Marlodon

N07BC02
 
 

Opioidagonist. 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på bl.a. dosisreduktion hos ældre. Afvent virkning af tabletter/kapsler før næste dosis gives. Læs mere.  

 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg (delekærv), 10 mg (delekærv), 20 mg (delekærv) eller 40 mg (delekærv) methadonhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Stærke smerter

 • Voksne, ikke tidligere opioidbehandlede. Initialt 2,5 mg 2-3 gange dgl.
 • For patienter, der forud er i opioidbehandling, se omregningstabellen (Tabel 1) i Rene agonister.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.


Mht. ækvianalgetiske doser for udvalgte opioider, se tabel 1 i Rene agonister

 

Seponering 

Ved seponering efter længerevarende behandling aftrappes med 10-25 % af døgndosis med 1-2 ugers mellemrum, således, at de største reduktioner sker først, og at man går langsommere frem sidst i udtrapningen. Se endvidere Opioider (iatrogen afhængighed)

Opioidafhængighed

 • Behandlingsopstart
  Ved ukendt opioidtolerans indledes med 20-30 mg pr. døgn. Efter indtag bør patienten vurderes for maksimal effekt og evt. forgiftningssymptomer (maksimal effekt ses normalt efter 2-4 timer) samt den forebyggende virkning på abstinenssymptomer (efter 24 timer).
  Gradvis dosisøgning med 5-10 mg højst hver 2. dag til stabil tilstand uden symptomer på abstinens eller overdosering. Dosisindstillingen kan strække sig over 2-3 uger eller længere. Pauser i optrapningen tilrådes mhp. indstilling af steady-state og for at undgå unødig høj dosering.
  Ved kendte patienter kan ovenstående forslag fraviges på baggrund af evt. tidligere behandlingsforløb, men med tæt observation af patienten.
 • Vedligeholdelsesdosis
  Sædvanligvis vil stabilisering kunne opnås med en dosis på 60-120 mg pr. døgn. Nogle patienter vil dog have behov for en lavere eller højere dosering. Der er set stigende komplikationer (særligt for ældre og ved nedsat leverfunktion) og begrænset øget effekt ved doser over 150 mg pr. døgn.
 • Nedtrapning
  Efter passende stabilisering kan nedtrapning foretages under overvågning med højst 5 mg pr. dag. Når dosis er under 40 mg pr. døgn kan det være nødvendigt at dosere 2 gange i døgnet for at opnå tilstrækkelig virkning hele døgnet. Abstinenser er normalt kraftigst ved doser under 20 mg i døgnet og skift til buprenorphin kan evt. overvejes.
  Nedtrapningen vil ofte strække sig over flere måneder. Langsom nedtrapning medfører færre abstinenser og øger sandsynligheden for gennemførelse.

 

Bemærk: 

 • Særlig forsigtighed under opstart af behandlingen ved samtidig brug af andre sederende lægemidler eller rusmidler.
 • I forbindelse med nedtrapning bør patienten informeres om den hurtige ændring i opioidtolerans og den følgende risiko for opioidforgiftning.
 • Bør ikke gives oftere end hver 4.-8. time pga. risiko for akkumulering.
Referencer: 4442

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-90 ml/min.

  Dosisintervallet bør øges: 

  • GFR 50-90 ml/min: 6 timers dosisinterval.
  • GFR 10-50 ml/min: 8 timers dosisinterval.
  • GFR < 10 ml/min: 8-12 timers dosisinterval.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosisnedsættelse bør overvejes. Hos patienter med levercirrose hæmmes metaboliseringen af methadon, og ”first pass” effekten reduceres, hvilket kan resultere i højere methadon plasmaniveauer, se Nedsat leverfunktion, Opioider


Se endvidere

Kontraindikationer

Respirationsinsufficiens 

Kontraindiceret ved svær respirationsinsufficiens, da methadon virker respirationsdeprimerende og kan forværre tilstanden. Forsigtighed ved let og moderat respirationsinsufficiens. 

