Temesta®

N05BA06
 
 
Anxiolytikum af benzodiazepingruppen.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 1 mg (delekærv) lorazepam. 

Doseringsforslag

 • Sædvanligvis 1 mg 1-3 gange dgl.
 • Svære tilfælde:
  2,5 mg 2-3 gange dgl. Der kan om nødvendigt gives op til 4 mg som enkeltdosis (5310) (5665) (5666).
 • Ældre og svækkede patienter:
  0,5 mg 1-3 gange dgl.

 

Bemærk

 • Tabletterme tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad.
Referencer: 5310, 5665, 5666

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Evt. dosisjustering. Nyrefunktionen bør monitoreres regelmæssigt.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.
 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Injektionsvæske:
  • Indeholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose.
  • Ved parenteral anvendelse anbefales højst 2 mg ved let til moderat nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Seponering

Stop af behandling

Ved behandling ud over enkeltstående p.n. anvendelse: Bør normalt ikke seponeres pludseligt på grund af tilbøjeligheden til abstinenssymptomer. Nedtrapning kan ske over få dage ved kort behandlingstid (4-6 uger), mens nedtrapning efter længere tids behandling kan strække sig over flere måneder.  

Se Benzodiazepiner (anxiolytika) og Anxiolytika og hypnotika (iatrogen afhængighed)

Kontraindikationer

Akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning 

Benzodiazepiner øger den CNS-deprimerende effekt og kan forværre tilstanden. 

 

Myasthenia gravis 

Benzodiazepiner bør undgås ved myasthenia gravis med respirationspåvirkning pga. den respirationsdeprimerende effekt. 

 

Respirationsinsufficiens 

Respirationsinsufficiens kan forværres. Benzodiazepiner bør undgås ved svær respirationsinsufficiens. Forsigtighed ved lettere respirationsinsufficiens. 

 

Søvnapnø 

Benzodiazepiner kan forværre søvnapnø og bør undgås ved alvorlig søvnapnø. 

Forsigtighedsregler

Depression 

Benzodiazepiner bør ikke anvendes som eneste behandling ved depression og angst ifm. depression. Risiko for suicidal adfærd og forværret depression. 

 

Personlighedsforstyrrelse 

Bortset fra abstinensbehandling bør benzodiazepiner undgås ved svære personlighedsforstyrrelser pga. øget risiko for afhængighed og evt. forværring af bl.a. impulsivitet. 

 

Tidligere alkohol- og medicinafhængighed 

Benzodiazepiner anvendes ved abstinensbehandling, men bør ellers undgås ved tidligere alkohol- og medicinafhængighed pga. risikoen for udvikling af nyt afhængighedssyndrom. 

 

Tolerans og afhængighed 

 • Opmærksomhed på behandlingsvarigheden pga. risiko for afhængighed.
 • Normalt anbefales en behandlingsperiode på højst 4 uger, hvorefter behandlingen revurderes.
 • Bør kun anvendes i refrakte doser, og der kræves hyppig monitorering af dosiseffekt.

 

Ældre 

 • Øget risiko for fald hos ældre pga. sedation og muskelsvaghed.
 • Mange ældre påvirkes kraftigt af benzodiazepiner. Forsigtig dosering anbefales, se doseringsforslag.

Bivirkninger

Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt toleransudvikling (særligt i forhold til den sedative effekt). Risikoen for afhængighed øges med øget dosis og behandlingsvarighed. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Nervesystemet Sedation
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Almindelige (1-10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelsvaghed
Nervesystemet Ataksi, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Depression, Konfusion
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Nervesystemet Hukommelsesbesvær Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Abnorm orgasme
Det reproduktive system og mammae Impotens Ændring af libido
Sjældne (0,01-0,1 %)
Psykiske forstyrrelser Paradokse psykiske reaktioner  (fx angst, uro, hallucinationer, aggressivitet)
Luftveje, thorax og mediastinum Respirationsdepression
Hud og subkutane væv Allergiske hudreaktioner
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Pancytopeni, Trombocytopeni
Det endokrine system Uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon - SIADH
Øjne Synsforstyrrelser  (herunder dobbeltsyn og sløret syn)
Mave-tarm-kanalen Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hypotermi
Lever og galdeveje Icterus
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser og basisk fosfatase, Forhøjet bilirubin
Metabolisme og ernæring Hyponatriæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Ekstrapyramidale gener, Tremor
Psykiske forstyrrelser Disinhibition, Dysartri, Eufori, Suicidale tanker eller adfærd
Luftveje, thorax og mediastinum Apnø
Hud og subkutane væv Alopeci
Vaskulære sygdomme Hypotension
Ikke kendt hyppighed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Balanceforstyrrelser
Nervesystemet Koma
Psykiske forstyrrelser Koncentrationsbesvær
Paradokse psykiske reaktioner ses oftest hos børn og ældre. Forekommer de, bør behandlingen seponeres.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Temesta®
 • Valproat fordobler plasmakoncentrationen af lorazepam på grund af hæmning af glucuronideringen.
 • Rifampicin øger clearance for lorazepam med ca. 60 %.
 • Probenecid forlænger halveringstiden af lorazepam og nedsætter clearance. Lorazepamdosis bør reduceres med ca. 50 %.
 • Theophyllin modvirker de sedative og psykomotoriske virkninger.

