Insulinanaloger

A10A

Revideret: 04.01.2023

Der er udviklet en række nye insuliner - såkaldte insulinanaloger, hvis molekylestruktur er anderledes end det native humane insulins. Herved er det for nogle analogers vedkommende lykkedes at opnå en meget hurtigt indsættende - og ophørende - effekt, samt for andre analoger en længerevarende effekt samt også en mere forudsigelig absorption og virkning. Disse forbedrede absorptionskarakteristika har i nogle studier resulteret i færre klinisk betydende hypoglykæmi tilfælde. 

 

Se Insulin (Tabel 1) vedr. opdeling af insulinanalog-præparater efter virkningsvarighed m.m.  

Hurtigt virkende insulinanaloger

Virkningen indtræder efter ca. 15 minutter og maksimal effekt efter 45-60 minutter. Virkningsvarighed 2-5 timer, afhængig af dosis. En bedret gennemsnitlig metabolisk kontrol (HbA1c) efter klinisk brug af insulinanaloger sammenlignet med humant insulin er ikke dokumenteret, men der er fundet en tendens til færre hypoglykæmitilfælde, specielt om natten (1082, 1083).  

Langtidsvirkende insulinanaloger

Efter injektion af insulin glargin dannes mikropræcipitater, hvorfra insulin glargin langsomt frigives og absorberes. I insulin detemir er insulinmolekylet acetyleret med en C14-fedtsyre, der medfører, at insulin bindes til albumin, hvorfra det frigøres, hvilket medfører mindre dag til dag variation i effekten end fx intermediært virkende insulin (NPH-insulin). I insulin degludec er molekylet modificeret, således at det i opløsning findes i dobbelhexamer form, men umiddelbart efter subkutan injektion dannes lange kæder af multihexamerer, som langsomt nedbrydes i monomerer, der absorberes til blodet. Plasmahalveringstiden bliver derved forlænget til mere end 24 timer.
Insulinanalogernes virkninger er analoge til humant insulins, men de er ikke identiske. Insulin udøver såvel en metabol virkning gennem insulinreceptoren såvel som en mitogen virkning gennem IGF-I-receptoren. De forskellige insulinanalogernes affinitet til IGF-I-receptoren er indbyrdes forskellige og forskellig fra human insulins. Konsekvenserne af sådanne forskellige biologiske effekter på langt sigt er ukendte, men aktuelt er der ikke påvist kliniske konsekvenser.  

Kombination af hurtigt virkende og langtidsvirkende insulinanaloger

Hos udvalgte patienter kan en kombination af de hurtigt virkende og de langtidsvirkende analoger muligvis tilbyde praktiske fordele i relation til risikoen for hypoglykæmi - specielt hos type 1-diabetes patienter i basal/bolus terapi, eller hos type 2-diabetes patienter, hvor et basal insulin ikke kan kontrollere hyperglykæmien tilfredsstillende pga. risikoen for specielt natlig hypoglykæmi. 

Præparatvalg

De hurtigtvirkende insulinanaloger adskiller sig i praksis ikke fra hverandre. Pris og injektionsudstyr afgør valget.
De langsomtvirkende insulinanaloger adskiller sig lidt i virkningsvarighed (insulin degludec har længere varighed end glargin 100 og glargin 300 og detemir), mens glargin 300 har en længere varighed end glargin 100 og detemir. Absorptionsvariabilitet (dag-til-dag variation) af degludec er væsentligt mindre end for detemir og glargin. Patientønsker og erfaring med præparaterne afgør præparatvalg. Se endvidere tabel 1 i Insulin

Patientsikkerhed

Insuliner er ofte involverede i utilsigtede medicineringshændelser bl.a. på grund af: 

  • Manglende kontrol af patientens blodsukker inden medicinindgivelsen
  • Forvekslinger af de forskellige typer af insulin (korttids-/langtidsvirkende)
  • Fejl ved behandling omkring operationer, faste og/eller flydende ernæring
  • Ændringer i behandlingsregime
  • Mangelfuld overlevering af ændringer til primærsektor
  • Manglende dobbeltkontrol ved administration.

 

Under de enkelte præparater findes et patientsikkerhedsfelt med korte beskrivelser af de mest almindelige alvorlige fejl.  