Forsigtighedsregler

Afhængighed og toleransudvikling 

Som ved andre opioider er der risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt udvikling af tolerans ved brug i længere tid. Opmærksomhed på risikoen ved anvendelse til smertebehandling. 

 

Bevidsthedspåvirkning 

Anvendes med forsigtighed ved bevidsthedspåvirkning pga. den CNS-deprimerende virkning. 

 

Binyrebarkinsufficiens 

Opioider hæmmer produktionen af ACTH og kan føre til sekundær binyrebarkinsufficiens. Substitutionsbehandling kan være nødvendig. Anvendes med forsigtighed ved eksisterende binyrebarkinsufficiens, da tilstanden kan forværres.  

 

Forhøjet intrakranielt tryk 

Forsigtighed ved forhøjet intrakranielt tryk og/eller kranietraume pga. risiko for (yderligere) stigning i det intrakranielle tryk. Methadon kan desuden medføre miosis, der kan maskere omfang eller årsag til intrakraniel patologi, samt bevidsthedspåvirkning, der kan påvirke evalueringen af patientens mentale status. 

 

Fæokromocytom 

Anvendes med forsigtighed pga. risikoen for hypertension og malign hypertension, der kan føre til tegn på respirationsdepression. 

 

Gastro-intestinale lidelser 

Methadon har, som andre opioider, en peristaltikhæmmende virkning. Anvendes derfor med forsigtighed ved gastro-intestinal obstruktion (fx paralytisk ileus) og inflammatoriske tarmlidelser. 

 

Hypofyseinsufficiens 

Risiko for forlænget depression af CNS og respiration. 

 

Hypotyroidisme 

Bør anvendes med forsigtighed. Serumkoncentrationen af thyroxinbindende globulin, trijodthyronin og thyroxin kan øges. Monitorering af disse bør overvejes. 

 

Kardiovaskulær lidelse 

Forsigtighed ved kardiovaskulære lidelser, da der er en øget risiko for hypotension og synkope. 

 

Lidelser i galdeveje 

Bør anvendes med forsigtighed hos patienter med lidelse i galdeveje, da methadon kan forårsage Sphincter Oddi kontraktion. 

 

Prostatahyperplasi 

Methadon øger tonus i den ydre sphincter og øger blærevolumen. Vandladningsrefleksen hæmmes. Urinretention forekommer derfor ofte. 

 

Risiko for hypoglykæmi 

Hypoglykæmi er forekommet i forbindelse med dosisøgning og overdosering. Monitorering af blodsukker anbefales ved dosisøgning.  

 

Risiko for forgiftning og overdosering 

Dødelig forgiftning er set efter 40 mg pr. døgn - forsigtighed ved ukendt opioidtolerans. Gentagne doseringer kan føre til akkumulation. 

 

Risiko for QTc-forlængelse 

QTc-forlængelse er forekommet. Patienten bør monitoreres for symptomer på arytmier, og ekg bør foretages før behandlingen, efter 1-2 ugers behandling samt ved dosisøgning på 50% eller mere. 

Forsigtighed ved risikofaktorer for forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre. Ved risikofaktorer overvejes kontakt til kardiolog. 

 

Søvnapnø 

Det bør overvejes at sænke den totale opioiddosis hos patienter med central søvn-apnø (CSA), da risikoen for CSA er dosisafhængig. 

 

Ældre 

Anvendes med forsigtighed til ældre pga. øget risiko for overdosering samt øget risiko for hypotension og synkope. 

