COVID-19

Revideret: 20.10.2021

CoronaVirus Infectious Disease 19 (COVID-19) er betegnelsen for sygdommen forårsaget af et nyt coronavirus, Severe Acute Respiratory Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Siden december 2019 har SARS-CoV-2 spredt sig fra Wuhan, Kina, til mere end 220 lande, ramt over 170 millioner mennesker og medført over 3,5 millioner dødsfald globalt. I Danmark er der per 1. september 2021 omkring 350.000 bekræftede tilfælde og ca. 2.600 dødsfald. 

Smitte

SARS-CoV-2 smitter via dråbesmitte og kontaktsmitte. Inkubationstiden for COVID-19 er gennemsnitlig 5-6 dage, men op til 14 dage. Selv symptomfrie personer kan smitte med SARS-CoV-2, og smitterisikoen er størst i de tidlige faser af infektionen.  

Sygdomsforløb

Det kliniske forløb varierer fra asymptomatiske/milde symptomer til svær lungebetændelse, multiorganssvigt og død. Heldigvis er de fleste (80 %) symptomfri eller har et mildt forløb, hvor de hyppigste symptomer er feber, tør hoste og træthed. Sjældnere symptomer er ondt i halsen, hovedpine, muskelsmerter, diarre, øjenbetændelse samt tab af lugte- og smagssans. Nogle vil efter 7-10 dage udvikle symptomer på lungebetændelse med vejtrækningsbesvær eller åndenød og smerter eller trykkende fornemmelse i brystet og iltbehov. Få vil udvikle svær COVID-19 med respirationsvigt/ARDS med behov for respiratorbehandling, sepsis, multiorgansvigt og død.  

Nogle individer er i øget risiko for at få et alvorligt forløb af COVID-19. Den øgede risiko ses hos ældre personer, især over 65 år, og personer, der i forvejen er syge og svækkede af kronisk sygdom såsom cancer, hjerte-kar-sygdom, lungesygdomme og dårligt reguleret diabetes. Risikoen for et alvorligt sygdomsforløb stiger også ved svær overvægt med BMI over 30 og øges yderligere, hvis man også har andre risikofaktorer. 

I dag bliver patienter, der er indlagt med COVID-19, og har behov for ilttilskud, som standard behandlet med det antivirale middel Veklury® (remdesivir) og immundæmpende behandling med glukokortikoider. I visse tilfælde kan behandlingen suppleres med behandling med IL-6 hæmmeren tocilizumab eller monoklonale antistoffer mod SARS-CoV-2. Remdesivir er ikke markedsført i Danmark, men kan med udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen rekvireres fra sygehusapotek. 

En del patienter oplever langvarige fysiske og psykiske senfølger efter COVID-19, såkaldt post COVID-19 syndrom. Internationalt kaldes tilstanden on-going COVID-19 eller long COVID-19. På nuværende tidspunkt ved man endnu ikke meget om patogenesen og forløbet af senfølger. 

Vacciner

Der er adskillige vacciner mod COVID-19 under udvikling. Mange er under klinisk afprøvning, heraf flere i fase III, og flere vacciner er allerede godkendt i Europa,  

SARS-CoV-2 udtrykker på overfladen et Spike-protein (S-protein), som det bruger til at binde sig til angiotensin-konverterende enzym 2 (ACE2) -receptoren og inficere humane celler. Over 95 % af COVID-19 patienter udvikler neutraliserende antistoffer rettet mod S-proteinet, som beskytter dem mod infektion. Stort set alle de vacciner, der er under udvikling, bruger derfor S-proteinet som antigen. Vaccinerne anvender forskellige teknikker til at præsentere antigenet: rekombinant S-protein, virus-lignende-partikel (VLP), inaktiveret/dræbt virus, levende svækket virus, vektorbaserede vacciner og mRNA-vacciner.  

