Oxabenz®

N05BA04
 
 
Anxiolytikum af benzodiazepingruppen.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 15 mg (delekærv) oxazepam. 

Doseringsforslag

15 mg 1-3 gange dgl.  

Svære tilfælde op til 30 mg 1-3 gange dgl.

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Dosis bør nedsættes til ældre.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Nyrefunktionen bør monitoreres regelmæssigt. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion. Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Seponering

Bør ikke seponeres pludseligt på grund af tilbøjeligheden til abstinenssymptomer. Nedtrapning kan ske over få dage ved kort behandlingstid (4-6 uger), mens nedtrapning efter længere tids behandling kan strække sig over flere måneder.  

Se Benzodiazepiner (anxiolytika) og Anxiolytika og hypnotika (iatrogen afhængighed)

Kontraindikationer

Akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning 

Benzodiazepiner øger den CNS-deprimerende effekt og kan forværre tilstanden. 

 

Myasthenia gravis 

Benzodiazepiner bør undgås ved myasthenia gravis med respirationspåvirkning pga. den respirationsdeprimerende effekt. 

 

Respirationsinsufficiens 

Respirationsinsufficiens kan forværres. Benzodiazepiner bør undgås ved svær respirationsinsufficiens. Forsigtighed ved lettere respirationsinsufficiens. 

 

Søvnapnø 

Benzodiazepiner kan forværre søvnapnø og bør undgås ved alvorlig søvnapnø. 

Forsigtighedsregler

Depression 

Benzodiazepiner bør ikke anvendes som eneste behandling ved depression og angst ifm. depression. Risiko for suicidal adfærd og forværret depression. 

 

Personlighedsforstyrrelse 

Bortset fra abstinensbehandling bør benzodiazepiner undgås ved svære personlighedsforstyrrelser pga. øget risiko for afhængighed og evt. forværring af bl.a. impulsivitet. 

 

Tidligere alkohol- og medicinafhængighed 

Benzodiazepiner anvendes ved abstinensbehandling, men bør ellers undgås ved tidligere alkohol- og medicinafhængighed pga. risikoen for udvikling af nyt afhængighedssyndrom.  

 

Tolerans og afhængighed 

 • Opmærksomhed på behandlingsvarigheden pga. risiko for afhængighed.
 • Normalt anbefales en behandlingsperiode på højst 4 uger, hvorefter behandlingen revurderes.
 • Bør kun anvendes i refrakte doser, og der kræves hyppig monitorering af dosiseffekt.

 

Ældre 

 • Øget risiko for fald hos ældre pga. sedation og muskelsvaghed.
 • Mange ældre påvirkes kraftigt af benzodiazepiner. Forsigtig dosering anbefales.

Bivirkninger

Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt toleransudvikling (særligt i forhold til den sedative effekt). Risikoen for afhængighed øges med øget dosis og behandlingsvarighed. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Mundtørhed
Nervesystemet Sedation
Psykiske forstyrrelser Depression, Konfusion, Somnolens
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Balanceforstyrrelser, Fysisk og psykisk afhængighed Træthed
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit, Øget appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelsvaghed
Nervesystemet Ataksi, Hukommelsesbesvær*, Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Koncentrationsbesvær
Det reproduktive system og mammae Nedsat libido, Øget libido
Vaskulære sygdomme Hypotension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Øget spytsekretion
Psykiske forstyrrelser Paradokse psykiske reaktioner  (fx aggressivitet, hallucinationer og psykose)** Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Respirationsdepression Øget bronkialsekretion
Hud og subkutane væv Allergiske hudreaktioner
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Leukopeni
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Toleransudvikling
Lever og galdeveje Leverpåvirkning Icterus
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Psykiske forstyrrelser Angst***, Humørforstyrrelser, Nedsat reaktionsevne

* Anterograd amnesi kan ses ved høje doser. 

** Paradokse psykiske reaktioner ses oftest hos børn og ældre. Forekommer de, bør behandlingen seponeres. 

*** Disse paradokse reaktioner er set med ukendt hyppighed. 

Interaktioner

 • Rifampicin øger clearance for oxazepam med 190 %, og kombinationen bør undgås.
 • Phenobarbital og phenytoin nedsætter AUC, øger clearance og nedsætter halveringstiden for oxazepam på grund af øget omsætning i leveren.
 • Theophyllin modvirker de sedative og psykomotoriske virkninger.

 

Øget risiko for CNS-depression 

Den CNS-deprimerende virkning (bl.a. øget sedation og respirationsdepression) forstærkes af alkohol, hypnotika, antipsykotika, antihistaminer samt opioider.  

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner. Lavest mulig dosis og kortest mulig behandlingstid anbefales, hvis samtidig behandling med opioider skønnes nødvendig. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Generelt frarådes benzodiazepiner, da der er usikkerhed omkring risikoen for uønsket fosterpåvirkning. Kortvarig lavdosisbehandling er næppe af betydning. 


Der er data for ca. 800 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Irritative seponeringssymptomer og sedation er set ved eksponering sent i graviditeten.

Se endvidere Benzodiazepiner (anxiolytika)

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 1 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Kørselsforbud kan være aktuelt ved doser over 30 mg dgl., se Benzodiazepiner (anxiolytika)

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

Oxazepam binder sig, som de øvrige benzodiazepiner, til GABAA-receptorerne, der er lokaliseret til chloridionkanal-komplekset. Benzodiazepiner har ingen selvstændig effekt, men forstærker virkningen af GABA (gamma-aminobutansyre), som er en hæmmende neurotransmitter.
GABA åbner chloridkanalen og den resulterende hyperpolarisering af cellemembranen fremkalder den neuronale hæmning. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Biotilgængelighed ca. 93 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktiv metabolit.
 • Plasmahalveringstid 8-15 timer.
 • Ca. 50 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

tabletter 15 mg, TEVA  Delekærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 588657
25 stk.
250,00 10,00 33,33
(A) tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 028019
50 stk.
270,00 5,40 18,00
(A) tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 028068
100 stk.
256,70 2,57 8,56

Substitution

tabletter 15 mg
Oxazepam "Alternova" Alternova, Oxazepam, tabletter 15 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  15 mg

Præg:
OXA, 15
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 15 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

30.06.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...