Immunterapi med CAR-positive levende T-celler

Revideret: 20.10.2021

CAR-T-celler er T-lymfocytter, som er genetisk manipuleret til at udtrykke en kimær antigenreceptor (CAR), rettet imod et overfladeantigen på en tumorcelle. En CAR er et fusionsprotein bestående af flere komponenter, herunder et ekstracellulært specifikt antigenbindende domæne, intracellulære signaleringsdomæner tilhørende T-cellereceptoren og forskellige co-stimulerende domæner. De co-stimulerende domæner potenserer T-lymfocyttens respons og forlænger dens levetid. Når en CAR-T-celle bindes til antigen på tumorcellen, vil den aktiveres via den intracellulære signalvej, hvorved den prolifererer, bliver cytotoksisk og dræber tumorcellen. 

 

I behandling af akut lymfatisk leukæmi og diffust storcellet B-cellelymfom anvendes CAR-T-celler rettet imod antigenet CD19, som udtrykkes på B-lymfocytter. De T-lymfocytter, som anvendes i fremstilling af denne CAR-T-celle, er autologe. Således må den enkelte patient først leukafereres, hvorved der udhentes mononukleære celler fra det perifere blod. Herfra isoleres og aktiveres T-lymfocytter, der efterfølgende genmanipuleres til at udtrykke den specifikke CD19 CAR ved hjælp af viral transduktion. Til sidst ekspanderes CAR-T-cellerne, til der opnås det terapeutisk ønskede antal celler. Det færdige produkt reinfunderes til patienten, som forinden har fået en forbehandling med en lymfocytdepleterende kemoterapi. 

 

Behandling med CAR-T-celler er meget hyppigt ledsaget af bivirkninger. En speciel bivirkning til behandlingen er såkaldte cytokinfrigivelsessyndrom, som er non-antigen specifik toksicitet. Når CAR-T-celler interagerer med antigen aktiveres T-lymfocytten og dermed andre celler tilhørende immunsystemet, som i aktiveret tilstand producerer inflammatoriske cytokiner. Specielt er interleukin-6 associeret til cytokinfrigivelsessyndrom ved CAR-T-celleterapi. De kliniske symptomer ved cytokinfrigivelsessyndrom kan spænde fra at være milde til livstruende. Ligeledes er neurotoxicitet og cereberal påvirkning meget udbredt hos disse patienter. Andre bivirkninger kan være antigenmedierede, fx hypogammaglobulinæmi, som ses efter behandling med CAR-T rettet mod CD19, da også benigne og antistofproducerende celler udtrykker CD19. Andre hyppige bivirkninger er, cytopenier af længere varighed og infektioner. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Tisagenlecleucel Kymriah
Novartis
Infusionsvæske, dispersion  CAR-positive Tceller 1 dosis   2.787.327,50
Axicabtagenciloleucel Yescarta
Gilead Sciences
Infusionsvæske, dispersion   1 stk.   3.269.616,85

Referencer

4485. Medicinrådet. Medicinrådets anbefaling vedrørende axicabtagene ciloleucel som mulig standardbehandling til diffust storcellet B-celle-lymfom. 2019; , https://medicinraadet.dk/media/xawlt0hh/medicinraadets-anbefaling-vedr-axicabtagene-ciloleucel-til-diffust-storcellet-b-celle-lymfom-vers-1-0_adlegacy.pdf (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4486. Medicinrådet. Medicinrådets anbefaling vedrørende tisagenlecleucel som mulig standardbehandling til B-celle akut lymfatisk leukæmi (ALL). 2019; , https://medicinraadet.dk/media/amflowmi/medicinr%C3%A5dets-anbefaling-vedr-tisagenlecleucel-til-all-vers-1-0_adlegacy.pdf (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...