Virkningsmekanisme

mRNA vacciner  

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) og COVID-19 Vaccine Moderna (Spikevax) er de første vacciner, der er blevet godkendt i Danmark til vaccination mod Covid-19. Både Comirnaty og COVID-19 Vaccine Moderna (Spikevax) er mRNA-vacciner og er de første vacciner udviklet med denne teknik. mRNA-vaccine er en ikke-infektiøs vaccineteknologi og indeholder hverken aktivt eller inaktivt virus. Det vil sige, at der ikke er risiko for infektion ved vaccination. ”Vaccineantigenet” i hætteglasset består af let modificeret messenger-RNA (mRNA), indlejret i et beskyttende lag af nanolipid, som koder for det spike-protein, som sidder på overfladen af SARS-CoV-2, og som i kroppen udgør det antigen, der genkendes af det humane immunsystem.  

Efter injektion i en muskel vil mRNA blive optaget i celler, hvorfra det føres til cellens proteinsyntesecenter (ribosomer). Dette vil læse mRNA-koden via såkaldt translation, og cellerne vil midlertidig producere spike-protein. Spike-proteinet præsenteres derefter for både B- og T-celler, hvilket betyder, at kroppen via B-lymfocytter danner neutraliserende antistoffer, og at der dannes et specifikt T-celle-medieret immunrespons. mRNA bliver i kroppen nedbrudt via de normale cellulære nedbrydningssystemer kort tid efter, at cellen er færdig med at bruge mRNA-koden. 

 

Vektorbaserede vacciner  

I vektorbaserede vacciner indsættes den genetiske kode for spike-protein i et virus, der ikke giver sygdom. Efter vaccination optages virusvektoren i cellerne, hvor den frigiver det kodende DNA i cellekernen, hvor der produceres mRNA. Dette mRNA transporteres igen ud af cellekernen og translateres, så cellerne midlertidig vil producere spike-protein. Spike-proteinet præsenteres efterfølgende på cellens overflade og vil dermed aktivere den vaccineredes immunsystem og inducere produktion af beskyttende antistoffer samt udløse et specifikt cellulært (T-celle-medieret) immunrespons mod SARS-CoV-2. 

I COVID-19 Vaccine AstraZeneca (Vaxzevria®), som er den første godkendte vektorbaserede vaccine mod COVID-19, anvendes et non-replikerende chimpanse adenovirus (ChAdOx1-S). I COVID-19 Vaccine Janssen anvendes et non-replikerende humant adenovirus (adenovirus type 26 (Ad26.CoV2.S)). Non-replikerende betyder, at det anvendte vektorvirus ikke er infektiøst, og at den vaccinerede, ikke udvikler en virus-sygdom. 

Immunisering

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) blev initialt godkendt til vaccination af personer på 16 år og ældre, men er nu også godkendt til brug til børn/unge 12-15 år. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide i 2. eller 3. trimester og ammende vaccineres. 

Der gives to doser dybt intramuskulært i m. deltoideus med 21 dages interval. 

Vaccinen har vist at give ca. 95 % beskyttelse mod symptomatisk COVID-19. Der kan først forventes fuld beskyttelse 7 dage efter 2. vaccinedosis, men i godkendelsesstudierne så man allerede en beskyttelse på 52 % mellem 1. og 2. vaccinedosis (5263)

 

Cominarty® er godkendt til revaccination (tredje stik) af personer over 18 år tidligst 6 måneder efter andet stik i primære vaccinationsprogram. Der kan revaccineres med fuld dosis (0,3 ml). 

 

Desuden kan der gives en tredje dosis, som en del af primærvaccination, til svært immunsvækkede over 12 år, tidligst 28 dage efter anden dosis.  

 

COVID-19 Vaccine Moderna (Spikevax) blev initialt godkendt til vaccination af personer på 18 år og ældre, men er nu også godkendt til brug til børn/unge 12-17 år. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide i 2. eller 3. trimester og ammende vaccineres. 

Der gives to doser dybt intramuskulært i m. deltoideus med 28 dages interval. 

Vaccinen har vist at give ca. 94 % beskyttelse mod symptomatisk COVID-19. Der kan først forventes fuld beskyttelse 14 dage efter 2. vaccinedosis, men i godkendelsesstudierne er der observeret omkring 80 % beskyttelse efter 1. dosis (5278)

 

Revaccination med en tredje dosis COVID-19 Vaccine Moderna (Spikevax) er endnu ikke godkendt, men det forventes, at revaccination med halv dosis vil blive godkendt. 

