Donepezil "Sandoz"

N06DA02
 
 

Kolinesterasehæmmer. Middel til behandling af demens. Piperidinderivat. 

Anvendelsesområder

Anvendes ved Alzheimers sygdom, Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom, alle i let til svær grad. Se endvidere Demens

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg eller 10 mg donepezilhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

Initialt 5 mg 1 gang dgl. Efter mindst én måneds behandling kan dosis øges til 10 mg 1 gang dgl., hvilket aktuelt er maksimal anbefalet døgndosis. 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Umiddelbart før indtagelse kan tablet eller knust tablet opslæmmes i vand.
 • Umiddelbart før indtagelse kan knust tablet kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Patienten bør som hovedregel have en omsorgsperson (kan være fra hjemmeplejen), som hjælper med at håndtere medicineringen.
 • Pga. risikoen for diarré anbefales behandlingsopstart med morgendosering til skrøbelige patienter for bedre at kunne vurdere bivirkningerne. De gastro-intestinale bivirkninger svinder normalt efter nogle dage, og doseringstidspunktet kan så fastlægges efter patientens rutiner.
 • Nogle bivirkninger kan, hvis de optræder, modvirkes ved morgendosering (øget drømmeaktivitet) eller aftendosering (svimmelhed, kvalme).

Nedsat leverfunktion

Forsigtig dosisøgning ved let til moderat nedsat leverfunktion (stigning i AUC på 48 % er set). Erfaring savnes ved stærkt nedsat leverfunktion.  


Se endvidere

Forsigtighedsregler

Astma og KOL 

Kolinesterasehæmmere bør anvendes med forsigtighed ved astma eller KOL, da den den kolinerge effekt kan forværre tilstanden. 

 

Bradykardi og AV-blok 

Forsigtighed ved syg sinusknude-syndrom eller andre supraventrikulære overledningsforstyrrelser i hjertet. Donepezil kan have vagotonisk virkning på hjertefrekvensen og kan medføre bradykardi og AV-blok. Udførelse af ekg, fx inden behandlingsopstart og efter klinisk vurdering bør overvejes. 

 

Epilepsi 

Bør anvendes med forsigtighed ved epilepsi, da kolinesterasehæmmere har været forbundet med forekomst af generaliserede kramper. 

 

Forlænget QT-interval 

Der er forekommet forlænget QT-interval og torsades de pointes under behandling med donepezil. Forsigtighed ved risikofaktorer for forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika. 

 

Gastro-intestinale ulcera 

Kolinesterasehæmmere bør anvendes med forsigtighed ved gastro-intestinale ulcera pga. risiko for øget mavesyresektretion. 

 

Risiko for vægttab 

Patientens vægt bør følges, da behandling med kolinesterasehæmmere kan øge risikoen for vægttab (NB: gastro-intestinale bivirkninger er hyppigst ved oral behandling). 

 

Urinvejsobstruktion 

Kolinesterasehæmmere kan forårsage eller forværre urinvejsobstuktion. 

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Initialbehandling sker med for høj dosis (vedligeholdelsesdosis) uden hensyn til optrapningsregime. Patienten skulle opstarte behandling med 5 mg x 1 dgl. og derefter øges til 10 mg x 1 dgl. Startede i stedet på 10+5 mg. Fald i hjemmet og hallucinationer. Indlæggelse.
Navneforveksling mellem Domperidon og Donepezil. Indlæggelse.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme
Nervesystemet Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalt ubehag, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter Træthed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Faldtendens
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Nervesystemet Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Aggressivitet, Agitation, Hallucinationer Abnorme drømme, Søvnløshed
Nyrer og urinveje Inkontinens
Luftveje, thorax og mediastinum Rhinitis
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Synkope
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Bradykardi
Mave-tarm-kanalen Gastro-duodenale ulcera, Gastro-intestinal blødning Øget spytsekretion
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinkinase
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte AV-blok, SA-blok
Lever og galdeveje Leverinsufficiens* (herunder hepatitis)
Nervesystemet Ekstrapyramidale gener
Meget sjældne (< 0,01 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Malignt neuroleptikasyndrom***
Knogler, led, muskler og bindevæv Rhabdomyolyse**
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Ventrikulær takykardi  herunder torsades de pointes
Undersøgelser Forlænget QT-interval
Nervesystemet Pleurothotonus
Psykiske forstyrrelser Hyperseksualitet
Det reproduktive system og mammae Øget libido

* Seponering bør overvejes ved leverinsufficiens uden anden kendt årsag. 

