Ivabradine "Accord"

C01EB17
 
 

Middel mod angina pectoris og hjerteinsufficiens. Sinusknudehæmmer

Anvendelsesområder

 • Kronisk stabil angina pectoris hos voksne med normal sinusrytme med hjertefrekvens > 70 slag pr. min., hvor β-blokkere er kontraindiceret, ikke tolereres eller som kombinationsbehandling med β-blokker, hvis denne i optimal dosering alene har utilstrækkelig klinisk effekt.
 • Kronisk hjerteinsufficiens hos voksne (NYHA-klasse II-IV) med systolisk dysfunktion med normal sinusrytme og hjertefrekvens på ≥ 75 slag pr. min. i kombinationsbehandling med β-blokker eller hvor β-blokkere er kontraindiceret eller ikke tolereres.

 

Bemærk: Må ikke anvendes ved ustabil eller akut hjerteinsufficiens.  

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg (delekærv) eller 7,5 mg ivabradin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Stabil angina pectoris 

 • Initialt 5 mg 2 gange dgl. i forbindelse med et måltid.
 • Dosis kan efter 3-4 uger øges til maksimalt 7,5 mg 2 gange dgl.
 • Hvis der ikke ses forbedringer i symptomerne inden for 3 måneder efter behandlingsstart, skal behandlingen seponeres.

 

Kronisk hjerteinsufficiens 

 • Initialt 5 mg 2 gange dgl. i forbindelse med et måltid.
 • Dosis kan efter 2 uger øges til 7,5 mg 2 gange dgl., hvis hvilefrekvens > 60 slag pr. min.
 • Der reduceres til 2,5 mg 2 gange dgl., hvis hvilefrekvens vedvarende er < 50 slag pr. min. eller ved svimmelhed, træthed eller hypotension pga. bradykardi.
 • Hvis hjertefrekvens er 50-60 slag pr. min., skal dosis fastholdes på 5 mg 2 gange dgl.
 • Behandlingen seponeres, hvis hjertefrekvensen forbliver < 50 slag pr. min. eller ved vedholdende symptomer på bradykardi.
 • Forsigtighed ved NYHA-klasse IV, da hjertets minutvolumen nedsættes.

 

Ældre over 75 år 

 • Initialt 2,5 mg 2 gange dgl.
 • Dosis kan efter 2 uger øges til 5 mg 2 gange dgl., hvis hvilefrekvens > 60 slag pr. min.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages til et måltid.
 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.
 • Begrænset erfaring ved NYHA-klasse IV.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-15 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved GFR > 15 ml/min. Erfaring savnes ved GFR < 15 ml/min. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed tilrådes ved moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Bradykardi (hjertefrekvens < 70 slag/min. i hvile) før behandling
 • Kardiogent shock
 • Akut myokardieinfarkt
 • Ustabil angina pectoris
 • Syg sinusknude
 • Sinuatrialt blok
 • AV-blok af 3. grad
 • Pacemakerbehandling med konstant behov for pacing
 • Svær hypotension (< 90/50 mmHg)
 • Samtidig behandling med potente hæmmere af CYP3A4, fx azithromycin, erythromycin og naturlægemidlet perikon.