Ønsker du yderligere information, kan du læse mere om: 

 

 

Hent skema over de syv lægemiddelgrupper, der ofte er involverede i utilsigtede hændelser. Hæng det i medicinrummet, på opslagstavlen eller hvor det bliver set: Syv lægemiddelgrupper kræver særligt fokus

Graviditet

Reproduktionsstudier hos dyr har ikke vist forskelle mellem insulinanaloger og humant insulin med hensyn til embryotoksicitet og teratogenicitet. Der pågår registreringsstudier for de forskellige analoger mhp. anvendelse hos gravide. Aktuelt har insulin aspart og insulin lispro opnået godkendelse. Se endvidere 'Behandling af gravide' i Type 1-diabetes

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Insulin glargin Abasaglar KwikPen
Eli Lilly
injektionsvæske, opl. i pen  100 E/ml 5 x 3 ml (1-80E/Inj)(Paranova)  
Insulin glargin Abasaglar KwikPen
Eli Lilly
injektionsvæske, opl. i pen  100 E/ml 5 x 3 ml (1-80E/Inj) (2care4)  
Insulin glargin Abasaglar KwikPen
Eli Lilly
injektionsvæske, opl. i pen  100 E/ml 5 x 3 ml (1-80E/inj.)   30,32 12,13
Insulin glargin Abasaglar KwikPen
Eli Lilly
injektionsvæske, opl. i pen  100 E/ml 5 x 3 ml (1-80E/Inj) (Orifarm)   30,27 12,11
Insulin glulisin Apidra®
Sanofi
injektionsvæske, opl.  100 Enheder/ml 10 ml   24,67 9,87
Insulin glulisin Apidra®
Sanofi
injektionsvæske, opl. i pen  100 Enheder/ml 5 x 3 ml   23,92 9,57
Insulin glulisin Apidra®
Sanofi
injektionsvæske, opl. i pen  100 Enheder/ml 5 x 3 ml (2care4)   21,24 8,50
Insulin glulisin Apidra®
Sanofi
injektionsvæske, opl. i pen  100 Enheder/ml 5 x 3 ml (Orifarm)   21,15 8,46
Insulin glulisin Apidra®
Sanofi
injektionsvæske, opl. i cylinderampul  100 Enheder/ml 5 x 3 ml   23,92 9,57
Insulin aspart Fiasp®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i hætteglas  100 enheder/ml 10 ml (Abacus)   21,69 8,68
Insulin aspart Fiasp®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i hætteglas  100 enheder/ml 10 ml (Orifarm)   21,49 8,59
Insulin aspart Fiasp®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i hætteglas  100 enheder/ml 10 ml   25,37 10,15
Insulin aspart Fiasp®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i hætteglas  100 enheder/ml 10 ml (2care4)   23,68 9,47
Insulin aspart Fiasp®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i pen  100 enheder/ml 5 x 3 ml (Orifarm)  (Fiasp FlexTouch) 26,40 10,56
Insulin aspart Fiasp®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i pen  100 enheder/ml 5 x 3 ml (Abacus)  (Fiasp FlexTouch) 28,29 11,32
Insulin aspart Fiasp®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i pen  100 enheder/ml 5 x 3 ml (Paranova)  (Fiasp FlexTouch)
Insulin aspart Fiasp®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i pen  100 enheder/ml 5 x 3 ml  (Fiasp FlexTouch) 32,79 13,12
Insulin aspart Fiasp®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i pen  100 enheder/ml 5 x 3 ml (2care4)  (Fiasp FlexTouch) 26,29 10,52
Insulin aspart Fiasp®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i cylinderampul  100 enheder/ml 5 x 3 ml (2care4)  (Fiasp Penfill) 27,63 11,05
Insulin aspart Fiasp®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i cylinderampul  100 enheder/ml 5 x 3 ml  (Fiasp Penfill) 27,58 11,03
Insulin aspart Fiasp®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i cylinderampul  100 enheder/ml 5 x 1,6 ml  (Fiasp PumpCart) 28,55 11,42
Insulin lispro Humalog®
Eli Lilly
injektionsvæske  100 E/ml 1 htgl. a 10 ml   25,28 10,11
Insulin lispro Humalog®
Eli Lilly
injektionsvæske  100 E/ml (Amp/pen) 5 cylinderamp. a 3 ml   26,47 10,59
Insulin lispro Humalog®
Eli Lilly
injektionsvæske, opl.  100 E/ml (cartridge 5 x 3 ml (2care4)   20,04 8,02
Insulin lispro Humalog®
Eli Lilly