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overdosering
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik anden behandling med respirationsdæmpende effekt i fast eller varierende dosering. Overdosering. Indlæggelse på intensiv afdeling.
Manglende dosisreduktion til ældre. Overdosering. Påvirket bevidsthed, respirationsstop.
Overset nyreinsufficiens. Ingen dosistilpasning som følge af monitorering af nyrefunktion. Pneumoni, relateret til dårlig ventilation ved morfinoverdosering.
Fejl ved skift mellem opioider
Manglende seponering af orale opioider på trods af ordination af plaster. Overdosering. Død.
Overdosering ved ændring af smertebehandling, fordi de forskellige rene agonister ikke er ækvipotente. Fx blev det ikke overvejet eller oplyst, at tabletter 20 mg/dgl. morphin svarer til 10 mikrogram/t buprenorphin plaster. Der blev påsat et for kraftigt plaster (20 mikrogram/t). Bevidsthedspåvirkning.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Ventrikelretention.
Gynækomasti*.
Almindelige (1-10 %) Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Svimmelhed.
Bevidsthedssvækkelse, Sedation.
Urinretention.
Seksuelle forstyrrelser.
Hudkløe, Øget svedtendens.
Ansigtsrødme.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Bradykardi.
Galdevejsdyskinesi.
Agitation, Apati, Eufori, Humørforstyrrelser, Konfusion.
Lungeødem  (ved høje doser), Respirationsdepression.
Ortostatisk hypotension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Torsades de pointes-takykardi**.
Forlænget QT-interval**.
Hallucinationer.
Ikke kendt Abstinenser.
Hypoglykæmi.
Urinvejssymptomer.
Kredsløbskollaps.

* set efter længere tids brug. 

** QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

 

Ofte aftager bivirkningerne under længerevarende behandling, men fx svedtendens, obstipation og seksuelle forstyrrelser kan vedvare i længere tid. 

Se endvidere Opioider (analgetika)

Interaktioner

 • Ved samtidig indgift af amprenavir, efavirenz, lopinavir/ritonavir, nevirapin, rifampicin eller perikon øges omsætningen af methadon pga. induktion af CYP3A4. Koncentrationsfaldet kan være betydeligt og udløse abstinenssymptomer. Dosis bør justeres.
  Voriconazol og fluconazol hæmmer methadons omsætning via CYP3A4. Dosisjustering af methadon kan være nødvendig.
  Lignende effekter kan evt. forventes ved kombination med andre induktorer eller hæmmere af CYP3A4. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Ved samtidig indgift af MAO-hæmmere hæmmere (og op til 14 dage efter indtag af irreversible MAO-hæmmere) ses excitation, hyperpyreksi, kramper samt hyper- eller hypotension.
 • Den CNS-deprimerende virkning (bl.a. øget sedation og respirationsdepression) forstærkes af bl.a. benzodiazepiner, benzodiazepinlignende midler, alkohol og barbitursyrederivater. Lavest mulig dosis og kortest mulig behandlingstid anbefales, hvis samtidig behandling med CNS-deprimerende midler skønnes nødvendig.
 • Samtidig brug af serotonerge midler (fx amfetamin, MAO-hæmmere, tramadol, fentanyl og triptaner) kan give risiko for udvikling af serotoninsyndrom, se SSRI.

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se endvidere Antiarytmika

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Lav fødselsvægt er veldokumenteret, men der synes ikke at være en øget frekvens af misdannelser. Langt de fleste data vedrører anvendelse under misbrugsafvænning, og der er mange muligheder for confounding by indication i alle studier.
Hos nyfødte af opioidmisbrugere i afvænningsbehandling er hyppigheden og sværhedsgraden af respirationsdepression og abstinenssymptomer mindre ved buprenorphin- end ved methadonbehandling. For at undgå respirationsdepression bør opioider generelt undgås de sidste 2 uger før forventet fødsel. 

Se endvidere Opioider (analgetika)

Referencer: 4236, 4304, 4307, 4310, 4312

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 3-6%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Behandling med opioider kan udgøre en trafiksikkerhedsmæssig risiko og effekten kan ofte sidestilles med promillekørsel. Behandling med langtidsvirkende opioider anses for at være forenelige med bilkørsel så længe dosis ikke overskrider vedtagne max grænser. Der kan være behov for at nedlægge kørselsforbud i startfasen.

Se mere i trafikafsnittet under Opioider (analgetika),
i Vejledning om helbredskrav til kørekort, Styrelsen for Patientsikkerhed, August 2017 og i Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, Sundhedsstyrelsen, 19. juni 2019. 

