Glimepirid "Paranova"

A10BB12
 
 

Oralt antidiabetikum. Øger insulinsekretion og insulinfølsomhed. Sulfonylurinstof

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Læs mere.  

 

Anvendelsesområder

Stabil, ikke-insulinkrævende diabetes mellitus type 2, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med kostregulering, motion og vægtreduktion. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 1 mg glimepirid. 

Doseringsforslag

 • Individuelt.
 • Initialt 1 mg dgl. stigende med 1 mg hver 1.-2. uge.
 • Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 1-4 mg dgl. Dagdoser over 4 mg giver sjældent yderligere effekt.
 • Anbefalet maksimal dosis er 6 mg.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne skal tages umiddelbart før eller i forbindelse med dagens første måltid.
 • Tabletterne skal synkes hele med et glas vand. Tabletter med delekærv kan deles og herefter synkes.
 • Tabletterne må ikke tygges.
 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan kommes på kold, blød mad.
 • Tabletterne eller knuste tabletter kan opslæmmes i vand.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 10-50 ml/min.

  Initialdosis 1 mg dgl. Optitrér langsomt for at undgå hypoglykæmi.  

Kontraindiceret

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Referencer: 5273

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Type 1-diabetes
 • Ketoacidose
 • Diabetisk koma
 • Kendt overfølsomhed over for andre sulfonylurinstoffer, da krydsallergi er beskrevet
 • Alvorlige infektionssygdomme, traumer og større operationer, hvor orale antidiabetika midlertidigt bør ombyttes med insulin, se behandling ved elektive operationer under anvendelsesområde i Insulin.

Forsigtighedsregler

 • Efter længere tids faste.
 • Glucose-6-fosfat-dehydrogenasemangel.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forveksling af dosering i antal tabletter med dosering i mg. Fejlagtigt ordineres 1,5 tablet (af 3 mg) i stedet for 1,5 mg, som patienten vanligt får. Svær hypoglykæmi, der kræver behandling med glucose i.v.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Undersøgelser Nedsat hæmatokritværdi Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi
Hud og subkutane væv Alopeci
Meget sjældne (< 0,01 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Meteorisme, Opkastning
Lever og galdeveje Hepatitis, Leverinsufficiens
Immunsystemet Hypersensitivitetsreaktioner
Metabolisme og ernæring Hyponatriæmi
Vaskulære sygdomme Vasculitis
Ikke kendt hyppighed
Øjne Synsforstyrrelser
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Hud og subkutane væv Trombocytopenisk purpura Allergiske hudreaktioner  (fx fotosensibilitet, hudkløe, hududslæt, urticaria)
 • Hypoglykæmi ses ved overdosering, manglende fødeindtagelse eller kumuleret virkning på grund af varierende absorption.
 • Hypoglykæmisk koma med dødelig udgang kan forekomme.

Interaktioner

 • Hvis leverens glykogenforråd er nedsat, fx efter længere tids faste, vil non-selektive β-blokkere forstærke den hypoglykæmiske virkning (β1-selektive β-blokkere bør foretrækkes).
 • På grund af interferens med den hepatiske biotransformation af sulfonylurinstoffer (metaboliseres hovedsageligt via CYP2C9) vil følgende lægemiddelstoffer teoretisk forstærke den hypoglykæmiske virkning af sulfonylurinstoffer:
 • Rifampicin øger i varierende grad metabolismen af sulfonylurinstoffer og hæmmer derved deres hypoglykæmiske virkning.
 • Den hypoglykæmiske virkning hæmmes af:
  • loop-diuretika
  • thiaziddiuretika
  • barbiturater
  • glukokortikoider.
 • Glimepirid bør tages mindst 4 timer før colesevelam for at undgå, at colesevelam binder sig til glimepirid og dermed reducerer glimepirids absorption fra mave-tarmkanalen.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke data for glimepirid, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Virker primært ved at stimulere den glucoseafhængige insulinsekretion fra β-cellerne.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 100 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Metaboliseres fuldstændigt i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 5-8 timer.

Se endvidere tabel 1 i Orale antidiabetika

Håndtering af kapsler og tabletter

tabletter 1 mg, Parallelimport (Paranova Danmark)  Delekærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages umiddelbart før eller til dagens første måltid.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Synkes hele.

Må ikke tygges.

Tablet eller knust tablet opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 1 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 498389
100 stk. (blister)
241,95 2,42 4,84

Substitution

tabletter 1 mg
Glimepirid "Bluefish" Bluefish, Glimepirid, tabletter 1 mg
Glimepirid "Stada" STADA Nordic, Glimepirid, tabletter 1 mg
 

Foto og identifikation

Foto
Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  1 mg  (Paranova Danmark)

Præg:
G, 1
Kærv: Delekærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 5,1 x 10,1
tabletter 1 mg
 
 
 

Referencer

5273. The Renal Drug Handbook. 2019; 5th. Edition, https://www.medicinainterna.net.pe/sites/default/files/The_Renal_Drug_Handbook_The_Ultimate.pdf (Lokaliseret 9. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

15.07.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...