Tizanidin "2care4"

M03BX02
 
 
Antispastikum med virkning på mono- og polysynaptiske reflekser. Virker især i medulla spinalis.

Anvendelsesområder

 • Kroniske spastiske tilstande forårsaget af lidelser i centralnervesystemet.
 • Akutte muskelspasmer af lokal oprindelse.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2 mg eller 4 mg tizanidin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt. 2 mg 2-4 gange dgl. med efterfølgende dosisøgning afhængigt af effekt og tolerabilitet.
 • Den daglige dosis øges hver halve eller hele uge med 2-4 mg til højst 36 mg i døgnet fordelt på 3-4 doser.

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Tages til et måltid.
 • Til ældre bør dosis nedsættes.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Forsigtighed. Ved GFR < 25 ml/min initialt 2 mg dgl. med langsom optitrering til virksom dosis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Dosis bør nedsættes ved let til moderat nedsat leverfunktion. Ofte vil man undgå tizanidin til fordel for baclofen, som er mindre problematisk at anvende ved påvirket leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Seponering

Stop af behandling

Tizanidin bør seponeres gradvist efter længere tids brug pga. risiko for rebound hypertension og takykardi. 

Kontraindikationer

 • Myasthenia gravis
 • Samtidig brug af ciprofloxacin eller fluvoxamin.

Forsigtighedsregler

 • Påvirket leverfunktion. Månedlig monitorering af leverfunktion i de første 4 mdr. anbefales ved doser > 12 mg/dag og ved udvikling af kliniske symptomer på leverpåvirkning. Tizanidin bør seponeres, hvis serum-transaminaseniveau vedvarende er over 3 gange øvre normalniveau.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan give risiko for forlænget QT-interval.
 • Hos ældre med cerebral spasticitet er sandsynligheden for initiale bivirkninger stor, hvorfor nøjere overvågning er tilrådelig.
 • Tizanidin kan medføre bradykardi og yderligere sænket blodtryk hos patienter i antihypertensiv behandling.

Risiko for antikolinerg belastning 

Tizanidin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Bivirkninger

Ved små doser er bivirkninger normalt milde og forbigående. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinale gener, Kvalme, Mundtørhed
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelsvaghed
Nervesystemet Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Somnolens
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Bradykardi Takykardi
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Nervesystemet Bevidsthedspåvirkning
Psykiske forstyrrelser Søvnforstyrrelser, Søvnløshed
Vaskulære sygdomme Hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Supraventrikulær ekstrasystoli Palpitationer
Ikke kendt hyppighed
Øjne Sløret syn*
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Abstinenslignende symptomer, Kraftesløshed
Lever og galdeveje Hepatitis, Leverinsufficiens
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitetsreaktioner Urticaria
Undersøgelser Forlænget QT-interval
Psykiske forstyrrelser Dysartri, Hallucinationer, Konfusion
Hud og subkutane væv Dermatitis, Erytem Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Synkope

* Svag pupiludvidende effekt, hvorfor akut vinkellukning (akut grøn stær) kan forekomme hos disponerede personer (høj langsynethed, fremskreden grå stær, asiatisk afstamning). 

Referencer: 5823, 5822

Interaktioner

Anden medicin sammen med Tizanidin "2care4"
 • Fluvoxamin og ciprofloxacin øger AUC for tizanidin henholdsvis 33 og 10 gange. Kombinationen er kontraindiceret. Andre potente CYP1A2-hæmmere må mistænkes at have en lignende effekt og bør om muligt ikke anvendes.
 • Rifampicin nedsætter AUC for tizanidin med ca. 50 % pga. induktion af CYP3A4.
 • Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Sammen med antihypertensiva risiko for hypotension og bradykardi.
 • Den sedative effekt forstærkes af alkohol og beroligende lægemidler.

Graviditet

Ingen restriktioner.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Alkohol

Alkohol: Alkohol bør undgås ved behandling med Tizanidin "2care4".Den sløvende effekt af Tizanidin "2care4" forstærkes.

Alkohol bør undgås ved behandling med Tizanidin "2care4". 

Den sløvende effekt af Tizanidin "2care4" forstærkes. 

Farmakodynamik

Spasmolytikum, der hæmmer frigørelsen af excitatoriske aminosyrer, der stimulerer NMDA-receptorer. Polysynaptisk signaltransmission på spinal-interneuronniveau hæmmes, og muskeltonus reduceres. Tizanidin reducerer modstanden over for passiv bevægelse, dæmper spasmer og klonus og kan muligvis forbedre voluntær styrke. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 34 % pga. betydelig first pass-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time (tabletter) og ca. 5 timer (depotkapsler).
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 2-4 timer (tabletter) og ca. 8 timer (depotkapsler).
 • 4-5 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Depotkapslerne (polydepot) frigiver det aktive stof over flere timer.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 2 mg, Parallelimport (2care4)  Delekærv for nemmere indtagelse
tabletter 4 mg, Parallelimport (2care4)  Krydskærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages til et måltid.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Tilskud

Klausuleret tilskud til behandling af kroniske spastiske tilstande forårsaget af lidelser i centralnervesystemet. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 2 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 558611
120 stk. (blister)
315,85 2,63 15,79
(B) tabletter 4 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 076631
120 stk. (blister)
236,40 1,97 5,91

Substitution

tabletter 2 mg
Tizanidin "Nordic Prime" (Parallelimport), Tizanidin, tabletter 2 mg
Tizanidin "Paranova" (Parallelimport), Tizanidin, tabletter 2 mg
Tizanidin "Teva" TEVA, Tizanidin, tabletter 2 mg
 
tabletter 4 mg
Tizanidin "Nordic Prime" (Parallelimport), Tizanidin, tabletter 4 mg
Tizanidin "Paranova" (Parallelimport), Tizanidin, tabletter 4 mg
Tizanidin "Teva" TEVA, Tizanidin, tabletter 4 mg
 

Foto og identifikation

Foto
Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  2 mg  (2care4)

Præg:
T 2
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 2 mg
 
 
 

Tabletter  4 mg  (2care4)

Præg:
T 4
Kærv: Krydskærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
tabletter 4 mg
 
 
 

Referencer

5823. Fraunfelder F. Drug-Induced Ocular Side Effects. Clinical Ocular Toxicology. 2020; 8th Edition, https://www.elsevier.com/books/drug-induced-ocular-side-effects/fraunfelder/978-0-323-65375-6 (Lokaliseret 22. februar 2023)


5822. P K Wishart. Non-steroidal drug-induced glaucoma, by MR Razeghinejad, MJ Pro and LJ Katz. Nature.com. 2011, https://www.nature.com/articles/eye2011298 (Lokaliseret 22. februar 2023)

 
 

Revisionsdato

31.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...