Hjertemagnyl®

B01AC06
 
 

Middel til tromboseprofylakse. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 75 mg eller 150 mg (delekærv) acetylsalicylsyre (ASA). 

Doseringsforslag

Voksne 

Akut og kronisk iskæmisk hjertesygdom 

 • Initialt. 150 mg.
 • Vedligeholdelsesdosis. 75 mg dgl.

 

Akut myokardieinfarkt/ustabil angina pectoris 

 • 150-300 mg så hurtigt som muligt efter symptomdebut.

 

Profylakse mod retrombose 

 • Initialt. 150 mg som startdosis.
 • Vedligeholdelsesdosis. 75 mg dgl.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne kan eventuelt tygges eller opslæmmes i vand for at sikre hurtig absorption.
 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.
 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Ved tromboseprofylakse savnes erfaring vedr. børn og unge < 15 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-60 ml/min.

  Forsigtighed pga. øget risiko for bivirkninger. Behandlingen bør vurderes regelmæssigt.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Referencer: 5273

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed tilrådes ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Behandling med ASA øger risikoen for per- og postoperativ blødning, og pause tilrådes i behandlingen ved de typer af elektive kirurgiske indgreb, hvor blødningskomplikationer erfaringsmæssigt ses hyppigt eller er særligt problematiske.
 • Ved koronar bypass-kirurgi er reoperation pga. blødning ca. 50 % hyppigere hos patienter i ASA-behandling.
 • ASA bør seponeres 3-5 dage inden operationen, afhængig af vurderingen af risiko for trombose under pause med behandlingen.
 • ASA-behandling kan genoptages 6-12 timer postoperativt, hvis der ikke er tegn på blødning.
 • Forsigtighed ved langvarig behandling af ældre pga. risiko for gastro-intestinale blødninger.
 • Forsigtighed ved svær overfølsomhedsreaktion på mesalazin og dets derivater pga. risiko for krydsallergi.
 • Ved alvorlig glucose-6-phosphatdehydrogenase (G6PD)-mangel kan høje doser ASA forårsage hæmolyse eller hæmolytisk anæmi.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik NSAID i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Ordination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af protonpumpehæmmer. Udvikling af mavesår.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Blødningstendens
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Gastro-øsofageal refluks, Pyrosis
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal blødning, Melæna Diarré, Flatulens, Kvalme, Opkastning
Immunsystemet Angioødem Urticaria
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øre og labyrint Tinnitus
Mave-tarm-kanalen Hæmatemese Gastritis
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion
Nervesystemet Svimmelhed
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Øre og labyrint Høretab
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal perforation
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi
Vaskulære sygdomme Cerebral hæmoragi, Vasculitis
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Eosinofili, Neutropeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Stomatitis
Lever og galdeveje Hepatitis*
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
Hud og subkutane væv Erythema multiforme, Purpura, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Hjerteinsufficiens
Mave-tarm-kanalen Gingival blødning
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis
Vaskulære sygdomme Hypertension, Ødemer

* Dosisrelateret, mild, reversibel toksisk hepatitis. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Hjertemagnyl®
 • Ved samtidig brug af celecoxib, diclofenac, ibuprofen, meloxicam og naproxen øges risikoen for ulcus, og patienten bør monitoreres for tegn på mave-tarmblødninger.
 • Ibuprofen kan hæmme ASA´s irreversible trombocytaggregation, og ved samtidig anvendelse bør ASA som tromboseprofylakse tages mindst 2 timer før ibuprofen.
 • ASA forstærker den tromboseprofylaktiske effekt, men også blødningsrisikoen i kombination med andre trombocytfunktionshæmmende midler.
 • Samtidig behandling med orale antikoagulantia øger blødningsrisikoen.
 • ASA i doser >500 mg dgl. hæmmer den urikosuriske effekt af probenecid.
 • ASA i doser >500 mg dgl. kan øge den frie fraktion af valproat i plasma pga. fald i valproat-clearance på ca. 16 %.
 • Hydrocortison eller prednison kan ved langtidsbehandling øge clearance af ASA og dermed nedsætte effekten af ASA.
 • Syrepumpehæmmere kan reducere den trombocytfunktionshæmmende effekt af ASA pga. ændret pH i ventriklen.
 • ASA i doser >300 mg kan nedsætte effekten af ACE-hæmmere i hypertensive patienter.
 • Ved samtidig behandling med ASA og methotrexat er der rapporteret om stigning i AUC for methotrexat på 20-40 %. Forsigtighed, især ved højdosis methotrexat og/eller nedsat nyrefunktion.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Trombocythæmmende lavdosis-ASA (75 mg dgl.) kan anvendes, men antitrombotisk behandling under graviditet er en specialistopgave. 

Der er for analgetiske doser data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede. De fleste kontrollerede prospektive studier har ikke kunnet påvise en teratogen effekt. For NSAID, inkl. ASA, er der påvist en let øget risiko for spontan abort ved anvendelse i 1. trimester. 

