Fluconazol "Bluefish"

J02AC01
 
 
Svampemiddel.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 150 mg fluconazol. 

Doseringsforslag

Vaginal candidiasis 

 • Voksne. 150 mg som enkeltdosis.


Recidiverende vulvovaginal candidiasis 

 • Voksne. 150-300 mg med 1-4 ugers interval i op til 6 mdr.


Oral og øsofageal candidiasis  

 • Voksne. 50-100 mg 1 gang dgl. i 1-2 uger. Ved esophageal candidiasis 200-400 mg 1 gang dgl. i 2 uger alternativt hos HIV-patienter 750 mg som enkeltdosis.
 • Børn > 4 uger. 3 mg/kg legemsvægt 1 gang dgl.

 

Oral candidiasis hos immunsupprimerede patienter 

 • Voksne. Sædvanligvis 50-100 mg dgl. i 6-8 uger, evt. som langtidsbehandling.

 

Forebyggelse af oral candidiasis hos immuninkompetente patienter 

 • Voksne. 50-100 mg 1 gang dgl., evt. 150 mg 1 gang ugtl.

 

Forebyggelse af tilbagefald af kryptokokmeningitis 

 • Voksne. 200 mg 1 gang dgl.
 • Børn > 4 uger. 6 mg/kg legemsvægt 1 gang dgl. og højst 400 mg dgl.


Hudinfektioner forårsaget af fluconazolfølsomme svampe 

 • Voksne. 50 mg 1 gang dgl. eller 150 mg 1 gang ugtl. i 4-6 uger.

 

Pityriasis versicolor 

 • Voksne. 50 mg 1 gang dgl. i 2-4 uger eller 300 mg 1 gang ugtl. i 2-3 uger.


Onychomycosis 

 • Voksne. 150 mg 1 gang ugtl. Behandlingsvarighed 3-6 mdr. for fingernegle og 6-12 mdr. for tånegle.

Forebyggende ved neutropeni 

 • Børn > 4 uger. 3-12 mg/kg legemsvægt 1 gang dgl. Maksimal dosis 400 mg dgl.
 • Børn 3-4 uger. Samme dosis som børn > 4 uger, men givet hver 2. døgn (dvs. 48. timer mellem hver dosis).
 • Børn 1-2 uger. Samme dosis som børn > 4 uger, men givet hver 3. døgn (dvs. 72. timer mellem hver dosis).

 

Systemiske mykoser 

 • Voksne. 6-12 mg/kg legemsvægt, i reglen 400-600 mg 1 gang dgl. i min. 2 uger efter feberfrihed og sidste positive bloddyrkning.
 • Børn > 4 uger. 6-12 mg/kg legemsvægt 1 gang dgl. fordelt på 2 doser.
 • Børn 3-4 uger. Samme dosis som børn > 4 uger, men givet hver 2. døgn (dvs. 48 timer mellem hver dosis).
 • Børn 1-2 uger. Samme dosis som børn > 4 uger, men givet hver 3. døgn (dvs. 72 timer mellem hver dosis).

 

Bemærk: 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-50 ml/min.
  • GFR < 50 ml/min. Dosis nedsættes til 50% af normaldosis.
  • Dialysepatienter. Der gives fuld dosis efter hver dialyse.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Samtidig behandling med: 

 • Erythromycin
 • Fluvastatin
 • Lægemidler, der forlænger QT-intervallet, og som metaboliseres via CYP3A4, fx amiodaron, domperidon og pimozid.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved behandling af børn < 4 uger, fordi nyfødte udskiller fluconazol langsomt. Der er kun få farmakokinetiske data til at understøtte dosering til nyfødte.
 • Nyrefunktion, leverfunktion og serumelektrolytter bør kontrolleres regelmæssigt, specielt ses hypokaliæmi ofte.
 • Risiko for hepatotoksicitet og symptomer på alvorlige leverskader.
 • Risiko for QT-forlængelse.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overset interaktion med simvastatin. Rhabdomyolyse.
Overset interaktion med vitamin K-antagonister (warfarin). Indlæggelse for justering af INR-værdi.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase.
Hovedpine.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Anæmi.
Svimmelhed.
Kolestase.
Kramper.
Paræstesier.
Somnolens.
Sjældne (0,01-0,1 %) Agranulocytose, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Torsades de pointes-takykardi.
Hepatitis, Hepatotoksicitet, Leverinsufficiens.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Ansigtsødem, Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Forlænget QT-interval.
Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi, Hypokaliæmi.
Tremor.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Alopeci, Eksfoliativ dermatitis.
Ikke kendt hyppighed DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.