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af methadon medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

Langtidsvirkende opioid. Methadon er en racemisk blanding af dex- og levoisomerer. Levomethadon er en ren agonist til µ-opioidreceptorerne, mens dexmethadon er stort set uden opioid virkning, men har antagonistisk virkning på NMDA-glutamatreceptorer og hæmmer genoptag af noradrenalin. Baggrunden for methadons anvendelse i behandlingen af opioidafhængighed er den lange virkningstid, der medfører manglende oplevelse af "sus" eller være "høj" hos brugeren. Den antagonistiske virkning på NMDA-receptorerne kan endvidere muligvis modvirke toleransudvikling. Den smertestillende virkning skyldes hovedsageligt levomethadons agonistiske effekt på µ-receptorerne, men den antagonistiske virkning på NMDA-receptorerne kan måske spille en rolle i forhold til neuropatiske smerter. 

Virkningsvarighed for en enkelt dosis er 4-8 timer, ved gentagen indgift kan doseringsintervallerne øges pga. en kumulativ virkning. Gennemsnitlig virkningsvarighed ved gentagen indgift 8-12 timer.  

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 85%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-4 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 22 timer med stor individuel variation (15-60 timer).
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Ca. 20% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Methadontabletter  5 mg  (Orifarm Generics) tabletter  10 mg  (Orifarm Generics) tabletter  20 mg  (Orifarm Generics) tabletter  40 mg  (Orifarm Generics)

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : tabletter 5 mg  (Orifarm Generics) , tabletter 10 mg  (Orifarm Generics) , tabletter 20 mg  (Orifarm Generics) , tabletter 40 mg  (Orifarm Generics)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(AP4) tabletter 5 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 130610
100 stk.
72,85 3,64
(AP4) tabletter 10 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 160532
25 stk.
Udgået 28-06-2021
(AP4) tabletter 10 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 581436
100 stk.
Udgået 28-06-2021
(AP4) tabletter 20 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 518695
100 stk.
66,85 0,84
(AP4) tabletter 40 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 395273
100 stk.
Udgået 28-06-2021

Substitution

tabletter 5 mg
Metadon "2care4" 2care4 Generics, Methadon, tabletter 5 mg
Metadon "DAK" Orifarm Healthcare, Methadon, tabletter 5 mg
 
tabletter 20 mg
Metadon "2care4" 2care4 Generics, Methadon, tabletter 20 mg
Metadon "DAK" Takeda Pharma, Methadon, tabletter 20 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  5 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
M5
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Tabletter  10 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
M10
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Tabletter  20 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
M20
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Tabletter  40 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
M40
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,5 x 9,5
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

4304. Lind JN, Interrante JD, Ailes EC et al. Maternal Use of Opioids During Pregnancy and Congenital Malformations: A Systematic Review. Pediatrics. 2017; 139(6), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28562278 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4442. Sundhedsstyrelsen. Vejledning til læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin. 2017; , https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/narkotika/~/media/796D337DC66D4F72A8991141B88BD699.ashx (Lokaliseret 15. maj 2019)


4236. Meyer MC, Johnston AM, Crocker AM et al. Methadone and buprenorphine for opioid dependence during pregnancy: a retrospective cohort study. J Addict Med. 2015; 9:81-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25622120 (Lokaliseret 6. februar 2019)


4307. Nørgaard M, Nielsson MS, Heide-Jørgensen U. Birth and Neonatal Outcomes Following Opioid Use in Pregnancy: A Danish Population-Based Study. Subst Abuse. 2015; 9:5-11, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26512202 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4312. Welle-Strand GK, Skurtveit S, Jones HE et al. Neonatal outcomes following in utero exposure to methadone or buprenorphine: a National Cohort Study of opioid-agonist treatment of Pregnant Women in Norway from 1996 to 2009. Drug Alcohol Depend. 2013; 127(1-3):200-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22841456 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4310. Cleary BJ, Donnelly JM, Strawbridge JD et al. Methadone and perinatal outcomes: a retrospective cohort study. Am J Obstet Gynecol. 2011; 204(2):139, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21145035 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

29.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...