Hjerdyl®

B01AC06
 
 

Middel til tromboseprofylakse. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 75 mg acetylsalicylsyre (ASA). 

Doseringsforslag

Voksne 

Akut og kronisk iskæmisk hjertesygdom 

 • Initialt. 150 mg.
 • Vedligeholdelsesdosis. 75 mg dgl.

 

Akut myokardieinfarkt/ustabil angina pectoris 

 • 150-300 mg så hurtigt som muligt efter symptomdebut.

 

Profylakse mod retrombose 

 • Initialt. 150 mg som startdosis.
 • Vedligeholdelsesdosis. 75 mg dgl.


Bemærk: 

 • Tabletterne kan eventuelt tygges eller opslæmmes i vand for at sikre hurtig absorption.
 • Ved tromboseprofylakse savnes erfaring vedr. børn og unge < 16 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-10 ml/min.

  Risiko for ophobning af aktive metabolitter.  

Dosisjustering

 • GFR 10-60 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes. Dosisreduktion kan være nødvendig.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed tilrådes ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Stærkt nedsat hjertefunktion
 • Frisk gastro-intestinal blødning
 • Patologisk blødningstendens
 • Trombocytopeni
 • Astma eller andre allergiske symptomer udløst af salicylsyre, paracetamol eller andre NSAID
 • Børn < 15 år med feber. Se omtalen af Reyes syndrom i Acetylsalicylsyre (analgetika).

Forsigtighedsregler

 • Behandling med ASA øger risikoen for per- og postoperativ blødning, og pause tilrådes i behandlingen ved de typer af elektive kirurgiske indgreb, hvor blødningskomplikationer erfaringsmæssigt ses hyppigt eller er særligt problematiske.
 • Ved koronar bypass-kirurgi er reoperation pga. blødning ca. 50% hyppigere hos patienter i ASA-behandling.
 • ASA bør seponeres 3-5 dage inden operationen, afhængig af vurderingen af risiko for trombose under pause med behandlingen.
 • ASA-behandling kan genoptages 6-12 timer postoperativt, hvis der ikke er tegn på blødning.
 • Forsigtighed ved langvarig behandling af ældre pga. risiko for gastro-intestinale blødninger.
 • Forsigtighed ved svær overfølsomhedsreaktion på mesalazin og dets derivater pga. risiko for krydsallergi.
 • Ved alvorlig G6PD-mangel kan høje doser ASA forårsage hæmolyse eller hæmolytisk anæmi.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik NSAID i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Ordination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af protonpumpehæmmer. Udvikling af mavesår.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Gastro-øsofageal refluks, Pyrosis.
Blødningstendens.
Almindelige (1-10%) Angioødem, Urticaria.
Bronkospasme.
Diarré, Flatulens, Gastro-intestinal blødning, Kvalme, Melæna, Opkastning.
Hovedpine.
Søvnløshed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Dyspnø.
Hæmatemese.
Svimmelhed.
Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Anæmi.
Cerebral hæmoragi, Vasculitis.
Gastro-intestinal perforation.
Hypoglykæmi.
Høretab.
Meget sjældne (< 0,01%) Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Eosinofili, Neutropeni, Trombocytopeni.
Erythema multiforme, Purpura.
Hepatitis*.
Nyrefunktionspåvirkning.
Stevens-Johnsons syndrom.
Stomatitis.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Ikke kendt Hjerteinsufficiens.
Hypertension, Ødemer.

* Dosisrelateret, mild, reversibel toksisk hepatitis. 

Interaktioner

 • Ved samtidig brug af celecoxib, diclofenac, ibuprofen, meloxicam og naproxen øges risikoen for ulcus, og patienten bør monitoreres for tegn på mave-tarmblødninger.
 • Ibuprofen kan hæmme ASA´s irreversible trombocytaggregation, og ved samtidig anvendelse bør ASA som tromboseprofylakse tages mindst 2 timer før ibuprofen.
 • Risiko for blødning ved behandling med vitamin K-antagonister forstærkes ved indgift af ASA i doser > 2 g.
 • ASA forstærker den tromboseprofylaktiske effekt, men også blødningsrisikoen i kombination med andre trombocytfunktionshæmmende midler.
 • Samtidig behandling med DOAK (Direkte orale antikoagulantia) øger blødningsrisikoen.
 • ASA i analgetiske doser (> 500 mg) hæmmer den urikosuriske effekt af probenecid.
 • ASA i analgetiske doser (> 500 mg) kan øge den frie fraktion af valproat i plasma pga. fald i valproat-clearance på ca. 16%.
 • Hydrocortison eller prednison kan ved langtidsbehandling øge clearance af ASA og dermed nedsætte effekten af ASA.
 • Syrepumpehæmmere kan reducere den trombocytfunktionshæmmende effekt af ASA pga. ændret pH i ventriklen.
 • ASA i doser > 300 mg kan nedsætte effekten af ACE-hæmmere i hypertensive patienter.
 • Ved samtidig behandling med ASA og methotrexat er der rapporteret om stigning i AUC for methotrexat på 20-40%. Forsigtighed, især ved højdosis methotrexat og/eller nedsat nyrefunktion.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Trombocythæmmende lavdosis-ASA kan anvendes, men antitrombotisk behandling under graviditet er en specialistopgave. 

