Doltard®

N02AA01
 
 

Opioidagonist

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på bl.a. dosisreduktion til ældre. Afvent virkning af tabletter/kapsler før næste dosis gives. Læs mere

 

Anvendelsesområder

Stærke smerter.
Depottabletterne kan ikke anvendes til akutte smerter eller "smertegennembrud" hos patienter med kroniske smerter. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg, 30 mg, 60 mg eller 100 mg morphin sulfat. 

Doseringsforslag

Ikke tidligere opioidbehandlede 

 • Voksne. Sædvanligvis 10-30 mg 2 gange dgl. stigende efter behov.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.
  Ved skift fra anden oral morphinbehandling gives uændret døgndosis morphin fordelt på 2 enkeltdoser
  Ved skift fra parenteral morphinbehandling gives 2-3 gange højere døgndosis fordelt på 2 enkeltdoser, idet der skal kompenseres for ændret biotilgængelighed ved oral indgift.
 • Børn. Initialt 0,2-0,4 mg/kg legemsvægt hver 12. time. Dosis justeres herefter, således at smertegennembrud så vidt muligt undgås.

 

Skift mellem opioider kan beregnes her:  

Beregning af ækvianalgetiske døgndoser for udvalgte opioider 


Bemærk: 

 • Depottabletterne skal synkes hele med et glas vand.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Tages konsekvent med mad eller uden mad.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 15-60 ml/min.

  Dosis nedsættes til 50% af normaldosis med uændret dosisinterval.  

  Velbehandlede patienter med stabil nyrefunktion og GFR < 30 ml/min. kan fortsætte behandling til GFR 10 ml/min. Opioidnaive med GFR < 30 ml/min. bør starte behandling med et opioid, der er mindre afhængig af den renale elimination end morphin, fx oxycodon eller fentanyl. 

 • GFR 0-15 ml/min.

  Dosis nedsættes til 25% af normaldosis med uændret dosisinterval.  

  Velbehandlede patienter med stabil nyrefunktion og GFR < 30 ml/min. kan fortsætte behandling til GFR 10 ml/min. Opioidnaive med GFR < 30 ml/min. bør starte behandling med et opioid, der er mindre afhængig af den renale elimination end morphin, fx oxycodon eller fentanyl. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion


Se endvidere

Seponering

Stop af behandling

Ved seponering efter længerevarende behandling aftrappes med 10-25 % af døgndosis med 1-2 ugers mellemrum, således at de største reduktioner sker først, og at man går langsommere frem sidst i udtrapningen. Se endvidere Opioider (iatrogen afhængighed).  

Kontraindikationer

Svær respirationsdepression. 

Doltard® er normalt kontraindiceret ved svær respirationsinsufficiens pga. opioidernes respirationsdeprimerende virkning.  

Ved dyspnø med angst i forbindelse med akut eksacerbation af KOL, behandling med non invasiv ventilation (NIV) eller ved palliativ behandling (5734) kan lavdosis-behandling dog forsøges til at lindre. Der startes fx med 2,5-5 mg morfin pn og ved effekt af dette, evt. fast dosering med op til 10 mg morfin 2 gange dgl. (5784). Generelt er evidensen for effekt dog lav (5785) eller ikke signifikant (5786)

 

Paralytisk ileus eller gastro-intestinal obstruktion. 

Kontraindiceret ved gastro-intestinal obstruktion, inkl. paralytisk ileus, da tilstanden kan forværres pga. den hæmmende virkning på peristaltisk aktivitet. 

 

MAO-hæmmere 

Samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere (isocarboxazid) inden for 14 dage før behandling morfin påbegyndes, se Interaktioner.  

