Carvedilol "KRKA"

C07AG02
 
 

Antihypertensivum. Adrenergt α- og β-receptorblokerende middel uden egenstimulerende ("intrinsic") sympatomimetisk virkning. Er ikke β1-selektivt, og har derfor en vis bronkokonstriktorisk virkning. 

Anvendelsesområder

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 6,25 mg (delekærv), 12,5 mg (delekærv) eller 25 mg (delekærv) carvedilol. 

Doseringsforslag

Voksne 

Hypertension 

 • Initialt. 12,5 mg én gang dgl. de første 2 døgn.
 • Vedligeholdelsesdosis. 25 mg 1-2 gange dgl.

 

Angina pectoris 

 • Initialt. 12,5 mg 2 gange dgl. de første 2 døgn.
 • Vedligeholdelsesdosis. 50-100 mg dgl. fordelt på 2 doser.
 • Ældre. Maksimalt 25 mg 2 gange dgl.

 

Behandling af symptomatisk hjerteinsufficiens 

 • Initialt. 3,125 mg 2 gange dgl. i 2 uger.
 • Dosis kan øges med mindst 2 ugers interval til maksimalt:
  • Vægt < 85 kg: 25 mg 2 gange dgl.
  • Vægt > 85 kg: 50 mg 2 gange dgl., forudsat der ikke er svær hjerteinsufficiens.
 • Behandlingen bør indledes på hospital.
 • Carvedilol må først adderes til gængs standardterapi, når patienten er i klinisk stabil fase, dvs efter at ødemer og evt. lungestase er svundet.
 • Ved opstart af behandlingen kan patienterne opleve en midlertidig forværring af symptomerne i op til flere uger.

 

Bemærk: 

 • Bør tages i forbindelse med et måltid for at undgå ortostatisk hypotension.
 • Tabletterne kan knuses. Tabletterne eller knuste tabletter kan opslæmmes i vand.
 • Knuste tabletter kan kommes på kold, blød mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved leverinsufficiens. 

Dosis bør reduceres ved nedsat leverfunktion.  


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Prinzmetals angina
 • Syg sinusknude syndrom
 • AV-blok af 2. eller 3. grad, medmindre patienten har pacemaker
 • Tilstande med alvorlig bradykardi eller hypotension
 • Kardiogent shock
 • Cor pulmonale
 • Mistanke om AMI
 • Obstruktiv lungesygdom og astma
 • Ubehandlet fæokromocytom
 • Metabolisk acidose
 • Svære perifere kredsløbsforstyrrelser
 • I.v.-behandling med verapamil eller diltiazem.

Forsigtighedsregler

 • Claudicatio intermittens
 • Raynauds syndrom
 • Psoriasis
 • Anvendelse af inhalationsanæstetika
 • Svært regulerbar diabetes
 • Kan maskere symptomer på tyrotoksikose.
 • Ved seponering efter længere tids behandling bør doseringen om muligt aftrappes over 1-2 uger, idet pludselig seponering af β-blokkere kan medføre bl.a. hjertebanken og forværring af en evt. angina pectoris.
 • Ved evt. seponering før et kirurgisk indgreb bør seponeringen være afsluttet mindst 24 timer før indgrebet.

Bivirkninger

Dosisrelaterede bivirkninger er svimmelhed, synsforstyrrelser og bradykardi.
Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Hjerte Hjerteinsufficiens
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Træthed
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Vaskulære sygdomme Hypotension
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Hjerte Bradykardi
Øjne Synsforstyrrelser Nedsat tåreproduktion, Øjenirritation
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter
Infektioner og parasitære sygdomme Luftvejsinfektion
Undersøgelser Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Hyper- eller hypoglykæmi  (hos diabetikere), Hyperkolesterolæmi
Psykiske forstyrrelser Depression
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning, Nyresvigt, Urinvejsinfektion
Luftveje, thorax og mediastinum Astma, Dyspnø, Lungeødem
Vaskulære sygdomme Forværring af Raynauds syndrom, Hypertension, Ortostatisk hypotension, Synkope, Ødemer Forværring af claudicatio intermittens, Kolde hænder og fødder, Væskeretention
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Angina pectoris, AV-blok
Mave-tarm-kanalen Obstipation
Immunsystemet Urticaria
Nervesystemet Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Konfusion Søvnforstyrrelser
Det reproduktive system og mammae Erektil dysfunktion
Hud og subkutane væv Dermatitis Hudkløe, Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Immunsystemet Forværring af psoriasis
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Det reproduktive system og mammae Vandladningsbesvær
Luftveje, thorax og mediastinum Nasal tilstopning
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Psykiske forstyrrelser Psykose
Nyrer og urinveje Inkontinens
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Hud og subkutane væv Alopeci, Erythema multiforme, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

Der er registreret sinusarrest hos prædisponerede patiente fx ældre eller patienter med bradykardi, dysfunktional sinusknude eller AV-blok. 

Øget svedtendens er også indberettet. 

