Topimax®

N03AX11
 
 

Anvendelsesområder

 • Monoterapi ved epilepsi. Se endvidere Epilepsi hos voksne.
 • Supplerende behandling ved fokale epileptiske anfald og fokale anfald, der spreder sig til bilaterale tonisk kloniske krampeanfald samt supplerende behandling ved generaliserede tonisk-kloniske anfald og ved juvenil myoklon epilepsi.
 • Anfald forbundet med Lennox-Gastaut-syndrom.
 • Forebyggelse af migræne.

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg, 50 mg, 100 mg eller 200 mg topiramat.
Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 15 mg eller 25 mg topiramat. 

Doseringsforslag

Epilepsi 

 • Monoterapi
  • Voksne. Initialt 25 mg dgl. om aftenen i 1 uge. Derefter øges dosis med 1-2 ugers interval med 25-50 mg i døgnet fordelt på 2 doser afhængig af effekt. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 200-400 mg dgl. fordelt på 2 doser. Maksimal dosis ved monoterapi er sædvanligvis 500 mg dgl., ved visse svært behandlelige (refraktære) former dog op til 1.000 mg dgl.
  • Børn > 6 år. Initialt 0,5-1 mg/kg legemsvægt om aftenen i 1 uge. Derefter øges døgndosis med 1-2 ugers interval med 0,5-1 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser afhængig af effekt. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis er 2-9 mg/kg legemsvægt/døgn. Terapeutisk niveau er 6-30 mikromol/l.
 • Supplerende behandling
  • Voksne. Initialt 25-50 mg dgl. om aftenen i 1 uge. Derefter øges dosis med 1-2 ugers interval med 25-50 mg i døgnet fordelt på 2 doser afhængig af effekt. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis er 200-400 mg dgl. evt. fordelt på 2 doser.
  • Børn ≥ 2 år. Initialt 1-3 mg/kg legemsvægt/døgn, højst 25 mg dgl. om aftenen i 1 uge. Derefter øges døgndosis med 1-2 ugers interval med 1-3 mg/kg legemsvægt i døgnet afhængig af effekt. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis er 5-9 mg/kg legemsvægt/døgn fordelt på 2 doser.

 

Migræneprofylakse 

 • Voksne. 25 mg 1 gang dgl. stigende med 25 mg dgl. med 14 dages mellemrum til 100 mg dgl. fordelt på 2 doser. Senere evt. dosisregulering til 50-200 mg dgl. fordelt på 2 doser.
 • Børn. Bør ikke anvendes, erfaring savnes.

 

Bemærk: 

 • Tabletter:
  • Tabletterne tages med et glas vand.
  • Tabletterne kan knuses.
  • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.
  • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
  • Kan tages med eller uden mad.
 • Kapsler:
  • Kapslerne tages med et glas vand.
  • Kapslerne kan åbnes.
  • Indholdet kan opslæmmes i vand
  • Indholdet kan kommes på kold, blød mad.
  • Kan tages med eller uden mad.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-70 ml/min.

  Initial- og vedligeholdelsesdosis nedsættes til 50% af normaldosis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Seponering

Stop af behandling

Epilepsi: Seponering bør ske gradvis for at undgå risiko for anfaldsprovokering. 