Øget risiko for CNS-depression 

Den CNS-deprimerende virkning (bl.a. øget sedation og respirationsdepression) forstærkes af alkohol, hypnotika, antipsykotika, antihistaminer samt opioider.  

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner. Lavest mulig dosis og kortest mulig behandlingstid anbefales, hvis samtidig behandling med opioider skønnes nødvendig. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se endvidere Benzodiazepiner (anxiolytika)

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Den relative vægtjusterede dosis er 3-5 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet.  

 

Evt. indhold af benzylalkohol: Visse lægemiddelformer (Lorazepam "Macure" injektionsvæske) indeholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening. Kørselsforbud kan være aktuelt, se Benzodiazepiner (anxiolytika)

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Alkohol

Alkohol: Alkohol bør undgås ved behandling med Temesta®.Den sløvende effekt af Temesta® forstærkes.

Alkohol bør undgås ved behandling med Temesta®. 

Den sløvende effekt af Temesta® forstærkes. 

Schengen-attest (pillepas)

Schengen attest
Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

Lorazepam binder sig, som de øvrige benzodiazepiner, til GABAA-receptorerne, der er lokaliseret til chloridionkanal-komplekset. Benzodiazepiner har ingen selvstændig effekt, men forstærker virkningen af GABA (gamma-aminobutansyre), som er en hæmmende neurotransmitter.
GABA åbner chloridkanalen og den resulterende hyperpolarisering af cellemembranen fremkalder den neuronale hæmning. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 93 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer ved oral indgift og efter 60-90 min. ved i.m. indgift.
 • Steady-state nås efter 2-3 dage ved fast oral indgift.
 • Fordelingsvolumen 1,1 l/kg.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 10-20 timer.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 1 mg, Parallelimport (2care4)  Delekærv
tabletter 1 mg, Parallelimport (Orifarm)  kærv: ikke oplyst
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
tabletter 1 mg  (2care4)
Andre
1 mg  (Orifarm)
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) tabletter 1 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 419299
25 stk. (blister)
Udgået 07-08-2023
(A) tabletter 1 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 389050
100 stk. (blister)
386,60 3,87 9,67
(A) tabletter 1 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 430317
100 stk.
360,65 3,61 9,02

Substitution

tabletter 1 mg
Lorazepam "Orion" Orion Pharma, Lorazepam, tabletter 1 mg
 

Foto og identifikation

Foto
Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  1 mg  (Orifarm)  (2care4)

Præg:
1,0
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 1 mg (Orifarm)
 
 
 

Referencer

5666. Drugs@FDA. FDA-Approved Drugs. Ativan. FDA. 2021, https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2016/017794s044lbl.pdf (Lokaliseret 5. april 2022)


5310. Zaman H, Sampson SJ, Beck AL et al. Benzodiazepines for psychosis-induced aggression or agitation. Cochrane Database Syst Rev. 2017; 12, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29219171/ (Lokaliseret 9. marts 2022)


5665. Alexander J, Tharyan P, Adams C et al. Rapid tranquillisation of violent or agitated patients in a psychiatric emergency setting. Pragmatic randomised trial of intramuscular lorazepam v. haloperidol plus promethazine. Br J Psychiatry. 2004; 185:63-9, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15231557/ (Lokaliseret 5. april 2022)

 
 

Revisionsdato

17.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...