β-blokkere (forgiftninger)

Revideret: 25.08.2021

Toksikologi

Den vigtigste effekt er kompetitiv blokade af hjertets β-adrenerge receptorer. Propranolol har en vis membranstabiliserende effekt. 

Toksisk dosis: 5-10 gange terapeutisk dosis. 

Klinik

  • Ofte ingen eller ubetydelige cirkulatoriske symptomer, men udtalt bradykardi og hypotension ses, især hos hjerte-kredsløbssyge.
  • Endvidere muskelsvækkelse, koma, respirationsdepression/stop, kramper og hypoglykæmi (især børn).

Behandling

Aktivt kul, suppleret med atropin til alle med symptomgivende forgiftning. 

Gentagne kuldoser efter depotpræparater. 

Hypotension og bradykardi behandles primært med atropin og volumenekspansion med fx isotonisk natriumchlorid-infusion. Ved manglende effekt gives 50-150 mikrogram/kg glucagon som bolus, efterfulgt af 50-150 mikrogram/kg/time som i.v. infusion. 

Indgift af sympatikomimetika med direkte overvejende β1-receptorstiumulerende virkning, fx dobutamin, kan forsøges mhp. at ophæve den β-blokerende virkning. 

 

Calcium-infusion og kombineret højdosis insulin og glucose kan overvejes ved svær forgiftning, se Calciumsalte (antidoter). Observationstid med telemetri mindst 6 timer (24 timer ved forgiftning med depotpræparater). 


OBS: 

  • Sotalol kan give sene arytmier (flere døgn).
  • Atenolol og sotalol kan fjernes ved dialyse - eliminationen af andre β-blokkere kan ikke øges.

 

Ved tvivlsspørgsmål: Ring til Giftlinjen, telefon 3863 5555 

Antidoter

Atropin (antidoter)
Dobutamin (antidoter)
Glucagon (antidoter) 

Gå til toppen af siden...