Forsigtighedsregler

 • Kongenit QT-syndrom
 • Let til moderat hypotension
 • Symptomatisk venstresidig ventrikeldysfunktion
 • AV-blok af 2. grad
 • Retinitis pigmentosa
 • Pga. øget risiko for atrieflimren, bør patienten følges for evt. udvikling af atrieflimren.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Øjne Lysfænomener
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Atrieflimren, AV-blok  (grad I), Bradykardi, Ventrikulær ekstrasystoli
Øjne Sløret syn
Undersøgelser Blodtryksændringer
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili
Hjerte Atrieflagren, Supraventrikulær ekstrasystoli Palpitationer
Øjne Dobbeltsyn, Synstab
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Træthed
Immunsystemet Angioødem
Undersøgelser Forhøjet serum-urat, Forlænget QT-interval Forhøjet plasma-kreatinin
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypotension, Synkope
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Urticaria
Hud og subkutane væv Hudkløe
Meget sjældne (< 0,01 %)
Hjerte AV-blok  (grad II-III), Syg Sinus Syndrom
Lysfænomener (fosfener) i form af forbigående lysglimt i en del af synsfeltet optræder de første behandlingsmåneder. Ophører hyppigt spontant trods fortsat behandling.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Ivabradine "Accord"
 • Ivabradin metaboliseres via CYP3A4.
 • Potente CYP3A4-hæmmere som azithromycin og erythromycin øger plasmakoncentrationen af ivabradin kraftigt, og samtidig anvendelse af disse lægemidler er kontraindiceret.
 • Naturlægemidler, som indeholder perikon, nedsætter AUC af ivabradin med ca. 50 % og bør undgås.
 • Moderate CYP3A4-hæmmere som diltiazem og verapamil øger AUC 2-3 gange, og samtidig behandling bør undgås.
 • Ved samtidig indgift af fluconazol bør initialdosis af ivabradin reduceres til 2,5 mg 2 gange dgl.
 • Grapefrugtjuice øger AUC og bør undgås.
 • Potente CYP3A4-induktorer som rifampicin og phenytoin kan nedsætte plasmakoncentrationen af ivabradin. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Bør ikke gives sammen med lægemidler, som kan forlænge QT-intervallet (fx amiodaron, erythromycin, pimozid, sotalol, ziprasidon).

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Ivabradine "Accord" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Ivabradine "Accord" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Hæmmer impulsledningen i sinusknuden og nedsætter derved hjertefrekvensen.  

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 40 %. Samtidig fødeindtagelse øger biotilgængeligheden med 20-30 %.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til et N-demetylderivat, som er farmakologisk aktiv.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer (ivabradin).
 • Ca. 4 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 5 mg, Accord  Delekærv
filmovertrukne tabletter 7,5 mg, Accord  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages til et måltid.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til patienter med kronisk hjertesvigt i NYHA-klasse II til IV, i sinusrytme, med systolisk dysfunktion (EF < 35 %) og med hvilepuls > 75 slag/min., i kombination med standardbehandling inklusiv β-blokker, eller når β-blokker er kontraindiceret eller ikke tolereres. 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.)
Ivabradine "Accord"
436849
56 stk. (unit dose)
192,90 3,44 6,89
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.)
Ivabradine "Accord"
455639
112 stk. (unit dose)
437,35 3,90 7,81
(B) filmovertrukne tabletter 7,5 mg (kan dosisdisp.)
Ivabradine "Accord"
524209
56 stk. (unit-dose)
412,65 7,37 9,83
(B) filmovertrukne tabletter 7,5 mg (kan dosisdisp.)
Ivabradine "Accord"
524659
112 stk. (unit-dose)
257,15 2,30 3,06

Substitution

filmovertrukne tabletter 5 mg
Ivabradin "Krka" KRKA, Ivabradin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Ivabradin "Medical Valley" Medical Valley, Ivabradin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Ivabradin "Teva B.V." TEVA, Ivabradin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Procoralan Servier Danmark, Ivabradin, filmovertrukne tabletter 5 mg
 
filmovertrukne tabletter 7,5 mg
Ivabradin "Krka" KRKA, Ivabradin, filmovertrukne tabletter 7,5 mg
Ivabradin "Medical Valley" Medical Valley, Ivabradin, filmovertrukne tabletter 7,5 mg
Ivabradin "Teva B.V." TEVA, Ivabradin, filmovertrukne tabletter 7,5 mg
Procoralan Servier Danmark, Ivabradin, filmovertrukne tabletter 7,5 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
FK, 2
Kærv: Delekærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 4,6 x 8,6
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  7,5 mg

Præg:
FK, 1
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys orange
Mål i mm: 6,9 x 6,9
filmovertrukne tabletter 7,5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

23.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...