 

Forsigtighedsregler

 • Ældre eller bevidsthedspåvirkede patienter
 • Nedsat lungefunktion
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Hypotension i forbindelse med hypovolæmi
 • Prostatahypertrofi
 • Hypotyroidisme
 • Pancreatitis
 • Bør undgås ved svær overfølsomhedsreaktion på andre opioider. Egentlig allergi er dog yderst sjælden.
 • Overvej at sænke den totale opioiddosis hos patienter med central søvnapnø (CSA), da risikoen for CSA er dosisafhængig.
 • Risikoen for fysisk og psykisk afhængighed skal haves in mente.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Hvis der gentagne gange er behov for at øge dosis for at opretholde effekten, bør behandlingen revurderes.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overdosering
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik anden behandling med respirationsdæmpende effekt i fast eller varierende dosering. Overdosering. Indlæggelse på intensiv afdeling.
For hurtig dosisøgning af morphin depotpræparat. Fx øges dosis fra 10 mg x 2 dgl. til i alt 40 mg x 3 dgl. i løbet af 24 timer. Overdosering med kvalme og opkast.
Manglende dosisreduktion til ældre. Overdosering. Påvirket bevidsthed, respirationsstop.
Overdosering. P.n.-ordination er for høj og ikke i overensstemmelse med patientens faste smerte-behandling. Respirationsdepression.
Overset nyreinsufficiens. Ingen dosistilpasning som følge af monitorering af nyrefunktion. Pneumoni, relateret til dårlig ventilation ved morfinoverdosering.
Ukorrekt håndtering
Fast smertebehandling med depotpræparater gives fejlagtigt kun som p.n. Patienten bliver ikke smertedækket optimalt og risikoen for komplikationer øges (gennembrudssmerter, delir hos ældre mm.). Indlæggelse på grund af smerter.
Forvekslinger (fx styrker, dosis, enheder, præparat)
Forveksling af styrker på pakninger og sprøjter. Over-/underdosering.
Fejl ved skift mellem opioider
Manglende seponering af orale opioider på trods af ordination af plaster. Overdosering. Død.
Overdosering ved ændring af smertebehandling, fordi de forskellige rene agonister ikke er ækvipotente. Fx blev det ikke overvejet eller oplyst, at tabletter 20 mg/dgl. morphin svarer til 10 mikrogram/t buprenorphin plaster. Der blev påsat et for kraftigt plaster (20 mikrogram/t). Bevidsthedspåvirkning.
Overdosering ved ændring af smertebehandling. Ved skift fra tramadol/tapentadol til morphin (ikke-ækvipotente stoffer) blev det ikke overvejet eller oplyst, at morphin er > 5 gange stærkere end tramadol/tapentadol. Respirationsdepression. Patienten behandles med antidot og indlægges på intensiv afdeling.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Psykiske forstyrrelser Humørforstyrrelser
Vaskulære sygdomme Ortostatisk hypotension
Almindelige (1-10 %)
Øjne Miosis
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Mundtørhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hypoxi Kraftesløshed
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer, Konfusion Søvnighed, Søvnløshed
Nyrer og urinveje Urinretention
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Bradykardi Palpitationer, Takykardi
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Paralytisk ileus Dyspepsi, Smagsforstyrrelser
Lever og galdeveje Galdevejsdyskinesi
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper, Øget muskeltonus
Nervesystemet Myokloni, Paræstesier, Tremor
Psykiske forstyrrelser Afhængighed af midlet**, Agitation, Angst, Eufori
Nyrer og urinveje Oliguri, Urinvejssymptomer  (bl.a. spasmer)
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme, Lungeødem, Respirationsdepression
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypertension, Synkope Ansigtsrødme
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion Urticaria
Vaskulære sygdomme Hypotension, Perifere ødemer
Ikke kendt hyppighed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Abstinenser*, Toleransudvikling
Nervesystemet Hyperalgesi
Det reproduktive system og mammae Amenoré, Erektil dysfunktion Nedsat libido
Luftveje, thorax og mediastinum Søvnapnø

* Kan opstå ved pludselig seponering. 

