Gabapenstad

N03AX12
 
 

Anvendelsesområder

 • Monoterapi (12 år og derover) eller supplerende behandling (6 år og derover) af fokale epileptiske anfald. Se endvidere Epilepsi hos voksne.
 • Perifere neuropatiske smerter, fx smertefuld diabetisk og postherpetisk neuropati.
Se endvidere:

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 300 mg eller 400 mg gabapentin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år 

 • 1. dag 300 mg 1 gang dgl.
 • 2. dag 300 mg 2 gange dgl.
 • 3. dag 300 mg 3 gange dgl.

Derefter optrappes med 300 mg dgl. hver 2.-3. dag til højst 3.600 mg dgl. fordelt på 3 doser.  

Døgndoser op til 4.800 mg var tolererede i åbne langtidsforsøg.  

 

Børn 6-12 år 

 • Initialdosis 10-15 mg/kg legemsvægt/døgn
 • Optrappes til 25-35 mg/kg legemsvægt/døgn over en periode på 3 døgn.
 • Doser op til 50 mg/kg legemsvægt/døgn kan anvendes fordelt på 3 doser.

 

Ældre. Dosis bør nedsættes. 

 

Skift til anden behandling bør foretages gradvis over mindst 1 uge for at undgå risiko for anfaldsprovokering. 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-15 ml/min.

  Voksne og børn > 12 år: Døgndosis 150-300 mg.  

  Døgndoser på 150 mg gives som 300 mg hver 2. dag. 

 • GFR 15-30 ml/min.

  Voksne og børn > 12 år: Døgndosis: 150-600 mg. Døgndosis bør så vidt muligt fordeles på flere daglige doser.  

  Døgndoser på 150 mg gives som 300 mg hver 2. dag. 

 • GFR 30-60 ml/min.

  Voksne og børn > 12 år: Døgndosis 300-900 mg.  

  Døgndosis bør så vidt muligt fordeles på flere daglige doser. 

 • GFR 60-80 ml/min.

  Voksne og børn > 12 år: Døgndosis: 600-1.800 mg.  

  Døgndosis bør fordeles på flere daglige doser. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Seponering

Seponering bør foretages gradvis over mindst 1 uge for at undgå risiko for anfaldsprovokering. 

Forsigtighedsregler

 • Behandling med antiepileptika er forbundet med en let øget risiko for suicidaltanker eller -adfærd.
 • Tidligere overfølsomhed over for andre antiepileptika med lignende struktur, fx pregabalin og vigabatrin.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overdosering. Initialbehandling med for høj dosis (vedligeholdelsesdosis) mod neuropatiske/kroniske smerter uden hensyn til optrapningsregime. Påvirket bevidsthed (tungt sovende).
Overset nyreinsufficiens. Ingen dosistilpasning som følge af monitorering af nyrefunktion. Indlæggelse. Bevidstløshed.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Svimmelhed Feber, Træthed
Infektioner og parasitære sygdomme Virale infektioner
Nervesystemet Ataksi
Psykiske forstyrrelser Søvnighed
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni
Øjne Dobbeltsyn, Nystagmus, Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Tandmisdannelser Diarré, Flatulens, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning, Tandkødsbetændelse
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Immunsystemet Ansigtsødem
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner Influenzalignende symptomer
Undersøgelser Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Nedsat eller øget appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Kramper, Rygsmerter Myalgi
Nervesystemet Dyskinesier, Gangforstyrrelser, Hukommelsesbesvær, Hypæstesi, Koordinationsbesvær, Paræstesier, Tremor Hovedpine, Ændrede reflekser
Psykiske forstyrrelser Aggressivitet, Angst, Depression, Følelsesmæssig labilitet, Konfusion, Nervøsitet, Talebesvær, Tankeforstyrrelser Søvnløshed
Det reproduktive system og mammae Impotens
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Hoste, Pharyngitis, Rhinitis
Hud og subkutane væv Purpura Acne, Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypertension, Perifere ødemer Vasodilatation
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Palpitationer
Mave-tarm-kanalen Synkebesvær
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Faldtendens
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi
Nervesystemet Bevidsthedssvækkelse, Hypokinesi
Psykiske forstyrrelser Agitation, Kognitiv dysfunktion
Vaskulære sygdomme Ødemer
Sjældne (0,01-0,1 %)
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi
Nervesystemet Bevidsthedstab
Luftveje, thorax og mediastinum Respirationsdepression
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Øre og labyrint Tinnitus
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Lever og galdeveje Hepatitis
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinkinase
Metabolisme og ernæring Hyponatriæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Rhabdomyolyse
Nervesystemet Bevægeforstyrrelser
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer, Suicidaltanker
Nyrer og urinveje Akut nyresvigt
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti, Seksuelle forstyrrelser Mammahypertrofi
Luftveje, thorax og mediastinum Idiopatisk pneumonitis
Hud og subkutane væv Alopeci, Erythema multiforme, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS

Bivirkningerne aftager sædvanligvis efter 2 ugers behandling.  

