Clopidogrel "Accord"

B01AC04
 
 

Trombocytfunktionshæmmende middel. 

Anvendelsesområder

Voksne 

Sekundær forebyggelse af aterotrombotiske tilfælde hos voksne med en anamnestisk, symptomatisk aterosklerotisk sygdom defineret ved: 

 • Apoplexia cerebri
 • Akut myokardieinfarkt eller
 • Etableret perifer arteriel lidelse.

 

I kombination med acetylsalicylsyre (ASA) til voksne med: 

 • ST-elevationsmyokardieinfarkt (STEMI)
 • Non ST-elevationsmyokardieinfarkt (non-STEMI)
 • Ustabil angina pectoris (UAP)
 • Moderat til høj risiko for TCI.
 • Indsat stent i koronararterie, i op til 1 år.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 75 mg clopidogrel (som bisulfat). 

Doseringsforslag

Voksne og ældre < 75 år 

 • Bolus 300-600 mg.
 • Vedligeholdelsesdosis 75 mg 1 gang dgl. evt. i komb. med ASA (75-100 mg dgl).

 

Ældre > 75 år 

 • Ingen bolus.
 • 75 mg 1 gang dgl. evt. i komb. med ASA (75-100 mg dgl.).

 

Bemærk: 

 • Kan tages med eller uden mad.
 • Glemt dosis kan tages indtil 12 timer før næste dosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Aktiv patologisk blødning.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved risiko for tiltagende blødninger pga. traume, kirurgi eller andre patologiske tilstande. Patienterne skal kontrolleres omhyggeligt for tegn på blødninger, herunder okkulte blødninger, især i behandlingens første uger og/eller efter invasive hjerteindgreb eller -kirurgi.
 • Clopidogrel øger kapillærblødningstiden og bør anvendes med forsigtighed ved læsioner, der indebærer øget blødningstendens (specielt gastro-intestinalt og intraokulært).
 • Indtagelse bør seponeres 5 (-7) dage før planlagt større operation.
 • Der er indberettet tilfælde af erhvervet hæmofili. I tilfælde af bekræftet isoleret forlængelse af APTT med eller uden blødning bør erhvervet hæmofili overvejes.
 • Forsigtighed ved allergi over for et andet thienopyridin, fx prasugrel, da der er rapporteret tilfælde af krydsallergi.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik antitrombotisk behandling. Blodtransfusion på grund af ukontrolleret blødning.
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik antitrombotisk behandling. Forlænget indlæggelse. Blødning fra svælg og mave-tarm.
Manglende ordination af anden AK-behandling under clopidogrel-pause hos patienter i høj tromboserisiko. Akut indlæggelse til behandling af stent-trombose. Apopleksi.
Manglende pausering inden operation. Indtagelse bør seponeres 5 (-7) dage før planlagt større operation. Dette var ikke overholdt og pausering skete kun 1 dag inden operationen. Risiko for alvorlig blødning. Blodtransfusion gives.
Manglende reordination efter pausering af clopidogrel forud for operation. Apopleksi.
Manglende reordination/-administration/monitorering efter behandlingspause med trombocythæmmer. Trombe med lammelser.
Overset bivirkning. Behandling fortsættes trods kraftig blødning fra tarm. Indlæggelse.
Overset forsigtighed/kontraindikation. Behandling gives på trods af, at patienten har øget risiko for blødning (under fx visse operationer og biopsier). Indlæggelse. Gastrointestinal blødning.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Blødningstendens.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Gastro-intestinal blødning.
Hæmatom.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Eosinofili, Leukopeni, Trombocytopeni.
Okulær blødning.
Gastro-duodenale ulcera.
Svimmelhed.
Paræstesier.
Purpura.
Cerebral hæmoragi.
Sjældne (0,01-0,1 %) Neutropeni.
Gynækomasti.
Meget sjældne (< 0,01 %) Anæmi, Aplastisk anæmi, Erhvervet hæmofili.
Colitis  - inkl. ulcerosa og lymfocytisk colitis, Gastro-intestinal blødning  med dødelig udgang, Pancreatitis, Stomatitis.
Fulminant leversvigt, Hepatitis, Leverpåvirkning.
Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Artralgi, Muskelblødning.
Hallucinationer, Konfusion.
Glomerulonefritis.
Bronkospasme, Eosinofil pneumoni, Interstitiel pneumonitis.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Eksem, Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Trombocytopenisk purpura  (TTP).
Hypotension, Pulmonal blødning, Vasculitis.
Ikke kendt hyppighed Allergisk angina, Allergisk myokardieinfarkt.
Anafylaktisk reaktion, Serumsygdomslignende reaktioner.
Autoimmunt insulin syndrom.