ASA er i lighed med andre NSAID kontraindiceret i 3. trimester, se endvidere Acetylsalicylsyre (analgetika)

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 2227, 3711, 4239, 4240

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis for en enkelt dosis har varieret mellem 0,3 og 8,1 %, hvilket almindeligvis ikke er bekymrende.  

Hos nyfødte er eliminationshalveringstiden 3-4 gange forlænget i forhold til voksne, hvilket øger risikoen for akkumulation. Der har været en enkelt meddelelse om metabolisk acidose hos et 16 dage gammelt barn, hvis mor indtog ca. 4 g dgl. Abnorm trombocytfunktion hos et barn har også været meddelt. Teoretisk er der risiko for Reyes syndrom. Der er ingen tegn på, at intermitterende anvendelse af moderate doser har negativ effekt på barnet. Trombocythæmmende lavdosis-ASA kan anvendes. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 døgns karantæne). Dog 7 døgns karantæne ved anvendelse til blodpladekoncentrat.
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Hjertemagnyl® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Hjertemagnyl® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Farmakodynamikken er dosisafhængig. Virker analgetisk, antiinflammatorisk og antipyretisk og hæmmer blodpladernes aggregationsevne, hvilket øger blødningstiden. Den farmakologiske effekt er hovedsagelig hæmning af dannelsen af prostaglandiner og tromboxaner. Virkningen på tromboxanbiosyntesen i blodpladerne og på blødningstiden opretholdes mange dage efter behandlingsophør.  

 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt, men allerede i tarmvæg hydrolyseres ca. 50 % til salicylat (aktiv metabolit).
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-2 timer (tabletter) og 5-6 timer (enterotabletter).
 • Efter absorption metaboliseres ASA i leveren ligeledes til salicylat.
 • Plasmahalveringstid 15-30 minutter (ASA) og 2-3 timer (salicylsyre ved lave doser).
 • Salicylsyre og dennes metabolitter udskilles primært gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 75 mg, Orifarm Healthcare  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 150 mg, Orifarm Healthcare  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

Kan tygges.

OBS

Hurtige optagelse kan opnås ved at opslæmme eller tygge tabletten. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Tilskud

Klausuleret tilskud ved: 

 • Sekundær profylakse af:
  • iskæmisk hjertesygdom
  • iskæmisk cerebral apopleksi
  • transitorisk cerebral iskæmi
  • perifer arteriel insufficiens.
 • Atrieflimren
 • Primær profylakse af kardiovaskulær sygdom som trombose og akut koronart syndrom hos personer over 50 år med en eller flere af følgende lidelser:
  • hypertension
  • hyperkolesterolæmi
  • diabetes mellitus
  • adipositas (BMI > 30)
  • familiær historie med myokardieinfarkt før 55-års-alderen hos mindst en forælder eller søskende.
 • Polycytæmia vera
 • Essentiel trombocytose
 • Idiopatisk myelofibrose
 • Uklassificeret myeloproliferativ tilstand.

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HA) filmovertrukne tabletter 75 mg (kan dosisdisp.) 407777
100 stk
65,55 0,76 0,76
(HA) filmovertrukne tabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 087779
66 stk.
30,00 0,61 0,61
(B) filmovertrukne tabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 530540
100 stk
95,35 0,95 0,95

Substitution

filmovertrukne tabletter 75 mg
Acetylsalicylsyre "Teva" TEVA, Acetylsalicylsyre, tabletter 75 mg
Hjercatyl Orifarm Generics, Acetylsalicylsyre, tabletter 75 mg
Hjerdyl Sandoz, Acetylsalicylsyre, tabletter 75 mg
 
filmovertrukne tabletter 150 mg
Acetylsalicylsyre "Teva" TEVA, Acetylsalicylsyre, tabletter 150 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  75 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,4 x 7,1
filmovertrukne tabletter 75 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,5 x 12,5
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


5273. The Renal Drug Handbook. 2019; 5th. Edition, https://www.medicinainterna.net.pe/sites/default/files/The_Renal_Drug_Handbook_The_Ultimate.pdf (Lokaliseret 9. marts 2022)


4240. Nørgård B, Puhó E, Czeizel AE et al. Aspirin use during early pregnancy and the risk of congenital abnormalities: a population-based case-control study. Am J Obstet Gynecol. 2005; 192:922-3, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15746692 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2227. Kozer E, Nikfar S, Costei A, et al. Aspirin consumption during the first trimester of pregnancy and congenital anomalies: a meta-analysis. Am J Obstet Gynecol. 2002; 187:1623-30, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12501074 (Lokaliseret 26. april 2023)


4239. Slone D, Siskind V, Heinonen OP et al. Aspirin and congenital malformations. Lancet. 1976; 1:1373-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/59014 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

14.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...