Interaktioner

 • Morphin kan øge AUC for gabapentin med ca. 40 %. Forsigtighed tilrådes ved samtidig brug af opioider.
 • Antacida, der indeholder aluminium og magnesium, nedsætter absorptionen af gabapentin. Bør derfor indgives med et tidsinterval på mindst 2 timer.
 • Respirationsbesvær, sedation og dødsfald associeret med gabapentin er blevet rapporteret ved samtidig administration af CNS-depressiva, herunder opioider, særligt hos ældre patienter med underliggende respiratoriske sygdomme samt hos stofmisbrugere.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 600 eksponerede, heraf omkring 300 i monoterapi. Disse data tyder ikke på en væsentlig overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning, men datamængden udelukker ikke en øget risiko. Et materiale rapporterer en øget hyppighed af lav fødselsvægt.  

 

Behandlingen af epilepsi hos gravide skal varetages i samarbejde med en speciallæge i neurologi. 

 

Se endvidere Epilepsi hos voksne

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4211, 4223, 4224

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der findes meget få data for udskillelse i modermælk. Den relative vægtjusterede dosis er ca. 7 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Bindes til α2δ-underenheden af de spændingsafhængige calciumkanaler, hvorved bl.a. frisætningen af glutamat, noradrenalin og substans-P hæmmes. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 60 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Plasmahalveringstid 5-9 timer.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika.

Indholdsstoffer

Gabapentinhårde kapsler  300 mghårde kapsler  400 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 300 mg, hårde kapsler 400 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 300 mg, hårde kapsler 400 mg
Andre:
Lactose : hårde kapsler 300 mg, hårde kapsler 400 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) hårde kapsler 300 mg (kan dosisdisp.) 572716
60 stk. (blister)
40,25 0,67 4,03
(B) hårde kapsler 300 mg (kan dosisdisp.) 593358
100 stk. (blister)
55,85 0,56 3,35
(B) hårde kapsler 300 mg (kan dosisdisp.) 584738
120 stk. (blister)
72,00 0,60 3,60
(B) hårde kapsler 400 mg (kan dosisdisp.) 586005
100 stk. (blister)
56,40 0,56 2,54

Substitution

hårde kapsler 300 mg
Gabamed Viatris, Gabapentin, hårde kapsler 300 mg
Gabapentin "Accord" Accord, Gabapentin, hårde kapsler 300 mg
Gabapentin "Orifarm" Orifarm Generics, Gabapentin, hårde kapsler 300 mg
Gabapentin "Sandoz" Sandoz, Gabapentin, hårde kapsler 300 mg
Gabaratio TEVA, Gabapentin, hårde kapsler 300 mg
 
hårde kapsler 400 mg
Gabapentin "Accord" Accord, Gabapentin, hårde kapsler 400 mg
Gabapentin "Orifarm" Orifarm Generics, Gabapentin, hårde kapsler 400 mg
Gabaratio TEVA, Gabapentin, hårde kapsler 400 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Hårde kapsler  300 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gul
Mål i mm: 6,6 x 19,2
hårde kapsler 300 mg
 
 
 

Hårde kapsler  400 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Orange
Mål i mm: 7,4 x 21,4
hårde kapsler 400 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4211. Veiby G, Daltveit AK, Engelsen BA et al. Fetal growth restriction and birth defects with newer and older antiepileptic drugs during pregnancy. J Neurol. 2014; 261:579-88, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24449062 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4223. Fujii H, Goel A, Bernard N. Pregnancy outcomes following gabapentin use: results of a prospective comparative cohort study. Neurology. 2013; 80:1565-70, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23553472 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4224. Holmes LB, Hernandez-Diaz S. Newer anticonvulsants: lamotrigine, topiramate and gabapentin. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2012; 94:599-606, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22730257 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

22.12.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...