Norvipren

N02AE01
 
 

Syntetisk opioid af partiel agonist-/antagonisttype

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Læs mere.  

 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Sublinguale resoribletter. 1 resoriblet indeholder 200 mikrogram eller 400 mikrogram buprenorphin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Analgesi ved akutte smerter bør indledes med parenteral indgift, som efter 6 timer kan ændres til sublingual indgift. 

 

Sublingualt 

Voksne. 200 eller 400 mikrogram anbringes under tungen 3-4 gange dgl. eller efter behov. 

Børn > 37,5 kg. 200 mikrogram anbringes under tungen 3-4 gange dgl. eller efter behov. 

Se tabel 1 og 2 i Rene agonister

 

Bemærk: 

 • Resoribletterne må ikke synkes eller tygges.
 • Bør ikke anvendes ved mundtørhed.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Risiko for akkumulering af aktive metabolitter. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Dermal administration. Forsigtighed tilrådes.
 • Sublingual og parenteral administration. Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion, se Nedsat leverfunktion, Opioider.

Se endvidere

Kontraindikationer

Svær respirationsdepression. 

Forsigtighedsregler

 • Hypotension
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Nedsat lungefunktion
 • Prostatahypertrofi
 • Bør undgås ved svær overfølsomhedsreaktion på andre opioider. Egentlig allergi er dog yderst sjælden.
 • Overvej at sænke den totale opioiddosis hos patienter med central søvnapnø (CSA), da risikoen for CSA er dosisafhængig.
 • Risikoen for fysisk og psykisk afhængighed skal haves in mente.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Hvis der gentagne gange er behov for at øge dosis for at opretholde effekten, bør behandlingen revurderes.
 • Ved seponering efter længerevarende behandling aftrappes med 10-25 % af døgndosis med 1-2 ugers mellemrum, således at de største reduktioner sker først, og at man går langsommere frem sidst i udtrapningen. Se endvidere Opioider (iatrogen afhængighed).

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Fejl ved skift mellem opioider
Overdosering ved ændring af smertebehandling, fordi de forskellige rene agonister ikke er ækvipotente. Fx blev det ikke overvejet eller oplyst, at tabletter 20 mg/dgl. morphin svarer til 10 mikrogram/t buprenorphin plaster. Der blev påsat et for kraftigt plaster (20 mikrogram/t). Bevidsthedspåvirkning.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Kvalme.
Svimmelhed.
Sedation.
Almindelige (1-10 %) Miosis.
Opkastning.
Hovedpine.
Dyspnø.
Øget svedtendens.
Hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) AV-blok, Bradykardi.
Tinnitus.
Conjunctivitis, Dobbeltsyn, Synsforstyrrelser.
Koma, Paræstesier, Tremor.
Aggressivitet, Depression, Dysartri, Eufori, Hallucinationer, Konfusion, Nervøsitet, Psykose.
Urinretention.
Erytem.
Cyanose, Hypertension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Allergiske reaktioner.
Kramper.
Koordinationsbesvær.
Agitation, Humørforstyrrelser.
Meget sjældne (< 0,01 %) Afhængighed af midlet*.
Ikke kendt hyppighed Abstinenser*, Toleransudvikling.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Somnolens.
Bronkospasme, Respirationsdepression, Søvnapnø.

* Kan opstå ved pludselig seponering efter langvarig brug. 

 • Ved transdermal anvendelse forekommer desuden meget ofte reaktioner og ubehag på applikationsstedet. Se endvidere Opioider (analgetika).
 • Plasteret bør ikke udsættes for ekstern varme fra fx varmepuder, varmedunke, varmelamper, sauna eller karbad, da dette kan medføre en stigning i absorptionen af buprenorphin. Ved behandling af febrile patienter skal man være opmærksom på, at feber også kan medføre øgede plasmakoncentrationer af buprenorphin.
 • Opioider kan påvirke hypothalamus-hypofyse-binyre- eller gonade-aksen. Ændringer inkluderer stigning i serumprolaktin og fald i P-kortisol og testosteron. Kliniske symptomer kan forekomme som resultat af disse hormonændringer.