Der er for analgetiske doser data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede. De fleste kontrollerede prospektive studier har ikke kunnet påvise en teratogen effekt. For NSAID, inkl. ASA, er der påvist en let øget risiko for spontan abort ved anvendelse i 1. trimester. 

ASA er i lighed med andre NSAID kontraindiceret i 3. trimester, se endvidere Acetylsalicylsyre (analgetika)

Referencer: 2227, 3711, 4239, 4240

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis for en enkelt dosis har varieret mellem 0,3 og 8,1%, hvilket almindeligvis ikke er bekymrende.  

Hos nyfødte er eliminationshalveringstiden 3-4 gange forlænget i forhold til voksne, hvilket øger risikoen for akkumulation. Der har været en enkelt meddelelse om metabolisk acidose hos et 16 dage gammelt barn, hvis mor indtog ca. 4 g dgl. Abnorm trombocytfunktion hos et barn har også været meddelt. Teoretisk er der risiko for Reyes syndrom. Der er ingen tegn på, at intermitterende anvendelse af moderate doser har negativ effekt på barnet. Trombocythæmmende lavdosis-ASA kan anvendes. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne). Dog 7 døgns karantæne ved anvendelse til blodpladekoncentrat. Er præparatet lægeordineret, må donor ikke tappes.
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Farmakodynamik

Farmakodynamikken er dosisafhængig. Virker analgetisk, antiinflammatorisk og antipyretisk og hæmmer blodpladernes aggregationsevne, hvilket øger blødningstiden. Den farmakologiske effekt er hovedsagelig hæmning af dannelsen af prostaglandiner og tromboksaner. Virkningen på tromboksanbiosyntesen i blodpladerne og på blødningstiden opretholdes mange dage efter behandlingsophør.  

 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt, men allerede i tarmvæg hydrolyseres ca. 50% til salicylat (aktiv metabolit).
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-2 timer (tabletter) og 5-6 timer (enterotabletter).
 • Efter absorption metaboliseres ASA i leveren ligeledes til salicylat.
 • Plasmahalveringstid 15-30 minutter (ASA) og 2-3 timer (salicylsyre ved lave doser).
 • Salicylsyre og dennes metabolitter udskilles primært gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved: 

 • Sekundær profylakse af:
  • iskæmisk hjertesygdom
  • iskæmisk cerebral apopleksi
  • transitorisk cerebral iskæmi
  • perifer arteriel insufficiens.
 • Atrieflimren
 • Primær profylakse af kardiovaskulær sygdom som trombose og akut koronart syndrom hos personer over 50 år med en eller flere af følgende lidelser:
  • hypertension
  • hyperkolesterolæmi
  • diabetes mellitus
  • adipositas (BMI > 30)
  • familiær historie med myokardieinfarkt før 55-års-alderen hos mindst en forælder eller søskende.
 • Polycytæmia vera
 • Essentiel trombocytose
 • Idiopatisk myelofibrose
 • Uklassificeret myeloproliferativ tilstand.

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HA) tabletter 75 mg (kan dosisdisp.) 445899
110 stk.
39,55 0,45
(B) tabletter 75 mg (kan dosisdisp.) 126294
200 stk.
64,05 0,32
(B) tabletter 75 mg (kan dosisdisp.) 071666
1000 stk.
Udgået 04-05-2020

Substitution

tabletter 75 mg
   B
Acetylsalicylsyre "Teva" TEVA, Acetylsalicylsyre, tabletter 75 mg
   HA
Acetylsalicylsyre "Teva" TEVA, Acetylsalicylsyre, tabletter 75 mg
Hjertemagnyl Takeda Pharma, Acetylsalicylsyre, filmovertrukne tabletter 75 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  75 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 75 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4240. Nørgård B1, Puhó E, Czeizel AE et al. Aspirin use during early pregnancy and the risk of congenital abnormalities: a population-based case-control study. Am J Obstet Gynecol. 2005; 192:922-3, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15746692 (Lokaliseret 7. februar 2019)


2227. Kozer E, Nikfar S, Costei A, et al. Aspirin consumption during the first trimester of pregnancy and congenital anomalies: a meta-analysis. Am J Obstet Gynecol. 2002; 187:1623-30, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12501074 (Lokaliseret 20. maj 2016)


4239. Slone D, Siskind V, Heinonen OP et al. Aspirin and congenital malformations. Lancet. 1976; 1:1373-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/59014 (Lokaliseret 7. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

20.02.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. september 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...