Metformin "Sandoz"

A10BA02
 
 

Oralt antidiabetikum. Biguanid

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på seponering ved scanning med iodholdig kontrast. Dosisjustering eller seponering ved nedsat nyrefunktion. Læs mere.  

 

Anvendelsesområder

 • Monoterapi ved stabil diabetes mellitus type 2, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med kostregulering, motion og vægtreduktion.
 • I kombination med DPP-IV-hæmmer, GLP-1-receptor agonist, insulin, SGLT-2-hæmmere eller sulfonylurinstoffer, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med disse i monoterapi sammen med kostregulering, motion og vægttab.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg eller 850 mg metformin (som hydrochlorid) svarende til 390 mg eller 663 mg metforminbase. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 500 mg 1-2 gange dgl.
 • Herefter stigende med 500 mg om ugen.
 • Maksimalt 1.000 mg 3 gange dgl.


Børn > 10 år 

 • 500-850 mg dgl., stigende til optimal effekt.
 • Maksimalt 2.000 mg dgl. fordelt på 2-3 doser.

 

Bemærk: 

 • For at nedsætte de gastro-intestinale gener bør dosis indtages sammen med et måltid.
 • Delekærven i 850 mg tablet kan anvendes til at lette indtagelsen. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

Dosisjustering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Dosisreduktion bør overvejes. Ved GFR < 45 ml/minut bør vedligeholdelsesdosis altid halveres. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Diabetisk ketoacidose
 • Diabetisk prækoma
 • Akut alkoholforgiftning
 • Intravenøs administration af iodholdige kontrastmidler samt ved tilstande med påvirket almen tilstand med risiko for vævshypoxi, dehydrering og påvirket nyrefunktion, fx septisk eller cirkulatorisk shock, respirationssvigt og opkastninger for at reducere risikoen for lactacidose og nyrepåvirkning.
 • Større operative indgreb, se behandling ved elektive operationer under anvendelsesområde i Insulin.
 • Endvidere pauseres ved dehydratio og alvorlige infektionssygdomme.

Forsigtighedsregler

 • Behandlingen bør pauseres ved tilstande med påvirket almen tilstand med risiko for vævshypoxi, dehydrering, alvorlige infektionssygdomme og påvirket nyrefunktion, som fx septisk eller cirkulatorisk shock, respirationssvigt og opkastninger for at reducere risikoen for lactacidose.
 • Vitamin B12-koncentration måles mindst hvert andet år pga. risiko for vitamin B12-malabsorption.
 • Metformin skal seponeres på tidspunktet for kirurgi under universel, spinal eller epidural anæstesi. Behandlingen må tidligst genoptages 48 timer efter operation eller genoptagelse af oral ernæring og kun efter, at nyrefunktionen er blevet revurderet og fundet normal.
 • Leverfunktion bør kontrolleres mindst en gang om året, hyppigere hos ældre.
 • Nyrefunktion bør kontrolleres før opstart af behandling og derefter mindst en gang om året, dog mindst 2-4 gange om året hos patienter med GFR-værdier ved nedre grænse af det normale samt hos ældre.
 • Nyrefunktionen bør overvåges nøje ved opstart af eller brug af NSAID, herunder COX-II-hæmmere, ACE-hæmmere, angiotensin II-receptorantagonister og diuretika, især loop-diuretika.
 • Metformin skal pauseres fra 3 dage før indgift af iodholdige røntgenkontraststoffer på grund af risiko for nyrepåvirkning og lactacidose. Behandlingen må først genoptages 48 timer efter undersøgelsen, og kun efter at nyrefunktionen er blevet revurderet og fundet normal. Metformin pauseres ved manglende fødeindtagelse, ved betydende akut sygdom med risiko for dehydrering og ved nyresvigt.
 • Risikoen for lactacidose skal tages i betragtning ved uspecifikke symptomer, som fx muskelkramper i forbindelse med dyspepsi og svær kraftesløshed. Symptomer på lactacidose er hyperventilation, abdominalsmerter og hypotermi efterfulgt af koma. Desuden vil diagnostiske laboratorieværdier vise nedsat pH i blodet, plasma-lactatværdier > 5 mmol/l, øget anion gap og lactat/pyruvat-forhold. Ved mistanke om metabolisk acidose bør metformin seponeres, og patienten bør straks indlægges. Lactat og metformin kan fjernes ved hæmodialyse. Lactacidose optræder oftest sammen med interkurrent sygdom.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik metformin i fast eller varierende dosering. Død.
Manglende seponering af metformin i forbindelse med CT-scanning med iodholdig kontrast. Svær nyrepåvirkning (dialyse).
Overset kontraindikation. Behandling gives på trods af, at patienten har nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min). Død.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

De gastro-intestinale bivirkninger opstår hyppigst under initialbehandlingen. Langsom dosisøgning med 500 mg om ugen til 1.000 mg 2 gange daglig kan forbedre den gastro-intestinale tolerance. 

Meget almindelige (> 10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Nedsat appetit.
Almindelige (1-10 %) Smagsforstyrrelser.
Meget sjældne (< 0,01 %) Leverpåvirkning*.
B12-vitaminmangel**, Lactatacidose.
Erytem.

* Isolerede tilfælde, fx hepatitis, som er reversible ved seponering af metformin. 

