Ordination af afhængighedsskabende lægemidler

Revideret: 31.05.2016

Generelt
Ved ordination af afhængighedsskabende lægemidler skal der generet laves en behandlingsplan og gives information om præparatets virkninger og bivirkninger, med særligt fokus på fysisk og psykisk afhængighed. Derudover skal der informeres om, at patienter i en periode kan få frataget retten til at føre motorkøretøj - se endvidere Benzodiazepiner (anxiolytika)

Læger bør ikke udskrive afhængighedsskabende medicin til sig selv eller nærtstående familiemedlemmer. Her gælder der som hovedregel, at behandlingen bør varetages af en anden læge (1969)

Ved ordination af afhængighedsskabende medicin til egne patienter skal lægen ved ferier og hvis patienten ofte benytter vagtlæge sikre den nødvendige kommunikation til kollegaer. Dette skal ske efter samtykke med patienten. Nægter patienten at give samtykke, kan lægen overveje at ophøre med behandlingen.  

 

Det iatrogene afhængighedssyndrom
Nogle patienter i behandling med afhængighedsskabende lægemidler udvikler et afhængighedssyndrom (se Misbrug og afhængighed af medicin eller rusmidler). Det ses ved søvnforstyrrelser, angsttilstande og kroniske non-maligne smerter. Det karakteristiske er, at patienterne ikke tager den foreskrevne medicin regelmæssigt, men ofte kommer til at tage for meget den ene dag og derfor oplever fysiske abstinenssymptomer, når de ikke har tilstrækkelig medicin dagen efter. De abstinenser patienten derefter oplever, er typisk en forværring af den oprindelige tilstand (fx smerter, søvnproblemer). Patienter, der således er i langvarig behandling med afhængighedsskabende medikamenter, bør jævnligt screenes for udvikling af afhængighed og ved positive fund tilbydes afvænning.  

Det er ved en dansk undersøgelse vist, at ca. 20% af patienter i behandling med opioider for kroniske non-maligne smerte lider af et afhængighedssyndrom (1970)

Referencer

1969. retsinformation.dk. Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler. 2019; VEJ nr 9523 af 19/06/2019, https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2019/9523 (Lokaliseret 4. maj 2020)

 

1970. Højsted J, Nielsen PR, Guldstrand SK et al. Classification and identitification of opioid addiction in chronic pain patients. Eur J Pain. 2010; 14:1014-20, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20494598 (Lokaliseret 25. maj 2016)