Abstral

N02AB03
 
 

Opioidagonist til sublingual administration. 

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på bl.a. dosisreduktion hos ældre. Læs mere.  

 

Anvendelsesområder

Gennembrudssmerter hos patienter, der i forvejen er i opioid vedligeholdelsesbehandling for kroniske cancersmerter

Se endvidere:

Dispenseringsform

Sublinguale resoribletter. 1 resoriblet indeholder 100 mikrogram, 200 mikrogram, 300 mikrogram, 400 mikrogram, 600 mikrogram eller 800 mikrogram fentanyl (som citrat). 

Doseringsforslag

Voksne og unge > 16 år. Individuelt. Initialt 100 mikrogram. 

 • Hvis der ikke opnås analgesi inden for 15-30 min., kan dosis gentages. Der må ikke anvendes mere end 2 resoribletter til en enkelt smerteepisode.
 • Hvis behandling af flere på hinanden følgende episoder af gennembrudssmerter kræver mere end én resoriblet, bør dosis øges.
 • Hvis patienten har mere end 4 anfald af gennembrudssmerter i døgnet, bør dosis af langtidsvirkende opioid justeres.

Ældre. Dosis skal nedsættes. 

 

Bemærk: 

 • Resoribletterne må ikke synkes eller tygges, men anbringes under tungen.
 • Mht. ækvianalgetiske doser for udvalgte opioider, se tabel 1 i Rene agonister.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Forsigtig dosistitrering. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Svær respirationsdepression
 • Paralytisk ileus eller gastro-intestinal obstruktion
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere (isocarboxazid) inden for 14 dage før behandling fentanyl påbegyndes, se Interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Ældre eller bevidsthedspåvirkede patienter
 • Nedsat lungefunktion
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Bradyarytmi
 • Hypotension i forbindelse med hypovolæmi
 • Bør undgås ved svær overfølsomhedsreaktion på andre opioider. Egentlig allergi er dog yderst sjælden.
 • Overvej at sænke den totale opioiddosis hos patienter med central søvnapnø (CSA), da risikoen for CSA er dosisafhængig.
 • Risikoen for fysisk og psykisk afhængighed skal haves in mente.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Hvis der gentagne gange er behov for at øge dosis for at opretholde effekten, bør behandlingen revurderes.
 • Ved seponering efter længerevarende behandling aftrappes med 10-25 % af døgndosis med 1-2 ugers mellemrum, således at de største reduktioner sker først, og at man går langsommere frem sidst i udtrapningen. Se endvidere Opioider (iatrogen afhængighed).

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overdosering
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik anden behandling med respirationsdæmpende effekt i fast eller varierende dosering. Overdosering. Indlæggelse på intensiv afdeling.
Manglende dosisreduktion til ældre. Overdosering. Påvirket bevidsthed, respirationsstop.
Ukorrekt håndtering
Overset nyreinsufficiens. Ingen dosistilpasning som følge af monitorering af nyrefunktion. Pneumoni, relateret til dårlig ventilation ved morfinoverdosering.
Regnefejl
Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Over-/underdosering. Respirationsstop.
Fejl ved skift mellem opioider
Manglende seponering af orale opioider på trods af ordination af plaster. Overdosering. Død.
Overdosering ved ændring af smertebehandling, fordi de forskellige rene agonister ikke er ækvipotente. Fx blev det ikke overvejet eller oplyst, at tabletter 20 mg/dgl. morphin svarer til 10 mikrogram/t buprenorphin plaster. Der blev påsat et for kraftigt plaster (20 mikrogram/t). Bevidsthedspåvirkning.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Kvalme.
Svimmelhed.
Hovedpine.
Somnolens.
Øget svedtendens.
Almindelige (1-10 %) Lydfølsomhed.
Ændret syn.
Abdominalsmerter, Diarré, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser, Stomatitis.
Kraftesløshed.
Reaktioner på applikationsstedet.
Nedsat appetit.
Hypæstesi, Myokloni, Paræstesier.
Abnorme drømme, Angst, Depression, Eufori, Hallucinationer, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Søvnløshed, Tankeforstyrrelser.
Pharyngitis, Respirationsdepression, Rhinitis.
Hudkløe, Hududslæt, Rødme.
Hedeture, Ortostatisk hypotension, Vasodilatation, Vasovagalt anfald.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Koordinationsbesvær.
Urinretention.
Dyspnø.

Se endvidere Opioider (analgetika)

Interaktioner

 • Alvorlige symptomer (fx kramper, høj feber, kredsløbsdepression, koma) ved kombination med MAO-hæmmere kan ikke udelukkes. Samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for 14 dage bør undgås.
 • Samtidig brug af serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, SSRI, SNRI, tramadol og triptaner) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom.
 • Virkningen af fentanyl kan forstærkes af CYP3A4-hæmmere, fx ritonavir, itraconazol, clarithromycin, diltiazem.
 • CYP3A4-induktorer, fx rifampicin, carbamazepin, phenobarbital, phenytoin og naturlægemidler med perikon, kan nedsætte virkningen af fentanyl, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Ved samtidig behandling med hypnotika, barbiturater, tricykliske antidepressiva og antipsykotika - specielt højdosisantipsykotika - kan virkningen af både disse og fentanyl forstærkes.
 • Bevidstheds- og respirationssvækkelse forstærkes af alkohol.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: For 1. trimester-eksponerede er der ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. Anvendelse i forbindelse med fødslen kan medføre respirationsdepression og påvirkning af hjerterytmen hos barnet. Abstinenssymptomer hos den nyfødte har været meddelt ved langvarig anvendelse. Se endvidere Opioider (analgetika)

