Imigran®

Imigran Sprint
N02CC01
 
 

Anvendelsesområder

Behandling af migræneanfald med eller uden aura og Hortons hovedpine (subkutan administration). 

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Imigran® Sprint, dispergible tabletter. 1 tablet indeholder 50 mg eller 100 mg sumatriptan (som succinat).
Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 12 mg sumatriptan (som succinat) i sterilt vand.
Næsespray, opløsning (éndosisspray). 0,1 ml indeholder 10 mg eller 20 mg sumatriptan. 

Doseringsforslag

Oralt
Migræneanfald. 

 • Voksne. 50-100 mg.
 • Vender symptomerne tilbage, til trods for god effekt af 1. dosis, kan en yderligere dosis gives inden for de næste 24 timer, forudsat at der går mindst 2 timer mellem de 2 doser.
 • Maksimal døgndosis er 300 mg.
 • Bemærk: De dispergible tabletter skal synkes hele eller opløses i en skefuld vand.

 

Subkutant
Migræneanfald og Hortons hovedpine. 

 • Voksne. 6 mg, maksimal døgndosis 12 mg.
 • Vender symptomerne tilbage, til trods for god effekt af 1. dosis, kan en yderligere dosis gives inden for de næste 24 timer, forudsat at der går mindst 2 timer mellem de 2 doser ved migræne, og mindst 1 time mellem de 2 doser ved Hortons hovedpine.
 • Bemærk: Injektionsvæsken skal injiceres subkutant med speciel injektionssprøjte (GlaxoPen, se film under "Instruktioner").

 

Intranasalt 

Migræneanfald. 

 • Voksne. 10-20 mg, maksimal døgndosis 40 mg. Doseringsinterval mindst 2 timer.
 • Unge 12-17 år. 10 mg, maksimal døgndosis 20 mg. Doseringsinterval mindst 2 timer.
 • Bemærk: Næsespray administreres som en enkeltdosis i det ene næsebor. Se under "Instruktioner".

 

Bemærk: 

 • Hvis 1. dosis ikke virker, vindes intet ved at gentage doseringen til samme anfald. I stedet kan NSAID eller paracetamol anvendes.
 • Manglende erfaring vedr. behandling af patienter < 18 år og > 65 år.
 • Triptaner bør højst benyttes 9 dage pr. måned for at undgå medicinoverforbrugshovedpine.

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed tilrådes ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Instruktioner

 

Sådan bruger du endosis næsespray

 
  
 

 

Kontraindikationer

 • Iskæmisk hjertesygdom
 • Prinzmetal-angina/koronar vasospasme
 • Tidligere myokardieinfarkt
 • Tidligere cerebrovaskulært attak (CVA)
 • Transitorisk cerebral iskæmi (TCI) i hjernen
 • Ukontrolleret hypertension
 • Symptomgivende perifere vaskulære lidelser
 • Samtidig indgift af ergotamin, derivater af ergotamin eller andre triptaner/5-HT1-receptoragonister. Se interaktioner.
 • Svær overfølsomhed for andre triptaner pga. risiko for krydsallergi
 • Samtidig administration af monoaminooxidase-hæmmere (MAO-hæmmere). Sumatriptan bør ikke bruges inden for 2 uger efter seponering af behandling med MAO-hæmmere.

Forsigtighedsregler

 • Patienter med epilepsi/nedsat krampetærskel
 • Bør ikke gives til patienter i risikogruppen for iskæmisk hjertelidelse uden forudgående kardiovaskulær undersøgelse, herunder patienter, der ryger eller bruger nicotinsubstitution, postmenopausale kvinder, mænd over 40 år samt diabetikere.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx dapson, sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Diagnosen medicinfremkaldt hovedpine bør overvejes hos patienter med hyppig eller daglig hovedpine på trods af (eller på grund af) regelmæssig brug af medicin mod akut migræne.
 • Kontrolleret hypertension, da forbigående øgninger i blodtrykket er observeret hos en lille gruppe patienter.
 • Kanylehætten på den fyldte injektionssprøjte kan indeholde tørt, naturligt latexgummi, der potentielt kan forårsage allergiske reaktioner, som kan være alvorlige, hos personer med overfølsomhed over for latex.

Bivirkninger

Der kan forekomme en følelse af svaghed og træthed, som sædvanligvis er forbigående og mild til moderat. 

Almindelige (1-10 %) Kvalme, Opkastning.
Kuldefornemmelse, Smerter, Svimmelhed, Tyngdefornemmelse.
Blodtryksændringer.
Myalgi.
Hypæstesi, Paræstesier.
Døsighed.
Dyspnø.
Rødme.
Varmefølelse.
Meget sjældne (< 0,01 %) Angina pectoris, Arytmier, Bradykardi, Myokardieinfarkt.
Dobbeltsyn, Synsforstyrrelser, Synstab.
Leverpåvirkning.
Ekg-forandringer.
Kramper.
Dystoni.
Hypotension.
Ikke kendt Artralgi.
Angst.