Forsigtighedsregler

 • For at undgå risiko for nyrestensdannelse anbefales adækvat hydrering
 • Behandling med antiepileptika er forbundet med en let øget risiko for suicidaltanker eller -adfærd
 • Tegn på metabolisk acidose kan nødvendiggøre dosisnedsættelse eller seponering.
 • Sulfonamid-afledte lægemidler (som topiramat tilhører) kan forårsage en idiosynkratisk reaktion, der medfører choroidal effusion med synsfeltsdefekter, forbigående myopi og akut vinkellukning (snævervinklet glaukom). Primær behandling er øjeblikkelig seponering. Omgående medicinsk eller kirurgisk behandling bør indsættes ved vedvarende forhøjet intraokulære tryk, da ubehandlet akut vinkellukning (snævervinklet glaukom) kan føre til permanent synstab. Iridotomi er ikke virksom, da tilstanden skyldes ødem af corpus ciliare.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overdosering på grund af regnefejl (faktor 10-fejl) til barn. Forgiftning.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Undersøgelser Vægttab
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Depression Døsighed
Luftveje, thorax og mediastinum Nasopharyngitis
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Øre og labyrint Tinnitus, Øresmerter
Øjne Dobbeltsyn, Nystagmus, Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Gastritis, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Balanceforstyrrelser, Letargi Feber, Kraftesløshed
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Undersøgelser Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Kramper, Muskelsvaghed Myalgi
Nervesystemet Gangforstyrrelser, Hukommelsesbesvær, Hypæstesi, Koordinationsbesvær, Oral paræstesi, Sedation, Tremor
Psykiske forstyrrelser Aggressivitet, Agitation, Angst, Bradyfreni, Humørforstyrrelser, Kognitiv dysfunktion, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Talebesvær Søvnløshed
Nyrer og urinveje Hyppig og smertefuld vandladning, Nyresten
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis, Hoste, Rhinoré
Hud og subkutane væv Alopeci Hudkløe, Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili, Leukopeni, Lymfadenopati, Trombocytopeni
Hjerte Bradykardi Palpitationer
Øre og labyrint Høretab
Øjne Myopi Fotofobi, Pupildilatation, Tåreflåd, Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis Dårlig ånde, Flatulens, Gastro-øsofageal refluks, Øget spytsekretion
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hypertermi
Immunsystemet Ansigtsødem Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Metabolisme og ernæring Acidose, Hypokaliæmi Tørst, Øget appetit
Nervesystemet Dyskinesier
Psykiske forstyrrelser Eufori, Hallucinationer, Personlighedsændringer, Psykose, Suicidaladfærd
Nyrer og urinveje Hæmaturi, Inkontinens
Det reproduktive system og mammae Erektil dysfunktion Nedsat libido
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Anhidrose, Erytem
Vaskulære sygdomme Hypotension, Synkope Flushing
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Glaukom, Synstab Øjenlågsødem
Lever og galdeveje Hepatitis
Immunsystemet Periorbitalt ødem, Stevens-Johnsons syndrom
Metabolisme og ernæring Hyperchloræmisk acidose
Psykiske forstyrrelser Mani
Hud og subkutane væv Erythema multiforme
Vaskulære sygdomme Raynauds syndrom
Ikke kendt hyppighed
Øjne Uveitis Konjunktivalt ødem
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

Der er beskrevet tilfælde med hyperammoniæmi, hyperammoniæmisk encefalopati og metabolisk acidose. Oftalmologiske fund kan omfatte myopi, mydriasis, affladiget forkammer, okulær hyperæmi, choroidalløsning, løsning af det retinale pigmentepitel, striber på macula og forøget intraokulært tryk. Tilfælde med pludseligt synstab pga. sekundært akut snævervinklet glaukom er også forekommet. 

Ved kombinationsbehandling med topiramat og valproat er set hypotermi med kernetemperatur < 35°C. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Topimax®
 • Enzyminducerende antiepileptika som carbamazepin, phenobarbital, phenytoin og primidon nedsætter plasmakoncentrationen af topiramat.
 • Topiramat øger nedbrydningshastigheden af østrogener, hvorfor virkningen af hormonelle kontraceptiva kan nedsættes.
 • Topiramat kan øge udskillelsen af digoxin, glibenclamid, imatinib, pioglitazon, risperidon og sumatriptan.
 • Topiramat kan nedsætte udskillelsen af diltiazem, haloperidol, hydrochlorthiazid og metformin.
 • Kan påvirke serum-koncentrationen af lithium.
 • Samtidig indgift af acetazolamid kan øge risikoen for nyresten.
 • Samtidig behandling med warfarin kan nedsætte protrombintid/INR, og INR skal følges tæt under behandlingen.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for mere end 5.000 eksponerede graviditeter, heraf størstedelen i 1. trimester. Overordnet er der tegn på nogen overhyppighed af alvorlige medfødte misdannelser, i størrelsesordenen ca. 5 % mod en baggrundshyppighed i på ca. 3,5 %. Disse tal skal fortolkes med forsigtighed i lyset af mulige bias, herunder især confounding by indication og brug af flere antiepileptiske lægemidler samtidigt. Risikoen for læbe-ganespalte synes konsistent forøget på tværs af studierne. Den samlede ”crude” absolutte risiko i disse studier er på 0,36 % versus en baggrundsrisiko i Danmark på ca. 0,2 %.  

