Fosfodiesterase-4-hæmmere

R03DX

Revideret: 07.12.2022

Ved KOL virker fosfodiesterase-4-hæmmeren roflumilast ved at nedsætte den pulmonale inflammation, hvilket fører til reduktion i antallet af eksacerbationer og bedring af lungefunktionen. De initiale undersøgelser viste, at stoffet er virksomt hos den subgruppe af KOL-patienter med moderat til svær og meget svær sygdom, som har kronisk bronkitis (hoste og ekspektoration) og mange eksacerbationer (mindst én eksacerbation året før, som krævede behandling med oral steroid eller indlæggelse). I studier af denne patientgruppe, som i forvejen var i behandling med korttidsvirkende inhaleret β2-agonist, langtidsvirkende inhaleret β2-agonist (salmeterol) eller langtidsvirkende antikolinergikum (tiotropium), er der generelt observeret en reduktion i antallet af eksacerbationer med ca. 17 % og en bedring i FEV1 på 50-80 ml (1587) (1588). Retrospektiv subgruppeanalyse af et studie hvor nogle af patienterne blev behandlet med inhalationssteroid, viste, at roflumilasts effekt på eksacerbationer og lungefunktion var af samme størrelsesorden, som blandt dem der ikke fik inhalationsssteroid (1589)

Tillæg af roflumilast oven i behandling med ICS/LABA resulterede i en beskeden reduktion i antallet af eksacerbationer (ca. 14 % reduktion) (2752)

En del patienter oplever gastro-intestinale bivirkninger, som kan føre til vægttab, hvorfor stoffet ikke bør anvendes til undervægtige patienter.  

Anvendelsesområder

Roflumilast anbefales til patienter med svær KOL (FEV1 < 50 % af forventet værdi), hoste og opspyt samt tendens til gentagne eksacerbationer (det vil sige en undergruppe af de patienter, som er placeret i gruppe C og D i den nye GOLD-klassifikation). Anvendes som vedligeholdelsesbehandling i tillæg til bronkodilaterende behandling (specialistbehandling). 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Roflumilast er kontraindiceret ved moderat eller stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh B-C). 

Forsigtighedsregler

Behandling med roflumilast bør undgås ved alvorlige immunologiske lidelser (fx HIV-infektion, SLE og dissemineret sklerose), alvorlige akutte infektionssygdomme, kræftsygdomme (undtagen basalcellekarcinom) samt ved behandling med immunosupprimerende midler (bortset fra korttidsbehandling med systemiske kortikosteroider).
Der er manglende erfaring ved latente infektioner (fx tuberkulose og virushepatitis) og hjerteinsufficiens (NYHA III-IV).
Forsigtighed ved psykiske lidelser, idet der i kliniske studier er set suicidal adfærd. Behandling bør undgås ved tidligere depression med suicidal adfærd.  

Samtidig anvendelse af theophyllin frarådes pga. manglende erfaring.
Regelmæssig vægtkontrol anbefales for undervægtige patienter, idet behandling kan være associeret med utilsigtet vægttab. 

Farmakodynamik

Roflumilast virker ved at hæmme fosfodisesterase-4 (PDE4) og dermed øge mængden af cyclisk AMP intracellulært. Dette er vist at hæmme den lungeinflammation, som ses ved KOL. I dyremodeller har man kunnet vise positiv effekt på en række inflammatoriske mediatorer, oxidativt stress, mukociliær clearance og arvævsdannelse i luftvejene (remodelling).  

Farmakokinetik

Efter oral indtagelse absorberes ca. 80 % af dosis. Det metaboliseres hurtigt via leverenzymerne CYP1A2 og CYP3A4 til roflumilast-N-oxid, som er en aktiv metabolit, og hovedansvarlig for den farmakologiske effekt. 

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt gives, når følgende betingelser alle er opfyldt og fremgår af ansøgningen: 

  • Patienten har svær KOL, kronisk bronkitis og hyppige eksacerbationer (mindst 2 årligt), der nødvendiggør behandling med systemisk kortikosteroid (hyppigheden af eksacerbationer skal oplyses)
  • Patienten er i optimal medicinsk KOL-behandling (patientens øvrige lægemidler til behandling af KOL skal oplyses) Ordination og kontrol af behandlingen skal ske i overensstemmelse med risikostyringsprogrammet for roflumilast.

Bevillingen gælder 12 måneder. Ved ansøgning om forlængelse skal effekten af behandlingen beskrives, bl.a. i form af oplysninger om antal eksacerbationer før og efter behandling med roflumilast. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Roflumilast Daxas®
AstraZeneca
tabletter  250 mikrogram 28 stk. (blister)   16,64 33,29
Roflumilast Daxas®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  500 mikrogram 30 stk. (blister)   16,60 16,60
Roflumilast Daxas®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  500 mikrogram 90 stk. (blister)   16,51 16,51
Roflumilast Daxas®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  500 mikrogram 90 stk. (blister) (2care4)   15,84 15,84
Roflumilast Daxas®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  500 mikrogram 90 stk. (blister) (Orifarm)   15,82 15,82

Referencer

4889. Wedzicha JA, Calverley PMA, Rabe KF. Roflumilast: a review of its use in the treatment of COPD. International Journal of COPD. 2016; 11:81-90, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4708192/ (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

2752. Martinez FJ, Calverley PM, Goehring UM et al. Effect of roflumilast on exacerbations in patients with severe chronic obstructive pulmonary disease uncon-trolled by combination therapy (REACT): a multicentre randomised controlled trial. Lancet. 2015; 385:857-66, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25684586 (Lokaliseret 4. maj 2023)

 

1589. Rabe KF. Update on roflumilast, a phosphodiesterase 4 inhibitor for the treatment of chronic obstructive pulmonary disease. Br J Pharmacol. 2011; 163(1):53-67, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21232047/ (Lokaliseret 15. december 2021)

 

1587. Calverley PM, Rabe KF, Goehring UM et al. Roflumilast in symptomatic chronic obstructive pulmonary disease: two randomised clinical trials. Lancet. 2009; 374(9691):685-94, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19716960/ (Lokaliseret 10. december 2021)

 

1588. Fabbri LM, Calverley PM, Izquierdo-Alonso JL et al. Roflumilast in moderate-to-severe chronic obstructive pulmonary disease treated with long acting bronchodilators: two randomised clinical trials. Lancet. 2009; 374(9691):695-703, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19716961/ (Lokaliseret 15. december 2021)

 
 
 
Gå til toppen af siden...