**Personlig anamnese eller familieanamnese med misbrugsrelaterede lidelser (herunder alkoholmisbrug), tobaksrygere og patienter med psykiske sygdomme (fx svær depression, angst og personlighedsforstyrrelser) eller samtidig brug af psykofarmaka (bl.a. benzodiazepiner) kan have øget risiko for afhængighed. Rådføring med en misbrugsspecialist bør overvejes.  

I forbindelse med epidural administration af morfin er der desuden set reaktivering af herpes.  

 

Se endvidere Opioider (analgetika)

Interaktioner

Anden medicin sammen med Doltard®
 • Alvorlige symptomer (fx kramper, høj feber, kredsløbsdepression, koma) ved kombination med MAO-hæmmere kan ikke udelukkes. Samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for 14 dage bør undgås.
 • Virkningen af hypnotika og tricykliske antidepressiva samt antipsykotika - specielt højdosisantipsykotika - kan forstærkes.
 • Den sederende virkning forstærkes af benzodiazepiner.
 • Bevidstheds- og respirationssvækkelse forstærkes af alkohol og barbitursyrederivater.
 • Morfin kan øge AUC for gabapentin med ca. 40 %.
 • Rifampicin kan nedsætte plasmakoncentrationen for morfin med ca. 30 %.
 • Morfin kan nedsætte virkningen af orale P2Y12 -hæmmere (fx clopidogrel) hos patienter med akut koronarsyndrom. Denne interaktion kan være relateret til reduceret gastrointestinal mobilitet og også være gældende for andre opioider. Det kan overvejes at anvende en parenteral P2Y12-hæmmer.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data fra to opgørelser med i alt ca. 1.000 eksponerede, heraf ca. 540 i 1. trimester uden tegn på øget risiko for medfødte misdannelser. Abstinenssymptomer hos den nyfødte er velkendte ved langvarig behandling. Respirationsdepression hos den nyfødte kan ses ved behandling i forbindelse med fødslen. Morfin bør derfor ikke anvendes de sidste uger før forventet fødsel. Se endvidere Opioider (analgetika)

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3907

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Udskillelse af morfin i modermælk er undersøgt i flere studier, fortrinsvis efter parenteral behandling. Den relative vægtjusterede dosis for morfin og den aktive metabolit findes op til 27 %, med meget stor intervariation. Den dosis, barnet indtager, er høj, men biotilgængeligheden er ret lav, og den systemiske eksponering for barnet er begrænset. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Behandling med opioider kan udgøre en trafiksikkerhedsmæssig risiko og effekten kan ofte sidestilles med promillekørsel. Fast behandling med korttidsvirkende opioider er i udgangspunktet ikke foreneligt med bilkørsel. Behandling med langtidsvirkende opioider anses for at være forenelige med bilkørsel så længe dosis ikke overskrider vedtagne max grænser. Der kan være behov for at nedlægge kørselsforbud i startfasen.

Se mere i trafikafsnittet under Opioider (analgetika),
i Vejledning om helbredskrav til kørekort, Styrelsen for Patientsikkerhed, August 2017 og i Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, Sundhedsstyrelsen, 19. juni 2019. 

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Forbudt

Anvendelse af Doltard® medfører diskvalifikation af den sportsudøvende i konkurrencer.  

Alkohol

Alkohol: Alkohol bør undgås ved behandling med Doltard®.Patienten kan opleve, at den sløvende virkning af Doltard® bliver forstærket samt en påvirkning af vejrtrækning og bevidsthed.

Alkohol bør undgås ved behandling med Doltard®. 

Patienten kan opleve, at den sløvende virkning af Doltard® bliver forstærket samt en påvirkning af vejrtrækning og bevidsthed. 

Schengen-attest (pillepas)

Schengen attest
Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

Opioidagonist med virkning på især μ- og i mindre grad қ-opioidreceptorerne i CNS. μ-opioidreceptorerne menes at formidle supraspinal analgesi, respirationsdepression og eufori, og қ-opioidreceptorerne spinal analgesi, miosis og sedation. Morfin har også en direkte virkning på tarmvæggens nerver med obstipation til følge. 