 

Behandling bør kun initieres/fortsættes i samarbejde med en speciallæge i neurologi og alene på indikationen epilepsi. 

 

Behandlingen af epilepsi hos gravide skal varetages i samarbejde med en speciallæge i neurologi. 

 

Se endvidere Epilepsi hos voksne

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4138, 4142, 4292, 4293, 4294

 

Fertile kvinder og mænd

Der bør anvendes sikker kontraception, og der bør foreligge en negativ graviditetstest forud for behandlingsstart.  

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Anvendes kun efter rådgivning fra speciallæge, og aldrig som migræneprofylakse.
Den relative vægtjusterede dosis er høj, ca. 25 %. Plasmakoncentrationen hos 3 børn var lav sammenlignet med mødrenes. Der er ikke beskrevet bivirkninger i disse tilfælde. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Topimax®.Patienten kan opleve øget træthed.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Topimax®. 

Patienten kan opleve øget træthed. 

Farmakodynamik

 • Stabiliserer præsynaptiske neuronale membraner via blokade af spændingsafhængige natriumkanaler og hæmmer derved udskillelsen af ekscitatoriske aminer, specielt glutamat.
 • Blokerer AMPA/kainat-receptorerne.
 • Endvidere potenseres den hæmmende virkning af GABA.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 80 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Steady state efter 4-5 døgn.
 • Plasmahalveringstid 20-30 timer.
 • Ca. 65 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Terapeutisk niveau er 6-30 mikromol/l.

Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika.  

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 25 mg, Janssen  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 50 mg, Janssen  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 100 mg, Janssen  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 100 mg, Janssen (2care4)  kærv: ikke oplyst
filmovertrukne tabletter 200 mg, Janssen  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 
hårde kapsler 15 mg, Janssen  
hårde kapsler 25 mg, Janssen  
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Indholdet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan åbnes.

Administration

Indholdet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.)
Topimax
035154
60 stk.
308,55 5,14 61,71
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.)
Topimax
035170
60 stk.
510,15 8,50 51,02
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg  (2care4) (kan dosisdisp.)
Topimax
386084
56 stk. (blister)
42,55 0,76 2,28
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.)
Topimax
037200
60 stk.
922,80 15,38 46,14
(B) filmovertrukne tabletter 200 mg (kan dosisdisp.)
Topimax
031211
60 stk.
1.608,35 26,81 40,21
(B) hårde kapsler 15 mg (kan dosisdisp.)
Topimax
000555
60 stk.
244,80 4,08 81,60
(B) hårde kapsler 25 mg (kan dosisdisp.)
Topimax
000598
60 stk.
308,55 5,14 61,71

Substitution

filmovertrukne tabletter 25 mg
Topimax Janssen, Topiramat, hårde kapsler 25 mg
Topinor (Parallelimport), Topiramat, filmovertrukne tabletter 25 mg
Topiramat "Accord" Accord, Topiramat, filmovertrukne tabletter 25 mg
Topiramat "Actavis" TEVA, Topiramat, filmovertrukne tabletter 25 mg
Topiramat "Aristo" Aristo Pharma Nordic, Topiramat, filmovertrukne tabletter 25 mg
Topiramat "Orion" Orion Pharma, Topiramat, filmovertrukne tabletter 25 mg
Topiramat "Paranova" (Parallelimport), Topiramat, filmovertrukne tabletter 25 mg
 