** Ses oftest i forbindelse med behandlingsstart eller dosisøgning. 

*** I meget sjældne tilfælde - specielt ved kombination med antipsykotika - er der set såkaldt malignt neuroleptikasyndrom, bestående af varierende kombinationer af Parkinsons sygdom, dystone træk, forhøjet temperatur og puls, labilt blodtryk, sved, bevidsthedsændringer samt leukocytose og forhøjet kreatininfosfokinase. Der kræves omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling. Se endvidere Antipsykotika - bivirkninger

Interaktioner

Anden medicin sammen med Donepezil "Sandoz"
 • Ketoconazol hæmmer metaboliseringen af donepezil via hæmning af CYP3A4 og øger plasmakoncentrationen med ca. 30 %. Lignende effekt må forventes ved andre CYP3A4-hæmmere (fx itraconazol, erythromycin). Hæmmere af CYP2D6 kan ligeledes potentielt øge plasmakoncentrationen af donepezil. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Enzyminduktorer som fx rifampicin, phenytoin, carbamazepin og alkohol kan reducere plasmaniveauet af donepezil.
 • Delirium er set ved samtidig indgift af tolterodin, hvilket muligvis alene skyldes den antikolinerge effekt af tolterodin.
 • Donepezil kan forstærke virkningen af depolariserende muskelrelaksantia.

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricycliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se endvidere Antiarytmika

Graviditet

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Donepezil "Sandoz".Virkningen af Donepezil "Sandoz" forstærkes.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Donepezil "Sandoz". 

Virkningen af Donepezil "Sandoz" forstærkes. 

Forgiftning

Kolinergt toksidrom. 

Behandling: Massiv overdosering kan behandles med atropin, evt. gentaget afhængig af effekt. 

 

Bemærk: Ved snævervinklet glaukom skal øjnene dryppes med pilocarpin 2 % samtidig med injektion af atropin. 

Farmakodynamik

Selektiv, non-kompetitiv og reversibel hæmmer af acetylkolinesterase. Virker overvejende centralt. Graden af acetylkolinesterasehæmning er direkte relateret til plasmakoncentrationen.
Forbedrer kognitive funktioner samt patientens samlede (globale) funktion. Forhindrer ikke sygdomsprogressionen, men forsinker symptomudviklingen.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 100 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-4 timer.
 • Steady state efter ca. 3 uger.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 og CYP2D6 til bl.a. den aktive metabolit 6-O-desmethyldonepezil.
 • Plasmahalveringstid ca. 70 timer.
 • Ca. 17 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 5 mg, Sandoz  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 10 mg, Sandoz  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Umiddelbart før indtagelse kan knust tablet kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Umiddelbart før indtagelse kan tablet eller knust tablet opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til patienter med relevant demenssygdom, hvor diagnosen er stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.)
Donepezil "Sandoz"
502171
30 stk. (blister)
72,90 2,43 3,65
(A) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.)
Donepezil "Sandoz"
390863
100 stk. (blister)
52,80 0,53 0,79
(A) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.)
Donepezil "Sandoz"
534773
100 stk. (blister)
143,85 1,44 1,08

Substitution

filmovertrukne tabletter 5 mg
Donepezil "Jubilant" Jubilant, Donepezil, filmovertrukne tabletter 5 mg
Donepezil "Krka" KRKA, Donepezil, filmovertrukne tabletter 5 mg
Donepezil "Stada" STADA Nordic, Donepezil, filmovertrukne tabletter 5 mg
Donepezilhydrochlorid "Accord" Accord, Donepezil, filmovertrukne tabletter 5 mg
 
filmovertrukne tabletter 10 mg
Donepezil "Jubilant" Jubilant, Donepezil, filmovertrukne tabletter 10 mg
Donepezil "Krka" KRKA, Donepezil, filmovertrukne tabletter 10 mg
Donepezil "Stada" STADA Nordic, Donepezil, filmovertrukne tabletter 10 mg
Donepezilhydrochlorid "Accord" Accord, Donepezil, filmovertrukne tabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 9 x 9
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

01.12.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. december 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...