Efter administration med næsespray er der set mild, forbigående irritation og brændende fornemmelse i næse og hals, smagsforstyrrelser samt næseblod. 

 

Der er desuden observeret allergiske reaktioner fra hududslæt til i sjældne tilfælde anafylaktisk reaktion samt aktiveret inflammationssmerte.  

Interaktioner

 • På grund af risiko for vasokonstriktorisk effekt skal der gå mindst 24 timer efter indgift af ergotamin før evt. administration af triptaner. Omvendt skal der gå 6 timer efter indgift af triptan før administration af ergotamin.
 • På grund af additiv effekt skal der gå 24 timer mellem indgift af sumatriptan og ergotamin, ergotderivater eller andre triptaner/5-HT1-receptoragonister.
 • Behandling med MAO-hæmmere inden for 2 uger inden behandling med sumatriptan forlænger og forstærker virkningen og bivirkninger af sumatriptan.
 • Samtidig brug af SSRI, SNRI eller opioider giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom.
 • Bivirkninger kan være hyppigere ved samtidig brug af triptaner og produkter indeholdende perikon.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Et register fandt 3 tilfælde af øsofagusatresi ud af 2.500 eksponerede, hvor den normale frekvens er ca. 1/5.000. Dette kan være tilfældigt, men såfremt der er en sammenhæng, er risikoen meget lav.  

Referencer: 3711, 3875, 4251, 4252, 4253

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Efter subkutan anvendelse er den relative vægtjusterede dosis 3,5%, og med den lave orale biotilgængelighed (15%) må mængden, der optages systemisk hos barnet, forventes at være endnu mindre. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • Virker vasokonstriktorisk på intrakranielle arterier og hæmmer frigørelse af peptider. Virkningen skyldes selektiv stimulation af 5-HT1B/1D-receptorerne.
 • Begyndende effekt og maksimal plasmakoncentration efter ca. 10 minutter (subkutant), ca. 15 minutter (intranasalt) og ca. 30 minutter (oralt).

 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-1,5 timer.
 • Fordelingsvolumen ca. 2,4 l/kg.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.
 • 3-22% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 15%. Maksimal plasmakoncentration efter 1-1,5 timer.
 • Intranasal administration. Biotilgængelighed ca. 15%. Maksimal plasmakoncentration efter 1-1,5 timer.
 • Subkutan administration. Biotilgængeligheden ca. 96%. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 25 minutter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Injektionsvæske. pH 4,2-5,3. 

Indholdsstoffer

Sumatriptandispergible tabletter  50 mgdispergible tabletter  100 mgdispergible tabletter  100 mg  (Paranova Danmark) injektionsvæske, opl.  12 mg/mlinjektionsvæske, opl.  12 mg/ml  (Paranova Danmark) injektionsvæske, opl.  12 mg/ml  (Orifarm) injektionsvæske, opl.  12 mg/ml  (2care4) injektionsvæske, opl.  12 mg/ml  (Abacus) næsespray, opløsning  10 mgnæsespray, opløsning  20 mgnæsespray, opløsning  20 mg  (Orifarm) næsespray, opløsning  20 mg  (2care4)

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : dispergible tabletter 50 mg
Titandioxid (E171) : dispergible tabletter 50 mg, dispergible tabletter 100 mg
Andre:
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. 12 mg/ml, injektionsvæske, opl. 12 mg/ml  (Abacus)
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 12 mg/ml, injektionsvæske, opl. 12 mg/ml  (Abacus)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Tilskud

Injektionsvæske 

 • Klausuleret tilskud til klyngehovedpine.

 

Næsespray 

 • Klausuleret tilskud til akutbehandling af migræneanfald, når det ikke er muligt at behandle med orale triptaner, fx pga. kvalme og opkastning.