Kombinationsbehandling med acetylsalicylsyre indebærer en risiko for større blødning i størrelsesorden 3 % pr. år, mens blødningsrisikoen ved kombination med AK-behandling og acetylsalicylsyre skønnes at være 8-10 % pr. år. 

Interaktioner

 • Samtidig administration af clopidogrel og orale antikoagulantia kan ikke anbefales, da det kan øge blødningstendensen.
 • Øget opmærksomhed på forekomsten af gastro-intestinale blødninger ved samtidig behandling med SSRI, SNRI, NSAID og ASA.
 • Clopidogrel aktiveres ved at CYP2C19, med bidrag fra bl.a. CYP2B6 og CYP3A4, metaboliserer clopidogrel til dets aktive metabolit.
 • Potente og moderate CYP2C19-hæmmere, fx esomeprazol og omeprazol, fluvoxamin, fluoxetin, fluconazol, itraconazol, ketoconazol og voriconazol kan derfor potentielt reducere effekten af clopidogrel.
 • Blandt syrepumpehæmmere bør anvendes lansoprazol eller pantoprazol.
 • Stærke induktorer af CYP2C19 og CYP3A4, som rifampicin, kan tilsvarende forventes at øge virkningen af clopidogrel og dermed øge blødningsrisikoen.
 • Clopidogrel hæmmer omdannelsen af bupropion til den aktive metabolit med ca. 60%, formentlig via hæmning af CYP2B6.
 • Forsigtighed ved samtidig administration af lægemidler, som primært elimineres ved CYP2C8-metabolisme, fx repaglinid og paclitaxel.
 • Samtidig indtagelse af grapefrugtjuice frarådes, da grapefrugt forringer bioaktiveringen og den antitrombotiske effekt af clopidogrel.
 • Ritonavir kan nedsætte eksponeringen af clopidogrel og dermed trombocythæmningen. Samtidig anvendelse af clopidogrel og boostet antiretroviral terapi frarådes.
 • Samtidig inj. af morfin kan nedsætte clopidogrels virkning ved at forsinke absorptionen og nedsætte plasmakoncentrationen af den aktive metabolit (34%).
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund. Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 3711, 4258, 4259

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Hæmmer selektivt bindingen af adenosindifosfat (ADP) til dets trombocytreceptor P2Y12 og den efterfølgende ADP-medierede aktivering af GBIIb-IIIa-komplekset, hvorved trombocytaggregationen hæmmes. Den aktive metabolit bindes irreversibelt til blodpladerne.
 • Trombocythæmning opnås 3-4 timer efter oral indtagelse.

 

Farmakokinetik

 • Clopidogrel er en prodrug, som omdannes i leveren til den aktive metabolit - et thiolderivat.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 45 minutter (clopidogrel) og 30-60 minutter (aktive metabolit).
 • Metaboliseres primært via CYP2C19, med bidrag fra CYP1A2, CYP2B6 og CYP3A4, til den aktive metabolit.
 • Plasmahalveringstid ca. 6 timer (clopidogrel) og ca. 30 minutter (aktive metabolit).
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 75 mg (kan dosisdisp.) 431459
100 stk. (blister)
29,60 0,30 0,30

Substitution

filmovertrukne tabletter 75 mg
Clopidogrel "Actavis" TEVA, Clopidogrel, filmovertrukne tabletter 75 mg
Clopidogrel "Aristo" Aristo Pharma Nordic, Clopidogrel, filmovertrukne tabletter 75 mg
Clopidogrel "Krka" KRKA, Clopidogrel, filmovertrukne tabletter 75 mg
Clopidogrel "Mylan" Viatris, Clopidogrel, filmovertrukne tabletter 75 mg
Clopidogrel "Stada" STADA Nordic, Clopidogrel, filmovertrukne tabletter 75 mg
Clopidogrel "Teva" TEVA, Clopidogrel, filmovertrukne tabletter 75 mg
Clopidogrel Zentiva Zentiva, Clopidogrel, filmovertrukne tabletter 75 mg
Cloriocard Sandoz, Clopidogrel, filmovertrukne tabletter 75 mg
Grepid Orifarm Generics, Clopidogrel, filmovertrukne tabletter 75 mg
Plavix Sanofi, Clopidogrel, filmovertrukne tabletter 75 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  75 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Pink
Mål i mm: 8,7 x 8,7
filmovertrukne tabletter 75 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)


4258. Nelson-Piercy C, Powrie R, Borg JY et al. Tinzaparin use in pregnancy: an international, retrospective study of the safety and efficacy profile. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2011; 159:293-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21945573 (Lokaliseret 8. februar 2019)


4259. De Santis M, De Luca C, Mappa I et al. Clopidogrel treatment during pregnancy: a case report and a review of literature. Intern Med. 2011; 50:1769-73, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21841343 (Lokaliseret 8. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

15.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...