filmovertrukne tabletter 50 mg
Topinor (Parallelimport), Topiramat, filmovertrukne tabletter 50 mg
Topiramat "Accord" Accord, Topiramat, filmovertrukne tabletter 50 mg
Topiramat "Actavis" TEVA, Topiramat, filmovertrukne tabletter 50 mg
Topiramat "Aristo" Aristo Pharma Nordic, Topiramat, filmovertrukne tabletter 50 mg
Topiramat "Orion" Orion Pharma, Topiramat, filmovertrukne tabletter 50 mg
 
filmovertrukne tabletter 100 mg
Topiramat "Accord" Accord, Topiramat, filmovertrukne tabletter 100 mg
Topiramat "Actavis" TEVA, Topiramat, filmovertrukne tabletter 100 mg
Topiramat "Orion" Orion Pharma, Topiramat, filmovertrukne tabletter 100 mg
Topiramat "Paranova" (Parallelimport), Topiramat, filmovertrukne tabletter 100 mg
 
filmovertrukne tabletter 200 mg
Topinor (Parallelimport), Topiramat, filmovertrukne tabletter 200 mg
Topiramat "Accord" Accord, Topiramat, filmovertrukne tabletter 200 mg
Topiramat "Actavis" TEVA, Topiramat, filmovertrukne tabletter 200 mg
Topiramat "Orion" Orion Pharma, Topiramat, filmovertrukne tabletter 200 mg
Topiramat "Paranova" (Parallelimport), Topiramat, filmovertrukne tabletter 200 mg
 
hårde kapsler 25 mg
Topimax Janssen, Topiramat, filmovertrukne tabletter 25 mg
Topinor (Parallelimport), Topiramat, filmovertrukne tabletter 25 mg
Topiramat "Accord" Accord, Topiramat, filmovertrukne tabletter 25 mg
Topiramat "Actavis" TEVA, Topiramat, filmovertrukne tabletter 25 mg
Topiramat "Aristo" Aristo Pharma Nordic, Topiramat, filmovertrukne tabletter 25 mg
Topiramat "Orion" Orion Pharma, Topiramat, filmovertrukne tabletter 25 mg
Topiramat "Paranova" (Parallelimport), Topiramat, filmovertrukne tabletter 25 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
TOP, 25
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,4 x 5,4
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
TOP, 50
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 6,5 x 6,5
filmovertrukne tabletter 50 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
TOP, 100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 8,4 x 8,4
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  200 mg

Præg:
TOP, 200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 9,4 x 9,4
filmovertrukne tabletter 200 mg
 
 
 

Hårde kapsler  15 mg

Præg:
TOP, 15 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gennemsigtig, Hvid
Mål i mm: 6,2 x 17,6
hårde kapsler 15 mg
 
 
 

Hårde kapsler  25 mg

Præg:
TOP, 25 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gennemsigtig, Hvid
Mål i mm: 6,7 x 19,2
hårde kapsler 25 mg
 
 
 

Referencer

4138. Tomson T, Battino D, Bonizzoni E et al. Comparative risk of major congenital malformations with eight different antiepileptic drugs: a prospective cohort study of the EURAP registry. Lancet Neurol. 2018; 17(6):530-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29680205 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4292. Hernandez-Diaz S, Huybrechts KF, Desai RJ et al. Topiramate use early in pregnancy and the risk of oral clefts: A pregnancy cohort study. Neurology. 2018; 90:342-51, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29282333 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4293. Veroniki AA, Rios P, Cogo E. Comparative safety of antiepileptic drugs for neurological development in children exposed during pregnancy and breast feeding: a systematic review and network meta-analysis. MBJ Open. 2017; 7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28729328 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4142. Weston J, Bromley R, Jackson CF et al. Monotherapy treatment of epilepsy in pregnancy: congenital malformation outcomes in the child. Cochrane Database Syst Rev. 2016; 11, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27819746 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4294. Tennis P, Chan KA, Curkendall SM. Topiramate use during pregnancy and major congenital malformations in multiple populations. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2015; 103:269-75, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25776342 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

17.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...