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 3 % efter i.v. doser på op til 400 mikrogram pr. døgn. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. Døgndoser på op til 400 mikrogram kan anvendes - forsigtighed tilrådes ved højere doser. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Behandling med opioider kan udgøre en trafiksikkerhedsmæssig risiko og effekten kan ofte sidestilles med promillekørsel. Fast behandling med korttidsvirkende opioider er i udgangspunktet ikke foreneligt med bilkørsel.

Se mere i trafikafsnittet under Opioider (analgetika),
i Vejledning om helbredskrav til kørekort, Styrelsen for Patientsikkerhed, August 2017 og i Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, Sundhedsstyrelsen, 19. juni 2019. 

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af fentanyl medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

Opioidagonist med overvejende virkning på μ-opioidreceptorerne i CNS. Primær virkning er analgesi og sedation. Sekundært respirationsdepression, bradykardi, hypotermi, obstipation, miosis, fysisk afhængighed og eufori. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50 % for såvel sugetabletter som resoribletter.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 7 timer.
 • < 7 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Fentanylsublinguale resoribletter  100 mikrogramsublinguale resoribletter  100 mikrogram  (Paranova Danmark) sublinguale resoribletter  100 mikrogram  (Orifarm) sublinguale resoribletter  100 mikrogram  (2care4) sublinguale resoribletter  200 mikrogramsublinguale resoribletter  200 mikrogram  (Orifarm) sublinguale resoribletter  200 mikrogram  (2care4) sublinguale resoribletter  300 mikrogramsublinguale resoribletter  400 mikrogramsublinguale resoribletter  400 mikrogram  (2care4) sublinguale resoribletter  600 mikrogramsublinguale resoribletter  800 mikrogram

Firma

Tilskud

Enkelttilskud kan søges. Ansøgningen skal bl.a. indeholde følgende: 

 • Patientens diagnose
 • Kort beskrivelse af behov for længerevarende behandling med stærke opioider i lyset af misbrugsrisikoen
 • Oplysning om tidligere behandlingsforsøg med relevante smertestillende lægemidler, herunder behandlingsvarighed, eventuelle bivirkninger og/eller utilstrækkelig effekt og anvendte doser. 

    

Der skal som udgangspunkt være set effekt af det ansøgte lægemiddel. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(AP4) sublinguale resoribletter 100 mikrogram 029277
10 stk. (blister)
944,90 566,83
(AP4) sublinguale resoribletter 100 mikrogram 029300
30 stk. (blister)
2.801,00 560,20
(AP4) sublinguale resoribletter 100 mikrogram  (Paranova Danmark) 170896
30 stk. (blister)
2.801,00 560,20
(AP4) sublinguale resoribletter 100 mikrogram  (Orifarm) 448436
30 stk. (blister)
2.841,00 568,20
(AP4) sublinguale resoribletter 100 mikrogram  (2care4) 123724
30 stk. (blister)
2.779,45 555,89
(AP4) sublinguale resoribletter 200 mikrogram 029311
10 stk. (blister)
944,90 283,50
(AP4) sublinguale resoribletter 200 mikrogram 029211
30 stk. (blister)
2.801,00 280,10
(AP4) sublinguale resoribletter 200 mikrogram  (Orifarm) 512109
30 stk. (blister)
2.755,00 275,50
(AP4) sublinguale resoribletter 200 mikrogram  (2care4) 388078
30 stk. (blister)
2.760,00 276,00
(AP4) sublinguale resoribletter 300 mikrogram 029335
30 stk. (blister)
2.801,00 186,73
(AP4) sublinguale resoribletter 400 mikrogram 029222
30 stk. (blister)
2.801,00 140,05
(AP4) sublinguale resoribletter 400 mikrogram  (2care4) 172406
30 stk. (blister)
2.779,60 138,98
(AP4) sublinguale resoribletter 600 mikrogram 029357
30 stk. (blister)
2.801,00 93,37
(AP4) sublinguale resoribletter 800 mikrogram 029255
30 stk. (blister)
2.801,00 70,03

Foto og identifikation

Sublinguale resoribletter  100 mikrogram

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
sublinguale resoribletter 100 mikrogram
 
 
 

Sublinguale resoribletter  200 mikrogram

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,4 x 7,2
sublinguale resoribletter 200 mikrogram
 
 
 

Sublinguale resoribletter  300 mikrogram

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,1 x 6,4
sublinguale resoribletter 300 mikrogram
 
 
 

Sublinguale resoribletter  400 mikrogram

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,7 x 7,5
sublinguale resoribletter 400 mikrogram
 
 
 

Sublinguale resoribletter  600 mikrogram

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,2 x 5,6
sublinguale resoribletter 600 mikrogram
 
 
 

Sublinguale resoribletter  800 mikrogram

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,9 x 10,4
sublinguale resoribletter 800 mikrogram
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

31.08.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...