Depressioner ved bipolar lidelse

Revideret: 21.10.2021

En bipolar depression er en depressiv enkeltepisode med eller uden psykotiske symptomer hos en patient, der tidligere har haft mindst én episode med hypomani, mani eller blandingstilstand. Bipolare depressioner frembyder særlige behandlingsmæssige udfordringer, både i forbindelse med behandling af den akutte fase og ved forebyggelse af nye anfald.
Se endvidere Bipolar lidelse

Behandlingsvejledning

Behandling med stemningsstabiliserende medicin er førstevalg ved behandling af bipolar depressiv episode (2675). Førstevalgspræparater er lithium, lamotrigin, og quetiapin, hvorimod der ikke er fundet evidens for effekt af aripiprazol og ziprasidon. 

Enkelte studier har vist, at olanzapin har et potentiale i behandlingen af bipolare depressioner. Ved alvorligere depressioner kan det være nødvendigt samtidigt at starte en behandling med et antidepressivum (SSRI eller NaSSA). 

 

Figur2_bipolar_depression_jpg 

I modsætning til, hvad der er tilfældet for behandling af unipolar depression, bør behandling af bipolar depression hos de fleste patienter med bipolar type I ikke vare mere end få måneder på grund af risikoen for at inducere en mani, og fordi de depressive episoder hos bipolare patienter oftere er af kortere varighed. Ved bipolar type II, bipolar affektiv sindslidelse, hvor der i forløbet har været hypomanier, men ikke manier, kan SSRI og SNRI dog også anvendes profylaktisk. Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin (RADS) har i 2015 udgivet et notat om den medicinske behandling af bipolar lidelse, herunder depressioner ved bipolar lidelse, der opsummerer den kendte evidens på området (2675) (4934). Behandling af bipolar depression bør foregå i et samarbejde med speciallæge i psykiatri. Man skal være opmærksom på "switch" til hypomani eller mani. Denne risiko er særlig stor for tricykliske antidepressiva.  

Forebyggelse af bipolar depression

Lithium er førstevalgspræparat til forebyggelse af manier og depression, men mest effektivt til forebyggelse af mani. Se Lithiumsalte.
Lamotrigin kan anvendes, som skitseret i RADS rapport vedr. behandling af bipolar lidelse (2675), og er mest effektiv til forebyggelse af depression ved bipolar type II lidelse. Andre stemningsstabiliserende lægemidler som valproat er mindre effektive end lithium og lamotrigin mht. forebyggelse af depressive episoder ved bipolar lidelse og valproat frarådes til kvinder i den fertile alder. De nyere antipsykotika quetiapin og olanzapin (dog undersøgt i kombination med flouxetin (5504)) kan ligeledes forebygge nye depressive episoder (3518). Ved bipolar depression kan det være nødvendigt at kombinere flere præparater fra flere klasser for at opnå god sygdomskontrol. Dette er dog en specialistopgave. 

Referencer

4934. Taylor DM, Barnes TRE, Young AH. The Maudsley prescribing guidelines in psychiatry. Wiley. 2021; 14, https://www.wiley.com/en-ad/The+Maudsley+Prescribing+Guidelines+in+Psychiatry%2C+14th+Edition-p-9781119772224 (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

2675. RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin). Baggrundsnotat for medicinsk behandling af bipolar lidelse, September 2015. 2015; , http://www.regioner.dk/media/1904/bipolar-depression-bgn-september-2015.pdf (Lokaliseret 18. februar 2022)

 

3518. Grunze H, Vieta E, Goodwin GM, Bowden C, Licht RW, Moller HJ, et al. The World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) guidelines for the biological treatment of bi- polar disorders: update 2012 on the long-term treatment of bipolar disorder. World J Biol Psychiatry. 2013; 14(3):154-219, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23480132 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

5504. Marcus T Silva, Ivan R Zimmermann, Tais F Galvao et al. Olanzapine plus fluoxetine for bipolar disorder: a systematic review and meta-analysis. Affect Disord. 2013; 146(3):310-8, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23218251/ (Lokaliseret 9. marts 2022)