Interaktioner

 • Ketoconazol øger AUC for buprenorphin med 70% gennem hæmning af CYP3A4. Lignende effekt kan forventes for andre potente CYP3A4-hæmmere. Induktorer af CYP3A4 (fx carbamazepin, phenytoin og rifampicin) kan ligeledes nedsætte plasmakoncentrationen af buprenorphin. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig brug af serotonerge midler (fx amfetamin, MAO-hæmmere, SSRI, SNRI, fentanyl, tramadol og triptaner) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom, se SSRI.
 • Den CNS-deprimerende virkning af hypnotika og tricykliske antidepressiva samt antipsykotika - specielt højdosisantipsykotika - kan forstærkes. Sedativa (fx benzodiazepiner) kan øge risikoen for respirationsdepression, koma og død, og det tilrådes derfor at informere patienter og deres omsorgspersoner om at være opmærksomme på denne kombination.
 • Alkohol øger den sedative effekt af buprenorphin og bør undgås.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med opioidanalgetika pga. risiko for overdosering. Det kan desuden være vanskeligt at opnå smertedækning.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 600 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. Sidst i graviditeten kan høje doser, selv i en kort periode, medføre respirationshæmning hos nyfødte. Hos nyfødte af opioidmisbrugere i afvænningsbehandling er hyppigheden og sværhedsgraden af respirationsdepression og abstinenssymptomer mindre ved buprenorphin- end ved methadonbehandling. For at undgå respirationsdepression bør opioider generelt undgås de sidste 2 uger før forventet fødsel. Se endvidere Opioider (analgetika)

Referencer: 3711, 4236, 4237

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2,2 %, hvilket normalt er betryggende lavt. Anvendt i opioidafvænning har der ikke været meddelelser om bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Behandling med opioider kan udgøre en trafiksikkerhedsmæssig risiko og effekten kan ofte sidestilles med promillekørsel. Fast behandling med korttidsvirkende opioider er i udgangspunktet ikke foreneligt med bilkørsel. Behandling med langtidsvirkende opioider anses for at være forenelige med bilkørsel så længe dosis ikke overskrider vedtagne max grænser. Der kan være behov for at nedlægge kørselsforbud i startfasen.

Se mere i trafikafsnittet under Opioider (analgetika),
i Vejledning om helbredskrav til kørekort, Styrelsen for Patientsikkerhed, August 2017 og i Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, Sundhedsstyrelsen, 19. juni 2019. 

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af buprenorphin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Partiel opioidagonist/-antagonist med virkning på μ- og қ-opioidreceptorerne i CNS. Virkningen ved opioid-vedligeholdelsesbehandling skyldes buprenorphins langsomme reversible binding til μ-receptorerne.
 • Analgetisk virkning ved akutte smerter efter 15 minutter (i.v.) og 30 minutter (i.m. eller sublingualt). Maksimal virkning efter ca. 2 timer. Virkningsvarighed 6-8 timer uafhængigt af administrationsmåde.

 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid 20-36 timer. Enterohepatisk cirkulation forekommer.
 • Udskilles væsentligst med galden som glucuronid.
 • Sublingual administration. Biotilgængelighed 30-50 %. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1,5 timer. (Pga. udtalt first pass-metabolisme vil oral administration have yderst ringe virkning).
 • Transdermal administration. Biotilgængelighed ca. 15 %. Steady state efter ca. 7 dage. Maksimal plasmakoncentration efter 12-24 timer og herefter relativt konstant indtil næste planlagte plasterskift.

Indholdsstoffer

Buprenorphinsublinguale resoribletter  200 mikrogramsublinguale resoribletter  400 mikrogram

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : sublinguale resoribletter 200 mikrogram, sublinguale resoribletter 400 mikrogram

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(AP4) sublinguale resoribletter 200 mikrogram 583404
50 stk. (blister)
234,90 4,70 28,19
(AP4) sublinguale resoribletter 400 mikrogram 190592
50 stk. (blister)
272,60 5,45 16,36

Substitution

sublinguale resoribletter 200 mikrogram
Temgesic Indivior, Buprenorphin, sublinguale resoribletter 0,2 mg
 
sublinguale resoribletter 400 mikrogram
Temgesic Indivior, Buprenorphin, sublinguale resoribletter 0,4 mg
 

Foto og identifikation

Sublinguale resoribletter  200 mikrogram

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5 x 5
sublinguale resoribletter 200 mikrogram
 
 
 

Sublinguale resoribletter  400 mikrogram

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4 x 8
sublinguale resoribletter 400 mikrogram
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)


4236. Meyer MC, Johnston AM, Crocker AM et al. Methadone and buprenorphine for opioid dependence during pregnancy: a retrospective cohort study. J Addict Med. 2015; 9:81-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25622120 (Lokaliseret 6. februar 2019)


4237. Johnson RE, Jones HE, Fischer G. Use of buprenorphine in pregnancy: patient management and effects on the neonate. Drug Alcohol Depend. 2003; 70:87-101, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12738353 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

11.01.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...