovertrukne tabletter 90 mg (kan dosisdisp.) 186173
168 stk. (blister) (2care4)
Udgået 20-09-2021
(B) filmovertrukne tabletter 90 mg (kan dosisdisp.) 371951
168 stk. (blister) (Orifarm)
1.949,00 11,60 23,20
(B) filmovertrukne tabletter 90 mg (kan dosisdisp.) 376246
168 stk. (blister)
1.949,40 11,60 23,21
(B) filmovertrukne tabletter 90 mg (kan dosisdisp.) 583213
168 stk. (blister) (Abacus)
1.938,85 11,54 23,08

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  60 mg

Præg:
T, 60
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8,2 x 8,2
filmovertrukne tabletter 60 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  90 mg

Præg:
T, 90
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 9,1 x 9,1
filmovertrukne tabletter 90 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

06.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...