injektionsvæske, opl.  100 E/ml (cartridge 5 x 3 ml (Orifarm)   20,87 8,35
Insulin lispro Humalog®
Eli Lilly
injektionsvæske, opl.  100 E/ml (cartridge 5 x 3 ml  (KwikPen) 30,95 12,38
Insulin lispro Humalog®
Eli Lilly
injektionsvæske, opl.  100 E/ml (cartridge 5 x 3 ml (Paranova)   20,06 8,02
Insulin lispro
Insulin lispro protamin
Humalog® Mix25 KwikPen
Eli Lilly
injektionsvæske  100 E/ml (cartridge 5 x 3 ml  (KwikPen) 30,92 12,37
Insulin aspart Insulin aspart "Sanofi"
Sanofi
injektionsvæske, opl.  100 E/ml 10 ml   16,73 6,69
Insulin aspart Insulin aspart "Sanofi"
Sanofi
injektionsvæske, opl. i pen  100 E/ml 5 x 3 ml   13,94 5,57
Insulin aspart Insulin aspart "Sanofi"
Sanofi
injektionsvæske, opl. i cylinderampul  100 E/ml 5 x 3 ml   13,94 5,57
Insulin glargin Lantus®
Sanofi
injektionsvæske, opl. i pen  100 E/ml 5 x 3 ml (Paranova)  
Insulin glargin Lantus®
Sanofi
injektionsvæske, opl. i pen  100 E/ml 5 x 3 ml (Abacus)  (SoloStar®)
Insulin glargin Lantus®
Sanofi
injektionsvæske, opl. i pen  100 E/ml 5 x 3 ml  (SoloStar®) 24,08 9,63
Insulin glargin Lantus®
Sanofi
injektionsvæske, opl. i cylinderampul  100 Enheder/ml 5 x 3 ml   24,08 9,63
Insulin detemir Levemir®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i pen  100 E/ml 3 ml   28,57 11,43
Insulin detemir Levemir®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i pen  100 E/ml 5 x 3 ml (Paranova)  
Insulin detemir Levemir®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i pen  100 E/ml 5 x 3 ml (2care4)   50,26 20,10
Insulin detemir Levemir®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i cylinderampul  100 E/ml 5 x 3 ml   24,08 9,63
Insulin aspart
Insulin aspart protamin
NovoMix®
Novo Nordisk
injektionsvæske, susp. i pen  100 E/ml 5 x 3 ml  (FlexPen 30) 32,52 13,01
Insulin aspart
Insulin aspart protamin
NovoMix®
Novo Nordisk
injektionsvæske, susp. i pen  100 E/ml 5 x 3 ml (Orifarm)   24,93 9,97
Insulin aspart
Insulin aspart protamin
NovoMix®
Novo Nordisk
injektionsvæske, susp. i pen  100 E/ml 5 x 3 ml (2care4)   29,23 11,69
Insulin aspart
Insulin aspart protamin
NovoMix®
Novo Nordisk
injektionsvæske, susp. i pen  100 E/ml 5 x 3 ml (Abacus)   25,79 10,32
Insulin aspart
Insulin aspart protamin
NovoMix®
Novo Nordisk
injektionsvæske, susp. i pen  100 E/ml 5 x 3 ml (Orifarm)   34,33 13,73
Insulin aspart
Insulin aspart protamin
NovoMix®
Novo Nordisk
injektionsvæske, susp. i pen  100 E/ml 5 x 3 ml  (FlexPen 50) 34,12 13,65
Insulin aspart
Insulin aspart protamin
NovoMix®
Novo Nordisk
injektionsvæske, susp.  100 E/ml 5 x 3 ml  (Penfill 30) 28,13 11,25
Insulin aspart NovoRapid®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl.  100 E/ml 10 ml   17,50 7,00
Insulin aspart NovoRapid®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl.  100 E/ml 5 x 3 ml (Orifarm)  
Insulin aspart NovoRapid®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl.  100 E/ml 5 x 3 ml  (Penfill) 15,86 6,35
Insulin aspart NovoRapid®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl.  100 E/ml 5 x 3 ml (Paranova)  
Insulin aspart NovoRapid®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl.  100 E/ml 5 x 3 ml (2care4)  
Insulin aspart NovoRapid®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl.  100 E/ml 5 x 3 ml  (FlexPen) 16,93 6,77
Insulin aspart NovoRapid®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl.  100 E/ml 5 x 3 ml (Orifarm)  
Insulin aspart NovoRapid®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl.  100 E/ml 5 x 3 ml (2care4)  
Insulin aspart NovoRapid®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl.  100 E/ml 5 x 3 ml (Abacus)  
Insulin aspart NovoRapid®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl.  100 E/ml 5 x 3 ml  (FlexTouch) 16,93 6,77