 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Carvedilol "KRKA"
 • Forstærker den negative inotrope effekt af andre antiarytmika, især diltiazem og verapamil, hvor samtidig intravenøs behandling bør undgås.
 • Carvedilol øger plasmakoncentrationen af ciclosporin med ca. 20 % og digoxin med ca. 15 %.
 • Rifampicin nedsætter plasmakoncentrationen af carvedilol med ca. 70 %.
 • Øget væskeretention og dermed ophævelse af den antihypertensive effekt kan ses ved samtidig indgift af NSAID.
 • Kombinationen med antidiabetika kan sløre hypoglykæmiens symptomer og forlænge den hypoglykæmiske restitutionsfase.
 • Stor forsigtighed ved samtidig behandling med dobutamin.
 • Centralt virkende antihypertensiva, fx methyldopa og moxonidin, kan forværre hjerteinsufficiens ved et fald i den centrale sympatiske tonus.
 • Ergotamin kan sammen med β-blokkere give anledning til kraftig perifer arteriolekontraktion og dermed svær iskæmi.
 • Behandling med β-blokkere kan medføre nedsat respons af adrenalin i forbindelse med allergiske reaktioner.

Graviditet

Ingen restriktioner.

Amning

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Restriktioner

Anvendelse af beta-blokkere medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene, fx skydning og golf. 

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Carvedilol "KRKA". Risikoen for hypotension øges.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Carvedilol "KRKA".  

Risikoen for hypotension øges. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Blokerer hjertets β-receptorer og reducerer både hjertefrekvens og kontraktilitet. Har vasodilaterende virkning og reducerer derfor i mindre grad hjertets minutvolumen i hvile. Carvedilol har α-blokerende egenskaber, hvilket betyder, at den blodtrykssænkende virkning af disse midler overvejende skyldes en reduktion i perifer karmodstand og i langt mindre omfang en reduktion i hjertets minutvolumen. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 25 % pga. udtalt first pass-metabolisme.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-3 timer.
 • Metaboliseres i leveren til delvis aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 6 timer.
 • < 2 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 3,125 mg, KRKA  Ingen kærv
tabletter 6,25 mg, KRKA  Delekærv
tabletter 12,5 mg, KRKA  Delekærv
tabletter 25 mg, KRKA  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Bør tages til et måltid.

Indtagelse sammen med mad nedsætter risikoen for blodtryksfald, når man rejser sig.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
tabletter 3,125 mg
Andre
6,25 mg
Andre
12,5 mg
Andre
25 mg
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 3,125 mg (kan dosisdisp.) 048616
30 stk. (blister)
67,55 2,25 27,02
(B) tabletter 3,125 mg (kan dosisdisp.) 525686
100 stk. (blister)
71,55 0,72 8,59
(B) tabletter 6,25 mg (kan dosisdisp.) 048625
30 stk. (blister)
44,45 1,48 8,89
(B) tabletter 6,25 mg (kan dosisdisp.) 056769
100 stk. (blister)
50,85 0,51 3,05
(B) tabletter 12,5 mg (kan dosisdisp.) 048643
100 stk. (blister)
60,75 0,61 1,82
(B) tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 048662
100 stk. (blister)
43,10 0,43 0,65

Substitution

tabletter 3,125 mg
Carvedilol "STADA" STADA Nordic, Carvedilol, tabletter 3,125 mg Genordn. B
Carvedilol "Teva" TEVA, Carvedilol, tabletter 3,125 mg Genordn. B
 
tabletter 6,25 mg
Carvedilol "Aurobindo" Orion Pharma, Carvedilol, filmovertrukne tabletter 6,25 mg Genordn. B
Carvedilol "HEXAL" HEXAL, Carvedilol, tabletter 6,25 mg
Carvedilol "STADA" STADA Nordic, Carvedilol, tabletter 6,25 mg Genordn. B
Carvedilol "Teva" TEVA, Carvedilol, tabletter 6,25 mg Genordn. B
 
tabletter 12,5 mg
Carvedilol "Aurobindo" Orion Pharma, Carvedilol, filmovertrukne tabletter 12,5 mg
Carvedilol "HEXAL" HEXAL, Carvedilol, tabletter 12,5 mg
Carvedilol "STADA" STADA Nordic, Carvedilol, tabletter 12,5 mg
Carvedilol "Teva" TEVA, Carvedilol, tabletter 12,5 mg
 
tabletter 25 mg
Carvedilol "Aurobindo" Orion Pharma, Carvedilol, filmovertrukne tabletter 25 mg
Carvedilol "HEXAL" HEXAL, Carvedilol, tabletter 25 mg Genordn. B
Carvedilol "STADA" STADA Nordic, Carvedilol, tabletter 25 mg
Carvedilol "Teva" TEVA, Carvedilol, tabletter 25 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  3,125 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,1 x 6,1
tabletter 3,125 mg
 
 
 

Tabletter  6,25 mg

Præg:
S2
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,1 x 9,1
tabletter 6,25 mg
 
 
 

Tabletter  12,5 mg

Præg:
S3
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,1 x 11,2
tabletter 12,5 mg
 
 
 

Tabletter  25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 8,1
tabletter 25 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

08.06.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...