Eplerenon "Medical Valley"

C03DA04
 
 

Kaliumbesparende diuretikum. Selektiv aldosteronreceptorantagonist. 

Anvendelsesområder

 • Tillæg til standardbehandling inkl. β-blokker til reduktion af risiko for kardiovaskulær mortalitet og morbiditet hos stabile patienter med venstre ventrikel dysfunktion (LVEF ≤ 40 %) og kliniske tegn på hjertesvigt efter nylig myokardieinfarkt.
 • Tillæg til optimal standardbehandling for at reducere risikoen for kardiovaskulær mortalitet og morbiditet hos patienter med NYHA-klasse II-IV (kronisk) hjertesvigt og venstre ventrikel systolisk dysfunktion (LVEF ≤ 40 %).

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg eller 50 mg eplerenon. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt. 25 mg 1 gang dgl.
 • Sædvanlig vedligeholdelsesdosis efter 4 uger 50 mg 1 gang dgl.

 

Dosis justeres afhængig af serum-kalium. Dosis fra 25 mg hver 2. dag til 50 mg dgl. 

 • ved serum-kalium < 5 mmol/l øges dosis,
 • ved serum-kalium 5,0-5,4 mmol/l fastholdes dosis,
 • ved serum-kalium 5,5-5,9 mmol/l reduceres dosis,
 • ved serum-kalium ≥ 6 mmol/l seponeres behandlingen.

 

Ved samtidig behandling med CYP3A4-hæmmere (fx amiodaron, diltiazem og verapamil) er vedligeholdelsesdosis højst 25 mg dgl.  

 

Bemærk: 

 • Tabletterne skal synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.
 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Der er begrænset erfaring med behandling af børn. Tilgængelige data kan ses i Produktresumé.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Risiko for hyperkaliæmi øges med faldende nyrefunktion. 

Dosisjustering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Voksne. Initialt 25 mg hver 2. dag. Herefter dosisjusteres efter P-kalium, der måles regelmæssigt. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C).

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Serum-kalium > 5 mmol/l ved indledning af behandlingen.
 • Samtidig behandling med kraftige CYP3A4-hæmmere (fx itraconazol, ketoconazol, clarithromycin, ritonavir) eller med en kombination af en ACE-hæmmer og en angiotensin II-hæmmer.

Forsigtighedsregler

Serum-kalium skal monitoreres, når behandlingen initieres og ved dosisændringer.  

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Atrieflimren, Venstresidig hjerteinsufficiens
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Undersøgelser Forhøjet plasma-carbamid, Forhøjet plasma-kreatinin
Metabolisme og ernæring Hyperkaliæmi, Hyperkolesterolæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper, Rygsmerter Muskuloskeletale smerter
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypotension, Synkope
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili
Hjerte Takykardi
Det endokrine system Hypotyroidisme
Mave-tarm-kanalen Flatulens
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Utilpashed
Lever og galdeveje Cholecystitis
Immunsystemet Angioødem
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner
Undersøgelser Påvirkning af plasmaglucose
Metabolisme og ernæring Hypertriglyceridæmi, Hyponatriæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Nervesystemet Hypæstesi
Nyrer og urinveje Pyelonefritis
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti
Luftveje, thorax og mediastinum Pharyngitis
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Ortostatisk hypotension, Perifere arterielle tromboser

Interaktioner

Anden medicin sammen med Eplerenon "Medical Valley"
 • Samtidig behandling med kalium, kaliumbesparende diuretika eller en kombination af en ACE-hæmmer og en angiotensin II-hæmmer skal undgås.
 • Eplerenon metaboliseres via CYP3A4, og betydende interaktioner kan forventes ved samtidig behandling med kraftige CYP3A4-hæmmer, fx itraconazol, ketoconazol, clarithromycin og ritonavir, samtidig anvendelse bør undgås.
 • Moderate CYP3A4-hæmmere, fx amiodaron, diltiazem, erythromycin, fluconazol, saquinavir og verapamil øger AUC med op til 180 %. Dosis af eplerenon bør ikke overstige 25 mg dgl.
 • CYP3A4-induktorer som rifampicin og phenytoin samt naturlægemidler indeholdende perikon bør undgås. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Øget risiko for toksicitet ved samtidig behandling med lithium; monitorering anbefales.
 • Øget risiko for hyperkaliæmi ved samtidig behandling med ACE-hæmmere, angiotensin II-hæmmere, ciclosporin, tacrolimus, trimethoprim. Serum-kalium bør monitoreres.
 • Ældre og patienter med nedsat nyrefunktion, som er i samtidig behandling med diuretika og NSAID, har øget risiko for nyresvigt og reduceret antihypertensiv virkning. Patienten bør tilføres tilstrækkelig væske, og nyrefunktion monitoreres jævnligt.
 • Forsigtighed tilrådes, når digoxin anvendes i doser nær den øvre grænse af det terapeutiske område.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Mulige alternativer, se Diuretika

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Forbudt

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende både i og uden for konkurrence.  

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Eplerenon "Medical Valley" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Eplerenon "Medical Valley" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Kompetitiv aldosteronreceptorantagonist, som reducerer antallet af natriumkanaler i samlerørenes luminale membran, hvilket betinger natriumtab og kaliumretention.  

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 70 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1,5 timer.
 • Fordelingsvolumen 0,6-1,3 l/kg.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 3-6 timer.
 • < 5 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 25 mg, Medical Valley  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 50 mg, Medical Valley  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.)
Eplerenon "Medical Valley"
550212
30 stk. (blister)
67,50 2,25 4,50
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.)
Eplerenon "Medical Valley"
579616
100 stk. (blister)
283,85 2,84 5,68
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.)
Eplerenon "Medical Valley"
043751
100 stk. (blister)
347,85 3,48 3,48

Substitution

filmovertrukne tabletter 25 mg
Eplerenon "Accord" Accord, Eplerenon, filmovertrukne tabletter 25 mg
Eplerenon "Bluefish" Bluefish, Eplerenon, filmovertrukne tabletter 25 mg
Eplerenon "Krka" KRKA, Eplerenon, filmovertrukne tabletter 25 mg
Eplerenon "Stada" STADA Nordic, Eplerenon, filmovertrukne tabletter 25 mg
Eplerenone "Teva" TEVA, Eplerenon, filmovertrukne tabletter 25 mg
Inspra Viatris, Eplerenon, filmovertrukne tabletter 25 mg
 
filmovertrukne tabletter 50 mg
Eplerenon "Accord" Accord, Eplerenon, filmovertrukne tabletter 50 mg
Eplerenon "Bluefish" Bluefish, Eplerenon, filmovertrukne tabletter 50 mg
Eplerenon "Krka" KRKA, Eplerenon, filmovertrukne tabletter 50 mg
Eplerenon "Stada" STADA Nordic, Eplerenon, filmovertrukne tabletter 50 mg
Eplerenone "Teva" TEVA, Eplerenon, filmovertrukne tabletter 50 mg
Inspra Viatris, Eplerenon, filmovertrukne tabletter 50 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
G3, C
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,2 x 6,2
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
G4, C
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,2 x 8,2
filmovertrukne tabletter 50 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

10.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...