Interaktioner

 • Ved samtidig anvendelse af erythromycin risiko for arytmier (forlænget QT-syndrom og torsades de pointes) og dermed pludselig hjertedød. Kombinationen er kontraindiceret.
 • Endvidere er samtidig behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet, og som metaboliseres via CYP3A4, fx amiodaron og pimozid, kontraindiceret. Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Fluconazol øger AUC for fluvastatin med 84%. Kombination er kontraindiceret.
 • Fluconazol er en potent hæmmer af CYP2C9 og moderat hæmmer af CYP3A4, og der er risiko for øgede plasmakoncentrationer af lægemidler, der nedbrydes af disse enzymer.
 • Samtidig behandling med amitriptylin, atorvastatin og simvastatin bør undgås.
 • Ved samtidig brug af ivacaftor øges eksponeringen af dette. Dosis af ivacaftor bør derfor nedsættes til 150 mg én gang daglig.
 • Hvis samtidig brug af ibrutinib ikke kan undgås, nedsættes daglig dosis af ibrutinib til 280 mg under behandlingen med fluconazol, og der monitoreres tæt.
 • Dosisjustering af andre lægemidler, herunder bl.a. alfentanil, carbamazepin, ciclosporin, midazolam, rifabutin, sulfonylurinstoffer og triazolam kan være nødvendig.
 • Fluconazol potenserer effekten af warfarin, og samtidig brug kan forårsage alvorlige blødninger. Derfor skal den antikoagulerende virkning overvåges nøje under samtidig brug, og dosis skal justeres efter behov.
 • Rifampicin nedsætter AUC for fluconazol med 20-50%.
 • Ved samtidig behandling med prednisolon kan i sjældne tilfælde ses binyrebarkinsufficiens.
 • Fluconazol øger tolvataptan-eksponering signifikant (200%). Derfor bør dosis af tolvataptan reduceres, og der bør monitoreres hyppigt for evt. bivirkninger, fx udtalt diurese, dehydrering og akut nyresvigt.
 • Se endvidere tabel 1 i Midler mod profunde og systemiske mykoser (systemiske svampeinfektioner).

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede levende fødte børn, eksponeret for 200 mg/dag eller mindre - alt overvejende 150 mg - som enkeltdosis. Overordnet er der ingen tegn på, at enkeltdosis på 150 mg medfører en klinisk betydende øget risiko for uønsket fosterpåvirkning. I nogle studer er der en lille øget risiko for hjertemisdannelser, men dette er ikke konsistent. I et stort dansk materiale fandtes der en øget risiko for spontanabort. Det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tillægges behandlingen eller andre faktorer.  

Gentagen dosering af højere doser (400-800 mg) har været associeret med et bestemt mønster af misdannelser, der omfatter bl.a. kraniosynostose, exophthalmus, ledkontrakturer og ledsynostose. Høje systemiske doser må kun anvendes til gravide ved livstruende infektioner. Ved candida vaginitis er lokalbehandling (clotrimazol, miconazol) førstevalg, og systemisk fluconazol bør forbeholdes de sværere tilfælde. 

Referencer: 1924, 3711, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er estimeret til ca. 16 %, hvilket er højt. Den mængde, barnet indtager, udgør kun 3-6 % af den terapeutiske dosis (3-6 mg/kg/dag), der er beskrevet at være veltolereret hos både nyfødte og børn med lav fødselsvægt. Kan anvendes, men frarådes ved langtidsbehandling og ved behandling med høje doser. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed afhænger af indikation.

Doping

Infusionsvæske: Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser.  

Kapsler og oral suspension: Kan anvendes. 

Farmakodynamik

 • Virkemåden består i en hæmning af ergosterolsyntesen, idet fluconazol bremser omdannelse af lanosterol til ergosterol via hæmning af det cytokrom P450-afhængige enzym 14-steroldemethylase.
 • Er overvejende fungistatisk.
 • Kun få Candida (C. albicans og Cryptococcus neoformans-isolater) er fluconazolresistente.
 • Derimod er C. glabrata og C. krusei, der i Danmark udgør gennemsnitligt 35 % af candidæmitilfældene, henholdsvis nedsat følsomme og resistente.

Farmakokinetik

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) hårde kapsler 150 mg (kan dosisdisp.) 557989
1 stk. (blister)
36,30 36,30 48,40
(B) hårde kapsler 150 mg (kan dosisdisp.) 119836
6 stk. (blister)
51,80 8,63 11,51

Substitution

hårde kapsler 150 mg
Fluconazol "Accord" Accord, Fluconazol, hårde kapsler 150 mg
Fluconazol "Aurobindo" Orion Pharma, Fluconazol, hårde kapsler 150 mg
Fluconazol "HEXAL" HEXAL, Fluconazol, hårde kapsler 150 mg
Fluconazol "KRKA" KRKA, Fluconazol, hårde kapsler 150 mg
Fluconazol "Stada" STADA Nordic, Fluconazol, hårde kapsler 150 mg
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  150 mg

Præg:
FCZ 150, BMM
Kærv: Ikke relevant
Farve: Blå
Mål i mm: 6,5 x 19,2
hårde kapsler 150 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)


4335. Pasternak B, Wintzell V, Furu K et al. Oral Fluconazole in Pregnancy and Risk of Stillbirth and Neonatal Death. JAMA. 2018; 319(22):2333-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29896619 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4336. Howley MM, Carter TC, Browne ML et al. Fluconazole use and birth defects in the National Birth Defects Prevention Study. Am J Obstet Gynecol. 2016; 214(5), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26640069 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4337. Mølgaard-Nielsen D, Svanström H, Melbye M et al. Association Between Use of Oral Fluconazole During Pregnancy and Risk of Spontaneous Abortion and Stillbirth. JAMA. 2016; 315(1):58-67, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26746458 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4338. Alsaad AM, Kaplan YC, Koren G. Exposure to fluconazole and risk of congenital malformations in the offspring: A systematic review and meta-analysis. Reprod Toxicol. 2015; 52:78-82, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25724389 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4339. Mølgaard-Nielsen D, Pasternak B, Hviid A. Use of oral fluconazole during pregnancy and the risk of birth defects. N Engl J Med. 2013; 369(9):830-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23984730 (Lokaliseret 11. juli 2019)


1924. Nørgaard M, Pedersen L, Gislum M et al. Maternal use of fluconazole and risk of congenital malformations: a Danish population-based cohort study. J Antimicrob Chemother. 2008; 62:172-6, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18400803 (Lokaliseret 19. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

05.01.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...