Irbesartan "STADA"

C09CA04
 
 

Antihypertensivum. Angiotensin II-receptorantagonist

Anvendelsesområder

 • Arteriel hypertension.
 • Forsinkelse af udvikling og progression af diabetisk nefropati samt visse andre kroniske nefropatiformer med proteinuri.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg eller 300 mg irbesartan. 

Doseringsforslag

Voksne 

Hypertension 

 • Sædvanligvis 150 mg 1 gang dgl.
 • Dosis kan øges til 300 mg 1 gang dgl.


Forebyggelse af nefropati 

 • Sædvanligvis initialt 150 mg 1 gang dgl.
 • Dosis kan øges til 300 mg 1 gang dgl.

 

Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år. 

Nedsat leverfunktion

Ingen klinisk erfaring ved stærkt nedsat leverfunktion og/eller kolestase. Irbesartan metaboliseres hovedsageligt via leveren. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Tidligere angioneurotisk ødem under behandling med angiotensin II-antagonister.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min).

Forsigtighedsregler

 • Angioødem i anamnesen
 • Nyrearteriestenose
 • Mitralklapstenose
 • Aortastenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati
 • I forbindelse med de første doser er der hos enkelte patienter konstateret excessivt blodtryksfald, specielt ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatorer.
 • Hypovolæmi bør korrigeres, før behandlingen indledes.
 • Risiko for hyperkaliæmi ved samtidig indgift af aldosteronantagonister eller ACE-hæmmere.
 • Ved samtidig behandling med insulin eller antidiabetika anbefales monitorering af blodsukker pga. hypoglykæmi. Dosisjustering af diabetes behandling kan være nødvendlígt.

Bivirkninger

Hos personer med diabetes, der blev behandlet med irbesartan, er set hyperkaliæmi (meget almindelig), forhøjet plasmakreatinkinase og ortostatisk hypotension (almindelig). 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Knoglesmerter Myalgi
Nervesystemet Svimmelhed
Vaskulære sygdomme Ortostatisk hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Takykardi
Mave-tarm-kanalen Diarré, Dyspepsi, Pyrosis
Lever og galdeveje Icterus
Det reproduktive system og mammae Seksuelle forstyrrelser Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste
Hud og subkutane væv Rødme
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Anæmi, Trombocytopeni
Øre og labyrint Tinnitus
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Lever og galdeveje Hepatitis, Leverpåvirkning
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem Urticaria
Metabolisme og ernæring Hyperkaliæmi, Hypoglykæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Nervesystemet Hovedpine
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Vasculitis

Interaktioner

Anden medicin sammen med Irbesartan "STADA"
 • Kalium, kaliumbesparende diuretika og andre lægemidler, som øger serum-kalium kan forårsage hyperkaliæmi.
 • Lithiumkoncentrationen kan øges, hvorfor kontrol af serum-lithiumniveau anbefales.
 • NSAID kan svække den antihypertensive effekt.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min) kan give kraftige bivirkninger og er kontraindiceret.
 • Samtidig anvendelse af ACE-hæmmere eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusiv akut nyresvigt). Kombinationen frarådes.

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er meget sparsomme data for angiotensin II-antagonister med lidt over 300 gravide eksponeret i 1. trimester af graviditeten. Der er beskrevet oligohydramnios, anuri, væksthæmning og neonatal hypotension, specielt ved eksponering i 2. og 3. trimester. 

Der er ikke specifikke data for irbesartan, som tillader et meningsfyldt risikoestimat.  

Se endvidere Hypertension hos gravide

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4329, 4332

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Irbesartan "STADA" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Irbesartan "STADA" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Blokerer angiotensin-II-type 1- receptoren, hvilket resulterer i en forhøjelse af plasma-renin- og angiotensin-II-niveauerne samt nedsat aldosteron i plasma. Den kliniske effekt er universel vasodilatation uden sympatikusaktivering som ved ACE-hæmmere.
 • Maksimal virkning indtræder efter 3-6 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Farmakokinetik

 • Absorberes fra mave-tarm-kanalen. Biotilgængelighed 60-80 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Metaboliseres fuldstændigt i leveren via CYP2C9 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 11-15 timer.
 • < 2 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 150 mg, STADA Nordic  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 300 mg, STADA Nordic  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Knust tablet har en ubehagelig smag.

Administration

Synkes hele.

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 150 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.)
Irbesartan "STADA"
559888
100 stk. (blister)
79,55 0,80 0,80
(B) filmovertrukne tabletter 300 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.)
Irbesartan "STADA"
489215
100 stk. (blister)
99,60 1,00 0,50

Substitution

filmovertrukne tabletter 150 mg
Ifirmasta KRKA, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 150 mg Genordn. B
Irbesartan "Accord" Accord, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 150 mg Genordn. B
Irbesartan "Medical Valley" Medical Valley, Irbesartan, tabletter 150 mg Genordn. B
Irbesartan Zentiva Zentiva, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 150 mg Genordn. B
 
filmovertrukne tabletter 300 mg
Ifirmasta KRKA, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 300 mg Genordn. B
Irbesartan "Accord" Accord, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 300 mg Genordn. B
Irbesartan "Medical Valley" Medical Valley, Irbesartan, tabletter 300 mg Genordn. B
Irbesartan Zentiva Zentiva, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 300 mg Genordn. B
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,1 x 12,9
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  300 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,8 x 16,5
filmovertrukne tabletter 300 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4332. Shimada C, Akaishi R, Cho K et al. Outcomes of 83 fetuses exposed to angiotensin receptor blockers during the second or third trimesters: a literature review. Hypertens Res. 2015; 38(5):308-13, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25693853 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4329. Walfisch A, Al-maawali A, Moretti ME et al. Teratogenicity of angiotensin converting enzyme inhibitors or receptor blockers. J Obstet Gynaecol. 2011; 31(6):465-72, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21823839 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

13.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. december 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...