Insulin aspart NovoRapid®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl.  100 E/ml 5 x 1,6 ml  (PumpCart) 17,91 7,17
Insulin aspart
Insulin degludec
Ryzodeg®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i pen  100 E/ml 5 x 3 ml   60,69 24,27
Insulin aspart
Insulin degludec
Ryzodeg®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i cylinderampul  100 E/ml 5 x 3 ml   60,69 24,27
Insulin glargin Semglee
Viatris
injektionsvæske, opl. i pen  100 enheder/ml 5 x 3 ml   21,09 8,43
Insulin glargin Toujeo
Sanofi
injektionsvæske, opl. i pen  300 enheder/ml 3 x 1,5 ml (2care4)  (SoloStar)
Insulin glargin Toujeo
Sanofi
injektionsvæske, opl. i pen  300 enheder/ml 3 x 1,5 ml  (SoloStar) 77,21 10,29
Insulin glargin Toujeo
Sanofi
injektionsvæske, opl. i pen  300 enheder/ml 5 x 1,5 ml (Abacus)  (SoloStar)
Insulin glargin Toujeo
Sanofi
injektionsvæske, opl. i pen  300 enheder/ml 5 x 1,5 ml (Orifarm)  
Insulin glargin Toujeo
Sanofi
injektionsvæske, opl. i pen  300 enheder/ml 5 x 1,5 ml  (SoloStar) 75,71 10,10
Insulin glargin Toujeo
Sanofi
injektionsvæske, opl. i pen  300 enheder/ml 5 x 1,5 ml (2care4)   75,85 10,11
Insulin glargin Toujeo
Sanofi
injektionsvæske, opl. i pen  300 enheder/ml 5 x 1,5 ml (Paranova)  (SoloStar) 75,73 10,10
Insulin glargin Toujeo
Sanofi
injektionsvæske, opl. i pen  300 enheder/ml 3 x 3 ml  (DoubleStar) 75,34 10,05
Insulin glargin Toujeo
Sanofi
injektionsvæske, opl. i pen  300 enheder/ml 3 x 3 ml (Paranova)  (DoubleStar) 75,72 10,10
Insulin degludec Tresiba®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i pen  100 E/ml 5 x 3 ml (Abacus)  
Insulin degludec Tresiba®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i pen  100 E/ml 5 x 3 ml (Paranova)   30,78 12,31
Insulin degludec Tresiba®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i pen  100 E/ml 5 x 3 ml (Orifarm)   59,33 23,73
Insulin degludec Tresiba®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i pen  100 E/ml 5 x 3 ml  (FlexTouch) 30,60 12,24
Insulin degludec Tresiba®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i pen  200 E/ml 2 x 3 ml (Orifarm)   93,33 18,67
Insulin degludec Tresiba®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i pen  200 E/ml 3 x 3 ml (2care4)   60,98 12,20
Insulin degludec Tresiba®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i pen  200 E/ml 3 x 3 ml (Orifarm)   94,44 18,89
Insulin degludec Tresiba®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i pen  200 E/ml 3 x 3 ml (Abacus)   91,21 18,24
Insulin degludec Tresiba®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i pen  200 E/ml 3 x 3 ml  (FlexTouch) 60,83 12,17
Insulin degludec Tresiba®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i pen  200 E/ml 3 x 3 ml (Paranova)   60,98 12,20
Insulin degludec Tresiba®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i pen  200 E/ml 6 x 3 ml (Orifarm)   102,22 20,44
Insulin degludec Tresiba®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i pen  200 E/ml 6 x 3 ml (Medartuum)   224,27 44,85
Insulin degludec Tresiba®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i pen  200 E/ml 6 x 3 ml (Abacus)   97,30 19,46
Insulin degludec Tresiba®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i pen  200 E/ml 6 x 3 ml (Paranova)   97,22 19,44
Insulin degludec Tresiba®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i cylinderampul  100 E/ml 5 x 3 ml (Abacus)   29,53 11,81
Insulin degludec Tresiba®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i cylinderampul  100 E/ml 5 x 3 ml  (Penfill) 29,52 11,81
Insulin degludec Tresiba®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i cylinderampul  100 E/ml 5 x 3 ml (Orifarm)   51,33 20,53
 
 
Gå til toppen af siden...