Tizanidin "2care4"

M03BX02
 
 
Antispastikum med virkning på mono- og polysynaptiske reflekser. Virker især i medulla spinalis.

Anvendelsesområder

 • Kroniske spastiske tilstande forårsaget af lidelser i centralnervesystemet.
 • Akutte muskelspasmer af lokal oprindelse.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2 mg eller 4 mg tizanidin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt. 2 mg 2-4 gange dgl. med efterfølgende dosisøgning afhængigt af effekt og tolerabilitet.
 • Den daglige dosis øges hver halve eller hele uge med 2-4 mg til højst 36 mg i døgnet fordelt på 3-4 doser.

Bemærk: 

 • Til ældre bør dosis nedsættes.
 • Tizanidin bør seponeres gradvist efter længere tids brug pga. risiko for rebound hypertension og takykardi.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Forsigtighed. Ved GFR < 25 ml/min initialt 2 mg dgl. med langsom optitrering til virksom dosis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Dosis bør nedsættes ved let til moderat nedsat leverfunktion. Ofte vil man undgå tizanidin til fordel for baclofen, som er mindre problematisk at anvende ved påvirket leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Myasthenia gravis
 • Samtidig brug af ciprofloxacin eller fluvoxamin.

Forsigtighedsregler

 • Påvirket leverfunktion. Månedlig monitorering af leverfunktion i de første 4 mdr. anbefales ved doser > 12 mg/dag og ved udvikling af kliniske symptomer på leverpåvirkning. Tizanidin bør seponeres, hvis serum-transaminaseniveau vedvarende er over 3 gange øvre normalniveau.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan give risiko for forlænget QT-interval.
 • Hos ældre med cerebral spasticitet er sandsynligheden for initiale bivirkninger stor, hvorfor nøjere overvågning er tilrådelig.
 • Tizanidin kan medføre bradykardi og yderligere sænket blodtryk hos patienter i antihypertensiv behandling.

Risiko for antikolinerg belastning 

Tizanidin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018

Bivirkninger

Ved små doser er bivirkninger normalt milde og forbigående. 

Meget almindelige (> 10 %) Gastro-intestinale gener, Kvalme, Mundtørhed.
Svimmelhed.
Muskelsvaghed.
Somnolens.
Almindelige (1-10 %) Bradykardi, Takykardi.
Træthed.
Forhøjede levertransaminaser.
Bevidsthedspåvirkning.
Søvnforstyrrelser, Søvnløshed.
Hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Supraventrikulær ekstrasystoli.
Ikke kendt Sløret syn.
Abdominalsmerter.
Hepatitis, Leverinsufficiens.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitetsreaktioner.
Forlænget QT-interval.
Dysartri, Hallucinationer, Konfusion.
Dermatitis, Erytem.
Synkope.

Interaktioner

 • Fluvoxamin og ciprofloxacin øger AUC for tizanidin henholdsvis 33 og 10 gange. Kombinationen er kontraindiceret. Andre potente CYP1A2-hæmmere må mistænkes at have en lignende effekt og bør om muligt ikke anvendes.
 • Rifampicin nedsætter AUC for tizanidin med ca. 50% pga. induktion af CYP3A4.
 • Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Sammen med antihypertensiva risiko for hypotension og bradykardi.
 • Den sedative effekt forstærkes af alkohol og beroligende lægemidler.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Spasmolytikum, der hæmmer frigørelsen af excitatoriske aminosyrer, der stimulerer NMDA-receptorer. Polysynaptisk signaltransmission på spinal-interneuronniveau hæmmes, og muskeltonus reduceres. Tizanidin reducerer modstanden over for passiv bevægelse, dæmper spasmer og klonus og kan muligvis forbedre voluntær styrke. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 34% pga. betydelig first pass-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time (tabletter) og ca. 5 timer (depotkapsler).
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 2-4 timer (tabletter) og ca. 8 timer (depotkapsler).
 • 4-5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Depotkapslerne (polydepot) frigiver det aktive stof over flere timer.

Indholdsstoffer

Tizanidintabletter  2 mg  (2care4) tabletter  4 mg  (2care4)

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : tabletter 2 mg  (2care4) , tabletter 4 mg  (2care4)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Tilskud

Klausuleret tilskud til behandling af kroniske spastiske tilstande forårsaget af lidelser i centralnervesystemet. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 2 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 072479
120 stk. (blister)
102,00 5,10
(B) tabletter 4 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 076631
120 stk. (blister)
378,00 9,45

Substitution

tabletter 2 mg
Tizanidin "Nordic Prime" (Parallelimport), Tizanidin, tabletter 2 mg
Tizanidin "Orifarm" Orifarm Generics, Tizanidin, tabletter 2 mg
Tizanidin "Paranova" (Parallelimport), Tizanidin, tabletter 2 mg
Tizanidin "Teva" TEVA, Tizanidin, tabletter 2 mg
 
tabletter 4 mg
Tizanidin "Paranova" (Parallelimport), Tizanidin, tabletter 4 mg
Tizanidin "Teva" TEVA, Tizanidin, tabletter 4 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  2 mg  (2care4)

Præg:
T 2
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 2 mg
 
 
 

Tabletter  4 mg  (2care4)

Præg:
T 4
Kærv: Krydskærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
tabletter 4 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

08.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...