Lorazepam "Orion"

N05BA06
 
 
Anxiolytikum af benzodiazepingruppen.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 1 mg (delekærv) lorazepam. 

Doseringsforslag

Sædvanligvis 1 mg 1-3 gange dgl. 

Svære tilfælde. 2,5 mg 2-3 gange dgl. 

Ældre og svækkede patienter. 0,5 mg 1-3 gange dgl. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Evt. dosisjustering. Nyrefunktionen bør monitoreres regelmæssigt.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.
 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Injektionsvæske:
  • Indeholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose.
  • Ved parenteral anvendelse anbefales højst 2 mg ved let til moderat nedsat leverfunktion.

 


Se endvidere

Seponering

Bør ikke seponeres pludseligt på grund af tilbøjeligheden til abstinenssymptomer. Nedtrapning kan ske over få dage ved kort behandlingstid (4-6 uger), mens nedtrapning efter længere tids behandling kan strække sig over flere måneder.  

Se Benzodiazepiner (anxiolytika) og Anxiolytika og hypnotika (iatrogen afhængighed)

Kontraindikationer

Akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning 

Benzodiazepiner øger den CNS-deprimerende effekt og kan forværre tilstanden. 

 

Myasthenia gravis 

Benzodiazepiner bør undgås ved myasthenia gravis med respirationspåvirkning pga. den respirationsdeprimerende effekt. 

 

Respirationsinsufficiens 

Respirationsinsufficiens kan forværres. Benzodiazepiner bør undgås ved svær respirationsinsufficiens. Forsigtighed ved lettere respirationsinsufficiens. 

 

Søvnapnø 

Benzodiazepiner kan forværre søvnapnø og bør undgås ved alvorlig søvnapnø. 

Forsigtighedsregler

Depression 

Benzodiazepiner bør ikke anvendes som eneste behandling ved depression og angst ifm. depression. Risiko for suicidal adfærd og forværret depression. 

 

Personlighedsforstyrrelse 

Bortset fra abstinensbehandling bør benzodiazepiner undgås ved svære personlighedsforstyrrelser pga. øget risiko for afhængighed og evt. forværring af bl.a. impulsivitet. 

 

Tidligere alkohol- og medicinmisbrug 

Benzodiazepiner anvendes ved abstinensbehandling, men bør ellers undgås ved tidligere alkohol- og medicinmisbrug pga. risikoen for afhængighed og misbrug. 

 

Tolerans og afhængighed 

 • Opmærksomhed på behandlingsvarigheden pga. risiko for fysisk og psykisk afhængighed. Normalt anbefales en behandlingsperiode på højst 4 uger, hvorefter behandlingen revurderes.
 • Bør kun anvendes i refrakte doser, og der kræves hyppig monitorering af dosiseffekt.

 

Ældre 

 • Øget risiko for fald hos ældre pga. sedation og muskelsvaghed.
 • Mange ældre påvirkes kraftigt af benzodiazepiner. Forsigtig dosering anbefales, se doseringsforslag.

Bivirkninger

Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt toleransudvikling (særligt i forhold til den sedative effekt). Risikoen for afhængighed øges med øget dosis og behandlingsvarighed. 

Meget almindelige (> 10 %) Træthed.
Sedation.
Døsighed.
Almindelige (1-10 %) Kraftesløshed, Svimmelhed.
Muskelsvaghed.
Ataksi.
Depression, Konfusion.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Hukommelsesbesvær.
Impotens.
Sjældne (0,01-0,1 %) Paradokse psykiske reaktioner  (fx angst, uro, hallucinationer, aggressivitet).
Respirationsdepression.
Meget sjældne (< 0,01 %) Pancytopeni, Trombocytopeni.
Synsforstyrrelser  (herunder dobbeltsyn og sløret syn).
Hypotermi.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Hyponatriæmi.
Kramper.
Ekstrapyramidale gener, Tremor.
Disinhibition, Dysartri, Eufori, Suicidale tanker eller adfærd.
Apnø.
Alopeci.
Hypotension.
Ikke kendt hyppighed Balanceforstyrrelser.
Koma.
Koncentrationsbesvær.
Paradokse psykiske reaktioner ses oftest hos børn og ældre. Forekommer de, bør behandlingen seponeres.

Interaktioner

 • Valproat fordobler plasmakoncentrationen af lorazepam på grund af hæmning af glucuronideringen.
 • Rifampicin øger clearance for lorazepam med ca. 60%.
 • Probenecid forlænger halveringstiden af lorazepam og nedsætter clearance. Lorazepamdosis bør reduceres med ca 50%.
 • Theophyllin modvirker de sedative og psykomotoriske virkninger.

Øget risiko for CNS-depression 

Den CNS-deprimerende virkning (bl.a. øget sedation og respirationsdepression) forstærkes af alkohol, hypnotika, antipsykotika, antihistaminer samt opioider.  

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner. Lavest mulig dosis og kortest mulig behandlingstid anbefales, hvis samtidig behandling med opioider skønnes nødvendig. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se endvidere Benzodiazepiner (anxiolytika)

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Den relative vægtjusterede dosis er 3-5%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet.  

 

Evt. indhold af benzylalkohol: Visse lægemiddelformer (Lorazepam "Macure" injektionsvæske) indeholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening. Kørselsforbud kan være aktuelt, se Benzodiazepiner (anxiolytika)

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

Lorazepam binder sig, som de øvrige benzodiazepiner, til GABAA-receptorerne, der er lokaliseret til chloridionkanal-komplekset. Benzodiazepiner har ingen selvstændig effekt, men forstærker virkningen af GABA (gamma-aminobutansyre), som er en hæmmende neurotransmitter.
GABA åbner chloridkanalen og den resulterende hyperpolarisering af cellemembranen fremkalder den neuronale hæmning. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 93%.
 • Maksimal plasmakoncentration ved oral indgift efter ca. 2 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 10-20 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) tabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 546522
30 stk. (blister)
178,25 5,94 14,85
(A) tabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 183858
100 stk. (blister)
Udgået 04-10-2021

Substitution

tabletter 1 mg
Temesta Pfizer, Lorazepam, tabletter 1 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  1 mg

Præg:
1
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,3 x 6,3
tabletter 1 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

24.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...