Tricykliske antidepressiva (forgiftninger)

Revideret: 25.08.2021

Toksikologi

Hæmmet depolarisering i hjertets ledningssystem, anticholinerge effekter perifert og i CNS og perifer kardilatation er de vigtigste toksiske effekter. 

Toksisk dosis: 10-20 mg/kg kan være livstruende. Effekten varierer mellem præparater, og der er stor individuel variation i følsomhed. Børn er særligt følsomme. 

Klinik

  • Kardiovaskulære symptomer. Overledningsforstyrrelser (forlænget PR-interval, breddeforøget QRS-komplex, QTc-forlængelse), dysrytmier (sinus takykardi, AV-blok, torsades de pointes, ventrikulær takykardi og flimmer). Hypotension. Svær kardiovaskulær toksicitet udvikles genenrelt inden for 6 timer og kan bestå 24-48 timer efter.
  • Neurologiske symptomer. Tiltagende sedation, konfusion og antikolinergt delirium, koma, grand mal anfald. Rhabdomyolyse og nyresvigt på grund af prolongerede krampeanfald.
  • Andre symptomer. Respirationsdepression, samt både hyper- og hypotermi er rapporteret. Mydriasis, urinretention, nedsat gastro-intestinal motilitet, mundtørhed pga. den antikolinerge effekt.

Plasmakoncentrationsmålinger alene giver ikke et sikkert mål for prognosen, men bør foretages. Når en forgiftet er vågnet op af forgiftningen og ikke frembyder kardielle ledningsforstyrrelser, er prognosen god. 

 

Undersøgelser

EKG, kardial monitorering, elektrolytter, syre-basestatus, kreatinin, glucose. 

Behandling

  • Aktivt kul, evt. flere doser - også sent i forløbet pga. forsinket ventrikeltømning.
  • Symptomatisk og understøttende behandling er vigtigt, specielt tilstrækkelig ventilation samt korrektion af acidose og elektrolytforstyrrelser.
  • Epileptiforme kramper kræver aggressiv behandling, da acidose vil forværre kardiotoksiciteten. Behandles med diazepam og natriumhydrogencarbonat.
  • Breddeøget QRS, rytmeforstyrrelser og overledningsforstyrrelser behandles primært med i.v. bolus af hyperton natriumhydrogencarbonat 1-2 mEq/kg, evt. gentaget hvert 3.-5. min. Alternativt gives hydrogencarbonat som kontinuerlig infusion. OBS: pH skal være < 7,55.
  • Behandling af takyarytmi med lidocain.

Torsades de pointes-arytmi behandles med magnesiumsulfat, evt. med pacemaker. Klasse IA, IC og klasse III antiarytmika samt phenytoin er kontraindiceret.  

 

Bradyarytmi behandles med pacemaker - atropin er ikke effektivt. 

Relaksation og respiratorbehandling er oftest indiceret. 


OBS: Indgift af flumazenil er kontraindiceret ved TCA-forgiftning, da benzodiazepin kan være kardioprotektivt. 

 

Ved tvivlsspørgsmål: Ring til Giftlinjen, telefon 3863 5555 

 

Antidoter

Aktivt kul 

Gå til toppen af siden...