 

Der kan gives en tredje dosis COVID-19 Vaccine Moderna (Spikevax), som en del af primærvaccination, til svært immunsvækkede over 12 år, tidligst 28 dage efter anden dosis. 

 

COVID-19 Vaccine AstraZeneca (Vaxzevria®) er godkendt til vaccination af personer på 18 år og ældre. I de kliniske studier var mindre end 10 % ældre end 65 år; men data fra et stort studie i Skotland på ældre > 70 år er for nylig offentliggjort. Derfor anbefalede Sundhedsstyrelsen efterfølgende vaccinen til alle aldersgrupper over 18 år jf. opdaterede anbefalinger for COVID-19 vaccine fra AstraZeneca.
Der gives 2 doser à 0,5 ml (mindst 2,5 x 108 infektiøse enheder) intramuskulært i m. deltoideus med 4 til 12 ugers interval. I kliniske studier har vaccinen vist sig at give ca. 60 % beskyttelse mod symptomatisk COVID-19. Fuld beskyttelse kan først forventes 15 dage efter 2. dosis, men beskyttelsen starter ca. 3 uger efter 1. dosis. I studiet, der lagde grund til godkendelse, var der ingen af de deltagere, som modtog aktiv vaccine, der blev indlagt med COVID-19, hvorimod der var adskillige i placebo-gruppen (5279).  

Efter i ibrugtagning er der efter vaccination med COVID 19 Vaccine AstraZeneca (Vaxzevria®) set en række sjældne tilfælde med blodpropper kombineret med et lavt antal blodplader opstået indenfor to uger efter vaccination. Sygdommen har fået navnet vaccineinduceret immun trombotisk trombocytopeni (VITT). Studier har vist, at patogenesen formentligt er forekomst af autoantistoffer mod platelet factor 4 (PF4), som aktiverer trombocytterne. EMA har sat VITT på listen over sjældne bivirkninger til vaccinen. Sundhedsstyrelsen har vurderet, at risikoen for at udvikle VITT er omkring 1:40.000, og at det ikke kan begrænses til særlige aldersgrupper eller køn. Man har derfor valgt ikke længere at anvende COVID-19 Vaccine AstraZeneca (Vaxzevria®) til vaccination mod COVID-19 i Danmark. 

 

COVID-19 Vaccine Janssen er godkendt til vaccination af personer på 18 år og ældre. I modsætning til de andre COVID-19 vacciner gives der kun én dosis á 0,5 ml intramuskulært i m. deltoideus. I kliniske studier har vaccinen vist sig at give 67 % beskyttelse mod moderat til svær COVID-19 14 dage efter vaccination. Der var 85 % beskyttelse mod svær COVID-19, og ingen i vaccinegruppen blev indlagt eller døde.  

Man er endnu ikke påbegyndt brugen af COVID-19 Vaccine Janssen i Danmark. I USA blev vaccinen midlertidig sat i bero efter at have observeret syv tilfælde med blodpropper, der ligner VITT, efter administration af 7 millioner doser vaccine. De fleste tilfælde hos kvinder i alderen 18-49 år, hvor risikoen er 7 : 1.000.000, mens den hos kvinder > 50 år er 0.9 : 1.000.000. Efter vurdering af fordele og ulemper har man i USA valgt at genoptage brugen af COVID-19 Vaccine Janssen til begge køn og alle > 18 år. Sundhedsstyrelsen vurderer, at man ikke kan konkludere, om risikoen for VITT efter vaccination med COVID-19 vaccinen er højere, sammenlignelig eller lavere end i forbindelse med COVID-19 Vaccine AstraZeneca (Vaxzevria®). Vaccinen indgår derfor ikke i det generelle anbefalede offentlige vaccinationsprogram mod COVID-19 i Danmark. 

