Carvedilol "Teva"

C07AG02
 
 

Antihypertensivum. Adrenergt α- og β-receptorblokerende middel uden egenstimulerende ("intrinsic") sympatomimetisk virkning. Er ikke β1-selektivt, og har derfor en vis bronkokonstriktorisk virkning. 

Anvendelsesområder

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 3,125 mg, 6,25 mg (delekærv), 12,5 mg (delekærv) eller 25 mg (delekærv) carvedilol. 

Doseringsforslag

Hypertension 

 • Initialt. 12,5 mg én gang dgl. de første 2 døgn.
 • Vedligeholdelsesdosis. 25 mg 1-2 gange dgl.

 

Angina pectoris 

 • Initialt. 12,5 mg 2 gange dgl. de første 2 døgn.
 • Vedligeholdelsesdosis. 50-100 mg dgl. fordelt på 2 doser.
 • Ældre. Maksimalt 25 mg 2 gange dgl.

 

Behandling af symptomatisk hjerteinsufficiens 

 • Initialt. 3,125 mg 2 gange dgl. i 2 uger.
 • Dosis kan øges med mindst 2 ugers interval til maksimalt:
  • Vægt < 85 kg: 25 mg 2 gange dgl.
  • Vægt > 85 kg: 50 mg 2 gange dgl., forudsat der ikke er svær hjerteinsufficiens.
 • Behandlingen bør påbegyndes i stabil sygdomsfase og indledes på hospital.
 • Carvedilol må først adderes til gængs standardterapi, efter at ødemer og evt. lungestase er svundet.

 

Bemærk: 

 • Bør tages i forbindelse med et måltid for at undgå ortostatisk hypotension.
 • Dosis bør reduceres hos patienter med nedsat leverfunktion.
 • Ved seponering efter længere tids behandling bør doseringen om muligt aftrappes over 1-2 uger, idet pludselig seponering af β-blokkere kan medføre bl.a. hjertebanken og forværring af en evt. angina pectoris.
 • Ved evt. seponering før et kirurgisk indgreb bør seponeringen være afsluttet mindst 24 timer før indgrebet.
 • Delekærven for tablet 3,125 mg kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Kontraindikationer

 • Ukontrolleret hjerteinsufficiens 
 • Prinzmetals angina 
 • Syg sinusknude syndrom (inkl. sino-atrialt blok) og AV-blok af 2. eller 3. grad, medmindre patienten har pacemaker. 
 • Tilstande med alvorlig bradykardi eller hypotension 
 • Kardiogent shock 
 • Leverinsufficiens 
 • Obstruktiv lungesygdom og astma
 • Ubehandlet fæokromocytom
 • Metabolisk acidose
 • Svære perifere kredsløbsforstyrrelser
 • I.v.-behandling med verapamil eller diltiazem.

Forsigtighedsregler

 • Claudicatio intermittens
 • Raynauds syndrom
 • Anvendelse af inhalationsanæstetika
 • Svært regulerbar diabetes mellitus
 • Kan maskere symptomer på tyrotoksikose.

Bivirkninger

Dosisrelaterede bivirkninger er svimmelhed, synsforstyrrelser og bradykardi.
Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Træthed.
Hjerteinsufficiens, Hypotension, Ortostatisk hypotension.
Hovedpine, Svimmelhed.
Almindelige (1-10%) Smerter, Vægtøgning.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning.
Astma, Bradykardi, Dyspnø, Forværring af claudicatio intermittens, Forværring af Raynauds syndrom, Hypertension, Kolde hænder og fødder, Lungeødem, Væskeretention, Ødemer.
Anæmi.
Hyper- eller hypoglykæmi  (hos diabetikere), Hyperkolesterolæmi.
Depression.
Luftvejsinfektion.
Nyrefunktionspåvirkning, Nyresvigt, Urinvejsinfektion.
Nedsat tåreproduktion, Synsforstyrrelser, Øjenirritation.
Ikke almindelige (0,1-1%) Angina pectoris, AV-blok.
Paræstesier, Synkope.
Alopeci, Dermatitis.
Erektil dysfunktion.
Sjældne (0,01-0,1%) Leukopeni, Trombocytopeni.
Angst, Konfusion.
Forværring af psoriasis.
Allergiske reaktioner.
Vandladningsbesvær.
Meget sjældne (< 0,01%) Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Inkontinens.