Epidural administration. Efter injektion i epiduralrummet formodes morfin at trænge gennem meninges til opioidreceptorer i medulla spinalis og udøve sin virkning der. Smertelindringen indtræder efter 15-30 minutter og er langvarig, ofte op til ca. 10 timer. Kun 5 % bindes segmentalt, de 95 % virker systemisk via absorption i de venøse plexer i epiduralrummet. 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i lever og tarm til delvist aktive metabolitter, heraf udgør hydromorphon en mindre metabolit.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer (morfin) og 7-8 timer (aktive metabolitter).
 • Oral administration. Biotilgængelighed 20-60 % pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time for de hurtigtvirkende præparater. Depottabletter (monodepot) og depotkapsler (polydepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum, og effektiv plasmakoncentration kan dermed opretholdes i op til 24 timer ved administration 1 eller 2 gange i døgnet (afhængig af formulering).
 • Rektal administration. Biotilgængelighed ca. 30 %.
 • Parenteral administration. Maksimal plasmakoncentration efter 15-30 minutter (s.c. og i.m.).

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
depottabletter 10 mg, Orifarm Healthcare  Ingen kærv
depottabletter 30 mg, Orifarm Healthcare  Ingen kærv
depottabletter 60 mg, Orifarm Healthcare  Ingen kærv
depottabletter 100 mg, Orifarm Healthcare  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages konsekvent med mad eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(AP4) depottabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 403533
100 stk.
230,00 2,30 23,00
(AP4) depottabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 181351
100 stk. (blister)
153,75 1,54 5,13
(AP4) depottabletter 60 mg (kan dosisdisp.) 129053
100 stk.
148,00 1,48 2,47
(AP4) depottabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 099435
100 stk.
602,70 6,03 6,03

Substitution

depottabletter 10 mg
Contalgin Mundipharma, Morphin, depottabletter 10 mg
Malfin TEVA, Morphin, depottabletter 10 mg
 
depottabletter 30 mg
Contalgin Mundipharma, Morphin, depottabletter 30 mg
Malfin TEVA, Morphin, depottabletter 30 mg
 
depottabletter 60 mg
Contalgin Mundipharma, Morphin, depottabletter 60 mg
Malfin TEVA, Morphin, depottabletter 60 mg
 
depottabletter 100 mg
Contalgin Mundipharma, Morphin, depottabletter 100 mg
Malfin TEVA, Morphin, depottabletter 100 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Depottabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
depottabletter 10 mg
 
 
 

Depottabletter  30 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 8 x 8
depottabletter 30 mg
 
 
 

Depottabletter  60 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 8 x 8
depottabletter 60 mg
 
 
 

Depottabletter  100 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Brun
Mål i mm: 8 x 8
depottabletter 100 mg
 
 
 

Referencer

5786. Ekström M, Ferreira D, Chang S et al. Effect of Regular, Low-Dose, Extended-release Morphine on Chronic Breathlessness in Chronic Obstructive Pulmonary Disease - The BEAMS Randomized Clinical Trial. JAMA. 2022; 328(20):2022-2032, https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2798741 (Lokaliseret 18. januar 2023)


3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


5734. Hansen EF, Titlestad IL, Gundestrup S, Hedsund C, Holm CP, Wessels J. KOL exacerbation og NIV. Dansk Lungemedicinsk Selskab. 2020; Oktober, https://lungemedicin.dk/kol-exacerbation-og-niv/ (Lokaliseret 21. september 2022)


5784. Dansk Selskab for Almen Medicin. KOL vejledning. 2017, https://vejledninger.dsam.dk/kol/ (Lokaliseret 18. januar 2023)


5785. Barnes H, McDonald J, Smallwood N, Manser R. Opioids for the palliation of refractory breathlessness in adults with advanced disease and terminal illness. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2016; March, https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD011008.pub2/full (Lokaliseret 18. januar 2023)


3907. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth defects and drugs in pregnancy. Birth defects and drugs in pregnancy. 1977, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ajmg.1320010113 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

28.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...