Fentanyl "Orion"

N02AB03
 
 

Opioidagonist til transdermal administration. 

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på bl.a. dosisreduktion hos ældre. Fjern gammelt plaster før nyt sættes på. Læs mere

 

Anvendelsesområder

Stærke, kroniske smerter, hvor anden opioidbehandling ikke er gennemførlig. Bør kun anvendes som led i en integreret smertebehandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Depotplastre. 1 depotplaster afgiver henholdsvis 12 mikrogram, 25 mikrogram, 50 mikrogram, 75 mikrogram eller 100 mikrogram fentanyl pr. time. 

Doseringsforslag

Ikke tidligere opioidbehandlede 

 • Voksne. Initialt sædvanligvis 12-25 mikrogram/time-plastret. Plastret skiftes hvert 3. døgn (dvs. efter 72 timer). Dosis kan justeres hvert 2.-3. døgn. Konvertering til og fra andre opioider bør foregå gradvis.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.
 • Børn. På børn anbefales øvre del af ryggen som applikationssted. Bør kun administreres til børn (2-16 år), som allerede behandles med mindst 30 mg orale morfin-ækvivalenter dgl.

Skift mellem opioider kan beregnes her: Beregning af ækvianalgetiske døgndoser for udvalgte opioider 

Børn: Ved skift fra behandling med andre opioider til fentanyl følges tabel 3 i Rene agonister

 

Bemærk: 

 • Depotplastret må ikke klippes over.
 • Der bør skiftes applikationssted fra gang til gang.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-50 ml/min.

  Lav initialdosis og forsigtig dosistitrering. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. Dosisreduktion bør overvejes, se Nedsat leverfunktion, Opioider


Se endvidere

Seponering

Stop af behandling

Ved seponering efter længerevarende behandling aftrappes med 10-25 % af døgndosis med 1-2 ugers mellemrum, således at de største reduktioner sker først, og at man går langsommere frem sidst i udtrapningen. Se endvidere Opioider (iatrogen afhængighed)

