Carvedilol "Nordic Prime"

C07AG02
 
 

Antihypertensivum. Adrenergt α- og β-receptorblokerende middel uden egenstimulerende ("intrinsic") sympatomimetisk virkning. Er ikke β1-selektivt, og har derfor en vis bronkokonstriktorisk virkning. 

Anvendelsesområder

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 25 mg carvedilol. 

Doseringsforslag

Voksne 

Hypertension 

 • Initialt. 12,5 mg én gang dgl. de første 2 døgn.
 • Vedligeholdelsesdosis. 25 mg 1-2 gange dgl.

 

Angina pectoris 

 • Initialt. 12,5 mg 2 gange dgl. de første 2 døgn.
 • Vedligeholdelsesdosis. 50-100 mg dgl. fordelt på 2 doser.
 • Ældre. Maksimalt 25 mg 2 gange dgl.

 

Behandling af symptomatisk hjerteinsufficiens 

 • Initialt. 3,125 mg 2 gange dgl. i 2 uger.
 • Dosis kan øges med mindst 2 ugers interval til maksimalt:
  • Vægt < 85 kg: 25 mg 2 gange dgl.
  • Vægt > 85 kg: 50 mg 2 gange dgl., forudsat der ikke er svær hjerteinsufficiens.
 • Behandlingen bør indledes på hospital.
 • Carvedilol må først adderes til gængs standardterapi, når patienten er i klinisk stabil fase, dvs efter at ødemer og evt. lungestase er svundet.
 • Ved opstart af behandlingen kan patienterne opleve en midlertidig forværring af symptomerne i op til flere uger.

 

Bemærk: 

 • Bør tages i forbindelse med et måltid for at undgå ortostatisk hypotension.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved leverinsufficiens. 

Dosis bør reduceres ved nedsat leverfunktion.  


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Prinzmetals angina
 • Syg sinusknude syndrom
 • AV-blok af 2. eller 3. grad, medmindre patienten har pacemaker
 • Tilstande med alvorlig bradykardi eller hypotension
 • Kardiogent shock
 • Cor pulmonale
 • Mistanke om AMI
 • Obstruktiv lungesygdom og astma
 • Ubehandlet fæokromocytom
 • Metabolisk acidose
 • Svære perifere kredsløbsforstyrrelser
 • I.v.-behandling med verapamil eller diltiazem.

Forsigtighedsregler

 • Claudicatio intermittens
 • Raynauds syndrom
 • Psoriasis
 • Anvendelse af inhalationsanæstetika
 • Svært regulerbar diabetes mellitus
 • Kan maskere symptomer på tyrotoksikose.
 • Ved seponering efter længere tids behandling bør doseringen om muligt aftrappes over 1-2 uger, idet pludselig seponering af β-blokkere kan medføre bl.a. hjertebanken og forværring af en evt. angina pectoris.
 • Ved evt. seponering før et kirurgisk indgreb bør seponeringen være afsluttet mindst 24 timer før indgrebet.

Bivirkninger

Dosisrelaterede bivirkninger er svimmelhed, synsforstyrrelser og bradykardi.
Meget almindelige (> 10 %) Hjerteinsufficiens.
Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed.
Hovedpine.
Hypotension.
Almindelige (1-10 %) Anæmi.
Bradykardi.
Nedsat tåreproduktion, Synsforstyrrelser, Øjenirritation.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning.
Smerter.
Luftvejsinfektion.
Vægtøgning.
Hyper- eller hypoglykæmi  (hos diabetikere), Hyperkolesterolæmi.
Depression.
Nyrefunktionspåvirkning, Nyresvigt, Urinvejsinfektion.
Astma, Dyspnø, Lungeødem.
Forværring af claudicatio intermittens, Forværring af Raynauds syndrom, Hypertension, Kolde hænder og fødder, Ortostatisk hypotension, Synkope, Væskeretention, Ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Angina pectoris, AV-blok.
Paræstesier.
Konfusion.
Erektil dysfunktion.
Dermatitis.
Sjældne (0,01-0,1 %) Trombocytopeni.
Forværring af psoriasis.
Vandladningsbesvær.
Meget sjældne (< 0,01 %) Leukopeni.
Allergiske reaktioner.
Psykose.
Inkontinens.
Ikke kendt hyppighed Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Alopeci, Erythema multiforme.

Interaktioner

 • Forstærker den negative inotrope effekt af andre antiarytmika, især diltiazem og verapamil, hvor samtidig intravenøs behandling bør undgås.
 • Carvedilol øger plasmakoncentrationen af ciclosporin med ca. 20% og digoxin med ca. 15%.
 • Rifampicin nedsætter plasmakoncentrationen af carvedilol med ca. 70%.
 • Øget væskeretention og dermed ophævelse af den antihypertensive effekt kan ses ved samtidig indgift af NSAID.
 • Kombinationen med antidiabetika kan sløre hypoglykæmiens symptomer og forlænge den hypoglykæmiske restitutionsfase.
 • Stor forsigtighed ved samtidig behandling med dobutamin.
 • Centralt virkende antihypertensiva, fx methyldopa og moxonidin, kan forværre hjerteinsufficiens ved et fald i den centrale sympatiske tonus.
 • Ergotamin kan sammen med β-blokkere give anledning til kraftig perifer arteriolekontraktion og dermed svær iskæmi.
 • Behandling med β-blokkere kan medføre nedsat respons af adrenalin i forbindelse med allergiske reaktioner.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Anvendelse af β-blokerende midler medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Blokerer hjertets β-receptorer og reducerer både hjertefrekvens og kontraktilitet. Har vasodilaterende virkning og reducerer derfor i mindre grad hjertets minutvolumen i hvile. Carvedilol har α-blokerende egenskaber, hvilket betyder, at den blodtrykssænkende virkning af disse midler overvejende skyldes en reduktion i perifer karmodstand og i langt mindre omfang en reduktion i hjertets minutvolumen. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 25 % pga. udtalt first pass-metabolisme.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-3 timer.
 • Metaboliseres i leveren til delvis aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 6 timer.
 • < 2 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 25 mg  (Nordic Prime) (kan dosisdisp.) 431089
30 stk. (blister)
88,80 2,96 4,44

Substitution

tabletter 25 mg
Carvedilol "Aurobindo" Orion Pharma, Carvedilol, filmovertrukne tabletter 25 mg
Carvedilol "HEXAL" HEXAL, Carvedilol, tabletter 25 mg Genordn. B
Carvedilol "KRKA" KRKA, Carvedilol, tabletter 25 mg
Carvedilol "STADA" STADA Nordic, Carvedilol, tabletter 25 mg Genordn. B
Carvedilol "Teva" TEVA, Carvedilol, tabletter 25 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  25 mg  (Nordic Prime)

Præg:
C4
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,1 x 9,1
tabletter 25 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

08.06.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...