 

Sundhedspolitisk er det besluttet, at både COVID-19 Vaccine AstraZeneca (Vexzevria®) og COVID-19 Vaccine Janssen kan tilbydes til frivillige i en tilvalgsordning. Ved vaccination mod COVID-19 i tilvalgsordningen forstås vaccination mod COVID-19 med en vaccine, som har opnået markedsføringstilladelse fra EU-Kommissionen, og som indgår i et offentligt vaccinationsprogram mod COVID-19, som ikke generelt anbefales af Sundhedsstyrelsen. 

 

På nuværende tidspunkt ved man ikke, hvor længe man er beskyttet, men det er observere,t at vaccineeffektiviteten falder over tid, og at der ses gennembrudsinfektioner. Efter anbefaling fra Sundhedsstyrelsen er revaccination af personer over 85 år, plejehjemsbeboere og personer med særlig svækket immunforsvar påbegyndt. I næste fase tilbydes revaccination til personer på 65 til 84 år, personer med særlig øget risiko for svært forløb af COVID-19 samt sundheds- og plejepersonale med kontakt til personer med særlig øget risiko for svært forløb af COVID-19.  

 

Hidtil har Sundhedsstyrelsen anbefalet, at vaccinerede personer følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for at forebygge smitte med coronavirus. Efter ibrugtagning af vaccinerne viser flere studier, at vacciner ikke alene beskytter mod symptomatisk COVID-19, men også mod smittespredning. Det vurderes, at det er lidet sandsynligt, at fuldt vaccinerede personer kan være asymptomatisk bærer af virus i luftvejene og dermed sprede infektionen. Der er derfor kommet visse lempelser af smitteforebyggende anbefalinger for fuldt vaccinerede personer

 

SARS-CoV-2 muterer løbende og erhverver mutationer, der kan medføre øget smitsomhed og/eller nedsat følsomhed for neutraliserende antistoffer. Der cirkulerer globalt allerede flere såkaldte "variants of concern". Nuværende vacciner har vist nedsat effekt over for flere varianter. Man må forvente at der, ligesom for influenza, i fremtiden kan blive behov for revaccination med opdaterede vacciner, der beskytter mod de aktuelt cirkulerende varianter. 

 

Der forventes at blive godkendt flere vacciner mod COVID-19 i nærmeste fremtid, som vil blive anvendt i Danmark. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
COVID-19 mRNA-vaccine (indkapslet i lipid-nanopartikler) Comirnaty
Pfizer
Koncentrat til injektionsvæske, dispersion   195 x 6 doser  
COVID-19 vektorbaseret vaccine (adenovirus) COVID-19 Vaccine AstraZeneca
AstraZeneca
injektionsvæske, susp.   10 x 10 doser  
COVID-19 vektorbaseret vaccine (adenovirus Ad26) COVID-19 Vaccine Janssen
Janssen
injektionsvæske, susp.   10 x 5 doser  
COVID-19 vektorbaseret vaccine (adenovirus Ad26) COVID-19 Vaccine Janssen
Janssen
injektionsvæske, susp.   20 x 5 doser  
COVID-19 mRNA-vaccine (indkapslet i SM-102 lipid-nanopartikler) COVID-19 Vaccine Moderna
Moderna
Injektionsvæske, dispersion   10 x 10 doser  

Referencer

5278. Lindsey R Baden, Hana M El Sahly, Brandon Essink et al. Efficacy and Safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine. N Engl J Med. 2021; 384(5):403-16, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33378609/ (Lokaliseret 6. april 2021)

 

5279. Merryn Voysey, Sue Ann Costa Clemens, Shabir A Madhi et al. Safety and efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (AZD1222) against SARS-CoV-2: an interim analysis of four randomised controlled trials in Brazil, South Africa, and the UK. Lancet. 2021; 397(10269):99-111, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33306989/ (Lokaliseret 6. april 2021)

 

5239. Sundhedsstyrelsen. Retningslinjer for håndtering af vaccination mod COVID-19. SST. 2020; 1.0, https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte (Lokaliseret 29. december 2020)

 

5263. Polack CP, Thomas SJ, Kitchin N et al. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine. N Engl J Med. 2020; 383:2603-15, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33301246/ (Lokaliseret 20. januar 2021)