Hydroxyzine "Orifarm"

N05BB01
 
 

Difenylmethanderivat der kan anvendes mod angst samt hudkløe og urticaria. 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg (delekærv) hydroxyzinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Angst 

 • Voksne. Sædvanligvis 50 mg dgl. fordelt på flere doser. Højst 100 mg i døgnet.

 

Pruritus og urticaria 

 • Voksne og børn over 12 år. Initialt 25 mg om aftenen. Dosis kan efter behov øges op til 25 mg 4 gange dgl.
 • Børn 5-11 år. 1-2 mg/kg legemsvægt dgl. fordelt på 2-3 doser.
 • Højst 100 mg i døgnet ved legemsvægt over 40 kg og højst 2 mg/kg i døgnet ved legemsvægt under 40 kg.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Ældre: Anbefales normalt ikke. Hvis behandling er nødvendig gives halv dosis og højst 50 mg i døgnet pga. forlænget virkning og øget risiko for bl.a. antikolinerge bivirkninger.
 • Børn: Må ikke anvendes til børn under 5 år. Der er set øget hyppighed af visse bivirkninger (fx kramper) hos mindre børn.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Dosis bør nedsættes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Det anbefales at reducere dosis med 33 %. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Porfyri - hydroxyzin kan udløse akutte anfald.
 • Forlænget QT-interval og samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval (se interaktioner).
 • Overfølsomhed over for andre piperazinderivater - bl.a. flere antihistaminer, antipsykotika og midler mod erektil dysfunktion.

Forsigtighedsregler

Demens 

Benyttes med forsigtighed. Mulig øget risiko for cerebrovaskulære hændelser hos patienter med demens. 

 

Risiko for kramper 

Benyttes med forsigtighed ved nedsat krampetærskel, da hydroxyzin kan nedsætte krampetærsklen yderligere. 

 

Risiko for forlænget QT-interval 

QT-forlængelse er forekommet. Forsigtighed ved faktorer, der kan disponere til forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre. 

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Hydroxyzin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt.  

 • Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019.
 • En række tilstande kan forværres pga. den antikolinerge effekt, bl.a. autonom neuropati, GI-obstruktion, snævervinklet glaukom, hjertesvigt, hypertension, myastenia gravis, prostatahypertrofi, tyrotoksikose, og vandladningsbesvær.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Almindelige (1-10 %)
Nervesystemet Sedation
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Mundtørhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber, Træthed, Utilpashed
Nervesystemet Svimmelhed, Tremor
Psykiske forstyrrelser Agitation, Konfusion Søvnløshed
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Hjertestop, Ventrikelflimren Takykardi
Øjne Akkommodationsbesvær**, Sløret syn**
Mave-tarm-kanalen Obstipation, Opkastning
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Immunsystemet Allergiske reaktioner Urticaria
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Dyskinesier
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer
Nyrer og urinveje Urinretention
Hud og subkutane væv Dermatitis, Erytem Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypotension
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Hud og subkutane væv Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Erythema multiforme Øget svedtendens
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Hjerte Torsades de pointes-takykardi*
Mave-tarm-kanalen Diarré
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Undersøgelser Forlænget QT-interval* Vægtøgning
Nervesystemet Dystoni, Okulogyration, Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Aggressivitet, Depression Tics
Nyrer og urinveje Dysuri
Vaskulære sygdomme Ødemer

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

** Svag pupiludvidende effekt, hvorfor akut vinkellukning (akut grøn stær) kan forekomme hos disponerede personer (høj langsynethed, fremskreden grå stær, asiatisk afstamning). 

 

Børn og ældre er i højere risiko for bivirkninger. 

Referencer: 5823, 5822

Interaktioner

Anden medicin sammen med Hydroxyzine "Orifarm"

Cytokrom P450-systemet 

 • Hydroxyzin omsættes via CYP3A4. Samtidig indgift af potente CYP3A4-hæmmere, herunder HIV-proteasehæmmere, erythromycin og grapefrugtjuice kan forventes at påvirke plasmakoncentrationen af hydroxyzin.
 • Hydroxyzin hæmmer CYP2D6. Ved høje doser kan der være risiko for interaktion med midler, der har et smalt terapeutisk indeks og omsættes via CYP2D6 (fx klasse 1C-antiarrytmika og TCA).
 • Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

 

Kolinesterasehæmmere 

Den antikolinerge virkning af hydroxyzin kan modvirke effekten af det øgede acetylkolinniveau i hjernen ved behandling med kolinesterasehæmmere. Opmærksomhed på risikoen for muligt behandlingssvigt. 

 

Øget risiko for CNS-depression 

Den sederende virkning forstærkes af alkohol (bør undgås under behandlingen), hypnotika, antipsykotika, antihistaminer samt opioider.  

 

Påvirkning af test 

Bør seponeres 5 dage før priktest eller metakolin provokationstest.  

 

Risiko for forlænget QT-interval 

Samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet er kontraindiceret:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricycliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret.  

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Desuden forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre elektrolytforstyrrelser (kan øge risikoen for QT-forlængelse). 

 

Se endvidere Antiarytmika

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: For hydroxyzin er der data for ca. 1.900 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Irritative seponeringssymptomer og sedation er set ved eksponering sent i graviditeten. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3878

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Alkohol

Alkohol: Alkohol bør undgås ved behandling med Hydroxyzine "Orifarm".Den sløvende effekt af Hydroxyzine "Orifarm" forstærkes.

Alkohol bør undgås ved behandling med Hydroxyzine "Orifarm". 

Den sløvende effekt af Hydroxyzine "Orifarm" forstærkes. 

Farmakodynamik

Hydroxyzin er en H1-receptorantagonist (antihistamin) der som andre 1. generations(sederende)antihistaminer, også har antikolinerg samt sederende (og dermed også anxiolytisk) virkning. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarm-kanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Fordelingsvolumen 7-16 l/kg (voksne).
 • Metaboliseres i leveren til bl.a. cetirizin, som er farmakologisk aktiv.
 • Plasmahalveringstid ca. 14 timer (hydroxyzin) og ca. 10 timer (cetirizin).

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 25 mg, Orifarm Generics  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) filmovertrukne tabletter 25 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.)
Hydroxyzine "Orifarm"
562997
100 stk. (blister)
45,30 0,45 1,36

Substitution

filmovertrukne tabletter 25 mg
Atarax (Parallelimport), Hydroxyzin, filmovertrukne tabletter 25 mg
Hydroxyzine "Bluefish" Bluefish, Hydroxyzin, filmovertrukne tabletter 25 mg
Hydroxyzine "Medical Valley" Medical Valley, Hydroxyzin, filmovertrukne tabletter 25 mg
Hydroxyzinhydrochl. EQL Pharma EQL Pharma, Hydroxyzin, filmovertrukne tabletter 25 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  25 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3878. Briggs GG, Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2021; 12th Edition, https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/briggs-drugs-in-pregnancy-and-lactation-a-reference-guide-to-fetal-and-neonatal-risk-730 (Lokaliseret 24. februar 2022)


5823. Fraunfelder F. Drug-Induced Ocular Side Effects. Clinical Ocular Toxicology. 2020; 8th Edition, https://www.sciencedirect.com/book/9780323653756/drug-induced-ocular-side-effects#book-info (Lokaliseret 26. oktober 2023)


5822. P K Wishart. Non-steroidal drug-induced glaucoma, by MR Razeghinejad, MJ Pro and LJ Katz. Nature.com. 2011, https://www.nature.com/articles/eye2011298 (Lokaliseret 26. oktober 2023)

 
 

Revisionsdato

27.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...