Kontraindikationer

 • Svær respirationsdepression
 • Paralytisk ileus eller gastro-intestinal obstruktion
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere (isocarboxazid) inden for 14 dage før behandling fentanyl påbegyndes, se Interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Ældre eller bevidsthedspåvirkede patienter
 • Nedsat lungefunktion
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Bradyarytmi
 • Hypotension i forbindelse med hypovolæmi
 • Feber eller ekstern varmepåvirkning kan øge den dermale absorption af fentanyl og hermed risikoen for opioide bivirkninger.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhedsreaktion på andre opioider. Egentlig allergi er dog yderst sjælden.
 • Overvej at sænke den totale opioiddosis hos patienter med central søvnapnø (CSA), da risikoen for CSA er dosisafhængig.
 • Risikoen for fysisk og psykisk afhængighed skal haves in mente.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Hvis der gentagne gange er behov for at øge dosis for at opretholde effekten, bør behandlingen revurderes.
 • Depotplastrene indeholder jordnød. Forsigtighed ved allergi over for jordnødder (peanuts) eller soja.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overdosering
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik anden behandling med respirationsdæmpende effekt i fast eller varierende dosering. Overdosering. Indlæggelse på intensiv afdeling.
Fejlagtig ordination af doseringsintervallet fx med et dagligt skift af plaster i stedet for hver 3. dag. Over-/underdosering.
Initialbehandling med for høj dosis (vedligeholdelsesdosis) uden hensyn til optrapningsregime. Respirationsdepression. Død.
Manglende dosisreduktion til ældre. Overdosering. Påvirket bevidsthed, respirationsstop.
Overset nyreinsufficiens. Ingen dosistilpasning som følge af monitorering af nyrefunktion. Pneumoni, relateret til dårlig ventilation ved morfinoverdosering.
Ukorrekt håndtering
Fast smertebehandling med depotpræparater gives fejlagtigt kun som p.n. Patienten bliver ikke smertedækket optimalt og risikoen for komplikationer øges (gennembrudssmerter, delir hos ældre mm.). Indlæggelse på grund af smerter.
Gamle plastre blev ikke fjernet, og deres placering var ikke dokumenteret. Overdosering.
Hos demente bør plastret placeres, så patienten ikke kan nå det, da der har været eksempler på, at plastret rives af og smides væk eller indtages oralt. Udebleven smertestillende effekt. Vejrtrækningsproblemer.
Forvekslinger (fx styrker, dosis, enheder, præparat)
Forveksling af styrker eller typer af plastre fx forveksling med andre depotplastre. Over-/underdosering.
Fejl ved skift mellem opioider
Manglende seponering af orale opioider på trods af ordination af plaster. Overdosering. Død.
Overdosering ved ændring af smertebehandling, fordi de forskellige rene agonister ikke er ækvipotente. Fx blev det ikke overvejet eller oplyst, at tabletter 20 mg/dgl. morphin svarer til 10 mikrogram/t buprenorphin plaster. Der blev påsat et for kraftigt plaster (20 mikrogram/t). Bevidsthedspåvirkning.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Obstipation, Opkastning
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Mundtørhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Træthed
Immunsystemet Hypersensitivitet
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Nervesystemet Paræstesier, Tremor
Psykiske forstyrrelser Angst, Depression, Hallucinationer, Konfusion Søvnløshed
Nyrer og urinveje Urinretention
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Erytem Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypertension, Perifere ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Bradykardi
Øjne Akkommodationsbesvær Miosis
Mave-tarm-kanalen Ileus
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kuldefornemmelse
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på applikationsstedet
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Hukommelsesbesvær, Hypæstesi
Psykiske forstyrrelser Agitation, Eufori
Det reproduktive system og mammae Erektil dysfunktion, Seksuelle forstyrrelser
Luftveje, thorax og mediastinum Respirationsdepression
Hud og subkutane væv Dermatitis, Kontaktdermatitis
Vaskulære sygdomme Cyanose, Hypotension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Luftveje, thorax og mediastinum Søvnapnø
Ikke kendt hyppighed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Abstinenser*, Toleransudvikling
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Nervesystemet Hyperalgesi
Psykiske forstyrrelser Afhængighed af midlet**, Delirium

* Kan opstå ved pludselig seponering. 

**Personlig anamnese eller familieanamnese med misbrugsrelaterede lidelser (herunder alkoholmisbrug), tobaksrygere og patienter med psykiske sygdomme (fx svær depression, angst og personlighedsforstyrrelser) eller samtidig brug af psykofarmaka (bl.a. benzodiazepiner) kan have øget risiko for afhængighed. Rådføring med en misbrugsspecialist bør overvejes.  

 

Se endvidere Opioider (analgetika)

Interaktioner

Anden medicin sammen med Fentanyl "Orion"
 • Alvorlige symptomer (fx kramper, høj feber, kredsløbsdepression, koma) ved kombination med MAO-hæmmere kan ikke udelukkes. Samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for 14 dage bør undgås.
 • Samtidig brug af serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, SSRI, SNRI, tramadol og triptaner) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom.
 • Virkningen af fentanyl kan forstærkes af CYP3A4-hæmmere, fx ritonavir, itraconazol, clarithromycin, diltiazem.
 • CYP3A4-induktorer, fx rifampicin, carbamazepin, phenobarbital, phenytoin og naturlægemidler med perikon, kan nedsætte virkningen af fentanyl, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Ved samtidig behandling med hypnotika, barbiturater, tricykliske antidepressiva, antipsykotika - specielt højdosisantipsykotika - samt gabapentinoider (gabapentin og pregabalin) kan virkningen af både disse og fentanyl forstærkes.
 • Bevidstheds- og respirationssvækkelse forstærkes af alkohol.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: For 1. trimester-eksponerede er der ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. Anvendelse i forbindelse med fødslen kan medføre respirationsdepression og påvirkning af hjerterytmen hos barnet. Abstinenssymptomer hos den nyfødte har været meddelt ved langvarig anvendelse.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 3 % efter i.v. doser på op til 400 mikrogram pr. døgn. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. Der findes ingen data efter transdermal applikation. Døgndoser på op til 400 mikrogram kan anvendes - forsigtighed tilrådes ved højere doser.  