Interaktioner

 • Forstærker den negative inotrope effekt af andre antiarytmika, især diltiazem og verapamil, hvor samtidig intravenøs behandling bør undgås.
 • Carvedilol øger plasmakoncentrationen af ciclosporin med ca. 20% og digoxin med ca. 15%.
 • Rifampicin nedsætter plasmakoncentrationen af carvedilol med ca. 70%.
 • Øget væskeretention og dermed ophævelse af den antihypertensive effekt kan ses ved samtidig indgift af NSAID.
 • Kombinationen med antidiabetika kan sløre hypoglykæmiens symptomer og forlænge den hypoglykæmiske restitutionsfase.
 • Stor forsigtighed ved samtidig behandling med dobutamin.
 • Centralt virkende antihypertensiva, fx clonidin, methyldopa og moxonidin, kan forværre hjerteinsufficiens ved et fald i den centrale sympatiske tonus.
 • Hvis en β-blokker og clonidin gives samtidig, bør clonidin først seponeres flere dage efter seponering af β-blokkeren på grund af risiko for en reaktiv hypertension.
 • Ergotamin kan sammen med β-blokkere give anledning til kraftig perifer arteriolekontraktion og dermed svær iskæmi.
 • Behandling med β-blokkere kan medføre nedsat respons af adrenalin i forbindelse med allergiske reaktioner.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps). Ved indikationen eksamensnervøsitet eller migræne (7 døgns karantæne).

Doping

Anvendelse af β-blokerende midler medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Blokerer hjertets β-receptorer og reducerer både hjertefrekvens og kontraktilitet. Har vasodilaterende virkning og reducerer derfor i mindre grad hjertets minutvolumen i hvile. Carvedilol har α-blokerende egenskaber, hvilket betyder, at den blodtrykssænkende virkning af disse midler overvejende skyldes en reduktion i perifer karmodstand og i langt mindre omfang en reduktion i hjertets minutvolumen. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 25% pga. udtalt first pass-metabolisme.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-3 timer.
 • Metaboliseres i leveren til delvis aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 6 timer.
 • < 2% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : tabletter 3,125 mg, tabletter 6,25 mg, tabletter 12,5 mg
Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 3,125 mg (kan dosisdisp.) 085751
30 stk. (blister)
25,55 10,22
(B) tabletter 3,125 mg (kan dosisdisp.) 132163
100 stk. (blister)
79,05 9,49
(B) tabletter 6,25 mg (kan dosisdisp.) 085760
30 stk. (blister)
34,90 6,98
(B) tabletter 12,5 mg (kan dosisdisp.) 085615
100 stk. (blister)
185,90 5,58
(B) tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 085633
100 stk. (blister)
41,10 0,62

Substitution

tabletter 3,125 mg
Carvedilol "KRKA" KRKA, Carvedilol, tabletter 3,125 mg
Carvedilol "STADA" STADA Nordic, Carvedilol, tabletter 3,125 mg
 
tabletter 6,25 mg
Carvedilol "Aurobindo" Orion Pharma, Carvedilol, filmovertrukne tabletter 6,25 mg
Carvedilol "HEXAL" HEXAL, Carvedilol, tabletter 6,25 mg
Carvedilol "KRKA" KRKA, Carvedilol, tabletter 6,25 mg
Carvedilol "STADA" STADA Nordic, Carvedilol, tabletter 6,25 mg
 
tabletter 12,5 mg
Carvedilol "Aurobindo" Orion Pharma, Carvedilol, filmovertrukne tabletter 12,5 mg
Carvedilol "HEXAL" HEXAL, Carvedilol, tabletter 12,5 mg
Carvedilol "KRKA" KRKA, Carvedilol, tabletter 12,5 mg
Carvedilol "STADA" STADA Nordic, Carvedilol, tabletter 12,5 mg
 
tabletter 25 mg
Carvedilol "Aurobindo" Orion Pharma, Carvedilol, filmovertrukne tabletter 25 mg
Carvedilol "HEXAL" HEXAL, Carvedilol, tabletter 25 mg
Carvedilol "KRKA" KRKA, Carvedilol, tabletter 25 mg
Carvedilol "STADA" STADA Nordic, Carvedilol, tabletter 25 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  3,125 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)

Præg:
T 1, CVL
Kærv: Delekærv
Farve: Lys fersken
Mål i mm: 6,5 x 6,5
tabletter 3,125 mg (delekærv for nemmere indtagelse)
 
 
 

Tabletter  6,25 mg

Præg:
T 2, CVL
Kærv: Delekærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 6,5 x 6,5
tabletter 6,25 mg
 
 
 

Tabletter  12,5 mg

Præg:
T 3, CVL
Kærv: Delekærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 6,5 x 6,5
tabletter 12,5 mg
 
 
 

Tabletter  25 mg

Præg:
T 4, CVL
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,5 x 6,5
tabletter 25 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-04-02. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...