** Ved langtidsbehandling med metforminhydrochlorid ses nedsat absorption af vitamin B12 med nedsat serumniveau som resultat. 

 

Se endvidere Ikke-β-cellestimulerende midler.  

 

Bemærk: Ved uspecifikke symptomer, som fx muskelkramper i forbindelse med dyspepsi og svær kraftesløshed, er der risiko for lactacidose, se Forsigtighedsregler

 

Interaktioner

 • Ved samtidig anvendelse af β-blokkere er der risiko for afsvækkede og ændrede symptomer på hypoglykæmi og medfølgende blodtryksstigning. Symptomerne på hypoglykæmi tilsløres i mindre grad af β1-selektive β-blokkere, som derfor bør foretrækkes.
 • ACE-hæmmere kan nedsætte blodsukkerniveauerne, og justering af metformindosis kan være nødvendig.
 • Glukokortikoider nedsætter virkningen af antidiabetika på grund af antagonistisk virkning på glucosemetabolismen.
 • Ved kombination med iodholdigt røntgenkontraststof er der øget risiko for lactacidose pga. nyrepåvirkning.
 • Øget risiko for lactacidose ved akut alkoholforgiftning.
 • Samtidig brug af diuretika, især loop-diuretika, kan øge risikoen for lactacidose pga. mulighed for nedsat nyrefunktion.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Metformin har under graviditet været anvendt på indikationen diabetes gestational diabetes og polycystisk ovariesygdom. Data er meget heterogene og vanskelige at sammenligne på tværs. Sammenlagt er der data for mere end 2.500 eksponerede under graviditeten. Overordnet er der tegn på en mindre overhyppighed af medfødte misdannelser ved eksponering tidligt i graviditeten, herunder specifikt en øget risiko for kardielle misdannelser. Derudover synes der ikke at være tegn på en øget risiko for spontan abort, men nok for neonatal hypoglykæmi. 

Behandlingen under graviditet er en specialistopgave. 

Referencer: 3711, 3771, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Øger insulinfølsomheden.
 • Hæmmer glucoseabsorptionen fra tarmen.
 • Øger den perifere glucoseoptagelse i cellerne.
 • Hæmmer glucosenydannelsen i leveren.
 • Den fulde kliniske virkning kan først forventes efter flere dages administration, hvorfor dosisændring bør afvente 1 uges behandling.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 50-60 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2,5 timer.
 • Fordelingsvolumen 0,9-3,9 l/kg.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Se endvidere tabel 1 i Orale antidiabetika

Indholdsstoffer

Metforminfilmovertrukne tabletter  500 mgfilmovertrukne tabletter  850 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 500 mg, filmovertrukne tabletter 850 mg
Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 500 mg, filmovertrukne tabletter 850 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 073178
100 stk. (blister)
27,75 0,28 1,11
(B) filmovertrukne tabletter 850 mg (kan dosisdisp.) 073196
100 stk. (blister)
36,85 0,37 0,87

Substitution

filmovertrukne tabletter 500 mg
Metformin "Actavis" TEVA, Metformin, filmovertrukne tabletter 500 mg
Metformin "Aurobindo" Orion Pharma, Metformin, filmovertrukne tabletter 500 mg
Metformin "Bluefish" Bluefish, Metformin, filmovertrukne tabletter 500 mg
Metformin "Medical Valley" Medical Valley, Metformin, filmovertrukne tabletter 500 mg
Metformin "Orifarm" Orifarm Generics, Metformin, filmovertrukne tabletter 500 mg
Metformin "Teva" TEVA, Metformin, filmovertrukne tabletter 500 mg
Mitforgen Viatris, Metformin, filmovertrukne tabletter 500 mg
 
filmovertrukne tabletter 850 mg
Metformin "Actavis" TEVA, Metformin, filmovertrukne tabletter 850 mg
Metformin "Bluefish" Bluefish, Metformin, filmovertrukne tabletter 850 mg
Mitforgen Viatris, Metformin, filmovertrukne tabletter 850 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
M, 500
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11,3 x 11,3
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  850 mg

Præg:
M 850
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,2 x 19,2
filmovertrukne tabletter 850 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3771. Given JE, Loane M, Garne E et al. Metformin exposure in first trimester of pregnancy and risk of all or specific congenital anoma-lies: exploratory case-control study. BMJ. 2018; 361, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29941493 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4171. McGrath RT, Glastras SJ, Scott et al. Outcomes for Women with Gestational Diabetes Treated with Metformin: A Retrospective, Case-Control Study. J Clin Med. 2018; 7(3), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29522471 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4172. Panchaud A, Rousson V, Vial T et al. Pregnancy outcomes in women on metformin for diabetes or other indications among those seeking teratology information services. Br J Clin Pharmacol. 2018; 84(3):568-78, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29215149 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4173. Lindsay RS, Loeken MR. Metformin use in pregnancy: promises and uncertainties. Diabetologia. 2017; 60(9):1612-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28770325 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4174. Butalia S, Gutierrez L, Lodha A et al. Short- and long-term outcomes of metformin compared with insulin alone in pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Diabet Med. 2017; 34(1):27-36, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27150509 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4175. Cassina M, Donà M, Di Gianantonio E et al. First-trimester exposure to metformin and risk of birth defects: a systematic review and meta-analysis. Hum Reprod Update. 2014; 20(5):656-69, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24861556 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

08.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...