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Behandling med opioider kan udgøre en trafiksikkerhedsmæssig risiko og effekten kan ofte sidestilles med promillekørsel. Behandling med langtidsvirkende opioider anses for at være forenelige med bilkørsel så længe dosis ikke overskrider vedtagne max grænser. Der kan være behov for at nedlægge kørselsforbud i startfasen.

Se mere i trafikafsnittet under Opioider (analgetika),
i Vejledning om helbredskrav til kørekort, Styrelsen for Patientsikkerhed, August 2017 og i Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, Sundhedsstyrelsen, 19. juni 2019. 

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Forbudt

Anvendelse af Fentanyl "Orion" medfører diskvalifikation af den sportsudøvende i konkurrencer.  

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Alkohol bør undgås ved behandling med Fentanyl "Orion".Patienten kan opleve, at den sløvende virkning af Fentanyl "Orion" bliver forstærket samt en påvirkning af vejrtrækning og bevidsthed.

Alkohol bør undgås ved behandling med Fentanyl "Orion". 

Patienten kan opleve, at den sløvende virkning af Fentanyl "Orion" bliver forstærket samt en påvirkning af vejrtrækning og bevidsthed. 

Schengen-attest (pillepas)

Schengen attest
Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

Opioidagonist med overvejende virkning på μ-opioidreceptorerne i CNS. Primær virkning er analgesi og sedation. Sekundært respirationsdepression, bradykardi, hypotermi, obstipation, miosis, fysisk afhængighed og eufori. 

Farmakokinetik

 • Fentanyl frigives kontinuerligt fra plastret og optages gennem huden.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 12-24 timer og herefter relativt konstant indtil 3 døgn efter påsætning af plaster.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 22-25 timer efter fjernelse af plastret.
 • < 10 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed
 • Fentanyl er fordelt i klæbemassen, som består af aloe vera, harpiksester, polyacryl- og polyvinylacetatforbindelser, polyester- og polyethylenterephthalatfolie, sojaolie og tokoferolacetat.
 • Absorptionsareal henholdsvis 4,25 cm2, 8,5 cm2, 17 cm2, 25,5 cm2 og 34 cm2
 • Plastrets yderside består af en vandtæt membran, som tillader badning.
 • Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(AP4) depotplastre 12 mikrogram/time
Fentanyl "Orion"
055782
4 stk.
177,05 44,26 61,48
(AP4) depotplastre 12 mikrogram/time
Fentanyl "Orion"
410689
8 stk.
115,60 14,45 20,07
(AP4) depotplastre 12 mikrogram/time
Fentanyl "Orion"
440907
16 stk.
130,30 8,14 11,31
(AP4) depotplastre 25 mikrogram/time
Fentanyl "Orion"
553642
8 stk.
283,85 35,48 23,65
(AP4) depotplastre 25 mikrogram/time
Fentanyl "Orion"
390554
16 stk.
257,15 16,07 10,71
(AP4) depotplastre 50 mikrogram/time
Fentanyl "Orion"
153382
16 stk.
277,15 17,32 5,77
(AP4) depotplastre 75 mikrogram/time
Fentanyl "Orion"
584046
4 stk.
Udgået 27-11-2023
(AP4) depotplastre 75 mikrogram/time
Fentanyl "Orion"
442466
8 stk.
353,25 44,16 9,81
(AP4) depotplastre 75 mikrogram/time
Fentanyl "Orion"
192009
16 stk.
363,95 22,75 5,05
(AP4) depotplastre 100 mikrogram/time
Fentanyl "Orion"
374968
4 stk.
292,50 73,13 12,19
(AP4) depotplastre 100 mikrogram/time
Fentanyl "Orion"
513233
8 stk.
588,20 73,53 12,25
(AP4) depotplastre 100 mikrogram/time
Fentanyl "Orion"
531619
16 stk.
484,10 30,26 5,04

