Bicalustad

L02BB03
 
 
Artificielt, specifikt antiandrogen uden steroidstruktur. Anilidderivat.

Anvendelsesområder

  • Lokalt fremskreden prostatacancer med høj risiko for sygdomsprogression som monoterapi eller som adjuverende behandling ved prostatektomi eller strålebehandling.

Bicalutamid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg bicalutamid. 

Doseringsforslag

Voksne. 150 mg 1 gang dgl. i mindst 2 år. 

 

Bemærk: 

  • Tabletterne skal synkes hele.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion pga. øget akkumulering. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

  • Leverfunktionen bør kontrolleres løbende under behandlingen.
  • Androgen deprivationsbehandling kan forlænge QT-intervallet. Hos patienter med risikofaktorer for QT-forlængelse i anamnesen og hos patienter, der samtidig får lægemidler, der kan forlænge QT-intervallet (se interaktioner), skal risikoen for torsades de pointes vurderes, før behandlingen med bicalutamid påbegyndes.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Kvalme, Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Nervesystemet Svimmelhed
Nyrer og urinveje Hæmaturi
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti Brystspænding
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Ødemer Hedeture
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Hjerteinsufficiens, Myokardieinfarkt
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi, Flatulens
Lever og galdeveje Hepatotoksicitet Icterus
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser, Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Psykiske forstyrrelser Depression Søvnighed
Det reproduktive system og mammae Erektil dysfunktion Nedsat libido
Hud og subkutane væv Alopeci Hudkløe, Hypertrikose, Tør hud
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Angioødem Urticaria
Luftveje, thorax og mediastinum Interstitiel lungesygdom
Sjældne (0,01-0,1 %)
Lever og galdeveje Leverinsufficiens
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet
Ikke kendt hyppighed
Undersøgelser Forlænget QT-interval

Hedeture, brystømhed og gynækomasti kan reduceres ved samtidig kastration. Brystømhed og gynækomasti kan delvist forebygges eller lindres af en strålebehandling mod brystvævet. 

Interaktioner

Kombinationer med lægemidler, som er kendt for at forlænge QT-intervallet, eller lægemidler, som kan inducere torsades de pointes, såsom antiarytmika af klasse III (fx dronedaron, sotalol og amiodaron), metadon, moxifloxacin og antipsykotika, skal vurderes nøje.  

Graviditet

Ikke relevant. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

 

Fertile kvinder og mænd

Produktresumeét angiver følgende:  

Antiandrogen behandling kan muligvis forårsage morfologiske forandringer i spermatozoer. Selvom bicalutamids virkning på sædcellemorfologien ikke er blevet undersøgt, og der ikke er rapporteret om sådanne forandringer hos patienter i behandling med bicalutamid, bør patienter og/eller deres partnere anvende sikker kontraception under behandlingen med bicalutamid og i 130 dage efter behandlingen. 

Denne anbefaling er alene baseret på teoretiske overvejelser i forhold til virkemåden af det aktive indholdsstof. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet 

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer målcellens optagelse af eller binding af androgen.

Farmakokinetik

  • Maksimal plasmakoncentration efter 24-30 timer.
  • S-enantiomeren er inaktiv, metaboliseres hurtigt og udgør kun ca. 1 % af plasmakoncentrationen ved steady state.
  • Den aktive R-enantiomer kumuleres. Plasmahalveringstid ca. 7 døgn.
  • Steady state efter ca. 12 uger.
  • Metaboliseres overvejende i leveren.

Indholdsstoffer

Indholdsstoffer

Bicalutamid.

Lægemiddelformer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Hjælpestoffer
filmovertrukne tabletter 150 mg
Farve
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) filmovertrukne tabletter 150 mg 165997
30 stk. (blister)
94,55 3,15 1,05

Substitution

filmovertrukne tabletter 150 mg
Bicalutamid "Sandoz" Sandoz, Bicalutamid, filmovertrukne tabletter 150 mg
Bicalutamid Bluefish (Parallelimport), Bicalutamid, filmovertrukne tabletter 150 mg
Bicalutamide "Accord" Accord, Bicalutamid, filmovertrukne tabletter 150 mg
Bicalutamide "Teva" TEVA, Bicalutamid, filmovertrukne tabletter 150 mg
Casodex Laboratoires Juvisé, Bicalutamid, filmovertrukne tabletter 150 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
BMC, 150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 7. december 2021)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

09.08.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. januar 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...