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) dispergible tabletter 50 mg 019294
6 stk. (blister)
382,25 63,71
(B) dispergible tabletter 100 mg 019316
6 stk. (blister)
663,50 55,29
(B) dispergible tabletter 100 mg  (Paranova Danmark) 423222
6 stk. (blister)
218,60 18,22
(B) injektionsvæske, opl. 12 mg/ml 093252
2 x 0,5 ml
346,35 173,18
(B) injektionsvæske, opl. 12 mg/ml 093260
2 x 0,5 ml + glaxopen
362,50 181,25
(B) injektionsvæske, opl. 12 mg/ml  (Paranova Danmark) 071860
2 x 0,5 ml
Udgået 28-06-2021
(B) injektionsvæske, opl. 12 mg/ml  (Paranova Danmark) 072157
2 x 0,5 ml & glaxopen
283,15 141,58
(B) injektionsvæske, opl. 12 mg/ml  (Orifarm) 572752
2 x 0,5 ml + glaxopen
Udgået 20-09-2021
(B) injektionsvæske, opl. 12 mg/ml  (2care4) 122123
2 x 0,5 ml
331,55 165,78
(B) injektionsvæske, opl. 12 mg/ml  (2care4) 429783
2 x 0,5 ml + glaxopen
343,65 171,83
(B) injektionsvæske, opl. 12 mg/ml  (Abacus) 129037
2 x 0,5 ml
353,10 176,55
(B) næsespray, opløsning 10 mg 013608
6 stk.
440,50 146,83
(B) næsespray, opløsning 20 mg 411918
6 stk.
548,10 91,35
(B) næsespray, opløsning 20 mg  (Orifarm) 387390
6 stk.
508,00 84,67
(B) næsespray, opløsning 20 mg  (2care4) 597773
6 stk.
480,85 80,14

Substitution

dispergible tabletter 50 mg
Sumatriptan "Accord" Accord, Sumatriptan, filmovertrukne tabletter 50 mg
Sumatriptan "Aristo" Aristo Pharma Nordic, Sumatriptan, tabletter 50 mg
Sumatriptan "Aurobindo" Orion Pharma, Sumatriptan, tabletter 50 mg
Sumatriptan "Bluefish" Bluefish, Sumatriptan, tabletter 50 mg
Sumatriptan "Mylan" Viatris, Sumatriptan, filmovertrukne tabletter 50 mg
Sumatriptan "Sandoz" Sandoz, Sumatriptan, filmovertrukne tabletter 50 mg
Sumatriptan "Teva" TEVA, Sumatriptan, filmovertrukne tabletter 50 mg
 
dispergible tabletter 100 mg
Sumatriptan "Accord" Accord, Sumatriptan, filmovertrukne tabletter 100 mg
Sumatriptan "Aristo" Aristo Pharma Nordic, Sumatriptan, tabletter 100 mg
Sumatriptan "Aurobindo" Orion Pharma, Sumatriptan, tabletter 100 mg
Sumatriptan "Bluefish" Bluefish, Sumatriptan, tabletter 100 mg
Sumatriptan "Mylan" Viatris, Sumatriptan, filmovertrukne tabletter 100 mg
Sumatriptan "Sandoz" Sandoz, Sumatriptan, filmovertrukne tabletter 100 mg
Sumatriptan "Teva" TEVA, Sumatriptan, filmovertrukne tabletter 100 mg
 
næsespray, opløsning 10 mg
Sumatriptan "Paranova" (Parallelimport), Sumatriptan, næsespray, opløsning 10 mg
 
næsespray, opløsning 20 mg
Sumatriptan "Paranova" (Parallelimport), Sumatriptan, næsespray, opløsning 20 mg
 

Foto og identifikation

Dispergible tabletter  50 mg

Præg:
GS 1YM, 50
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 10 x 10
dispergible tabletter 50 mg
 
 
 

Dispergible tabletter  100 mg

Præg:
GS YE7, 100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 10
dispergible tabletter 100 mg
 
 
 

Injektionsvæske, opl.  12 mg/ml

Mål i mm: 70 x 120
Pen og inj. væske i etui.
Imigran® Pen
 
 
 
 
 
Imigran® Pen
 
 
 
 
 

Næsespray, opløsning  10 mg

Mål i mm: 42 x 60
Imigran® næsespray 10 mg
 
 
 
 
 

Næsespray, opløsning  20 mg

Mål i mm: 42 x 60
Imigran® næsespray 20 mg
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4252. Marchenko A, Etwel F, Olutunfese O. Pregnancy outcome following prenatal exposure to triptan medications: a meta-analysis. Headache. 2015; 55:490-501, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25644494 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4253. Ephross SA, Sinclair SM. Final results from the 16-year sumatriptan, naratriptan, and treximet pregnancy registry. Headache. 2014; 54:1158-72, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24805878 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4251. Nezvalová-Henriksen K, Spigset O, Nordeng H. Triptan safety during pregnancy: a Norwegian population registry study. Eur J Epidemiol. 2013; 28:759-69, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23884894 (Lokaliseret 7. februar 2019)


3875. Nezvalová-Henriksen K, Spigset O, Nordeng H. Effects of codeine on pregnancy outcome: results from a large population-based cohort study. Eur J Clin Pharmacol. 2011; 67(12):1253-61, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21656212 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

29.03.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...