Substitution

depotplastre 12 mikrogram/time
Durogesic Janssen, Fentanyl, depotplastre 12 mikrogram/time
Fentanyl "Sandoz" Sandoz, Fentanyl, depotplastre 12 mikrogram/time
Lafene 2care4 Generics, Fentanyl, depotplastre 12 mikrogram/time
Matrifen Takeda Pharma, Fentanyl, depotplastre 12 mikrogram/time
 
depotplastre 25 mikrogram/time
Durogesic Janssen, Fentanyl, depotplastre 25 mikrogram/time
Fentanyl "Sandoz" Sandoz, Fentanyl, depotplastre 25 mikrogram/time
Lafene 2care4 Generics, Fentanyl, depotplastre 25 mikrogram/time
Matrifen Takeda Pharma, Fentanyl, depotplastre 25 mikrogram/time
 
depotplastre 50 mikrogram/time
Durogesic Janssen, Fentanyl, depotplastre 50 mikrogram/time
Fentanyl "Sandoz" Sandoz, Fentanyl, depotplastre 50 mikrogram/time
Lafene 2care4 Generics, Fentanyl, depotplastre 50 mikrogram/time
Matrifen Takeda Pharma, Fentanyl, depotplastre 50 mikrogram/time
 
depotplastre 75 mikrogram/time
Durogesic Janssen, Fentanyl, depotplastre 75 mikrogram/time
Fentanyl "Sandoz" Sandoz, Fentanyl, depotplastre 75 mikrogram/time
Lafene 2care4 Generics, Fentanyl, depotplastre 75 mikrogram/time
Matrifen Takeda Pharma, Fentanyl, depotplastre 75 mikrogram/time
 
depotplastre 100 mikrogram/time
Durogesic Janssen, Fentanyl, depotplastre 100 mikrogram/time
Fentanyl "Sandoz" Sandoz, Fentanyl, depotplastre 100 mikrogram/time
Lafene 2care4 Generics, Fentanyl, depotplastre 100 mikrogram/time
Matrifen Takeda Pharma, Fentanyl, depotplastre 100 mikrogram/time
 

Foto og identifikation

Foto

Depotplastre  12 mikrogram/time

Præg:
Fentanyl 12 µg/h
Farve: Transparent
Mål i mm: 20 x 23
Fentanyl "Orion" depotplaster 12 mikg/time
 
 
 
 
 

Depotplastre  25 mikrogram/time

Præg:
Fentanyl 25 µg/h
Farve: Transparent
Mål i mm: 26 x 34
Fentanyl "Orion" depotplaster 25 mikg/time
 
 
 
 
 

Depotplastre  50 mikrogram/time

Præg:
Fentanyl 50 µg/h
Farve: Transparent
Mål i mm: 51 x 34
Fentanyl "Orion" depotplaster 50 mikg/time
 
 
 
 
 

Depotplastre  75 mikrogram/time

Præg:
Fentanyl 75 µg/h
Farve: Transparent
Mål i mm: 48 x 53
Fentanyl "Orion" depotplaster 75 mikg/time
 
 
 
 
 

Depotplastre  100 mikrogram/time

Præg:
Fentanyl 100 µg/h
Farve: Transparent
Mål i mm: 64 x 53
Fentanyl "Orion" depotplaster 100 mikg/time
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

17.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...
 

Vil du vide mere?

 

 

Se, hvad du skal være særlig opmærksom på, når du håndterer stærk smertestillende medicin med opioder (morfin) fx smerteplaster. Filmen er fra kampagnen STOP TÆNK TJEK